Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Kancelaria Prezydenta RP potwierdza, że z uwagą zapoznaje się z listami działkowców

Od wielu miesięcy działkowcy wysyłają listy m.in. do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Premiera Donalda Tuska. W listach tych wyrażają swoje poparcie dla Ustawy o ROD z 2005 r., której losy ważą się obecnie w Trybunale Konstytucyjnym.  Równocześnie zwracają się z prośbą do najważniejszych osób w naszym państwie, o wsparcie działań mających zachować Ustawę o ROD w niezmienionym kształcie.

Czytaj więcej...

Do Pani Aleksandry Kozłowskiej - Gazeta.pl Trójmiasto

Szanowna Pani.
Przedstawiony obraz rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku, w artykule Gazety Wyborczej "Trójmiasto" z dnia 14.03.2012 oraz 23.03.2012 roku, wywołuje uzasadnione oburzenie. Ile w tym prawdy – trudno nam ze Szczecina komentować. Tylko rodzi się pytanie – czy wszystkiemu winni są działkowcy? Gdzie jest Straż Miejska, której interwencja kończy się jedynie na stwierdzeniu, że bezdomni koczują na działce. A co dalej? Kto ma zrobić wtedy porządek? Wagarowicze mają przecież swoich wychowawców – dlaczego więc nie egzekwuje się ich nieobecności w szkole? Młodzież po lekcjach ma swoich rodziców – dlaczego wałęsa się niekontrolowana? Ma Pani rację – teren ogrodów ma być zagospodarowany, estetyczny i przyciągać wzrok każdego przechodnia. Władze krajowe PZD podjęły działania w zakresie modernizacji działek oraz należytego zagospodarowania każdego rodzinnego ogrodu działkowego. Działania te muszą być jednak wsparte przez samorządy gmin, które często nie mają żadnej wizji dotyczącej problemu bezdomności, a prawo nie jest egzekwowane.

Czytaj więcej...

Stanowisko instruktorów ogrodowych SSI Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

Rodzinne ogrody działkowe są naszą chlubą i radością. Pozwalają na kontakt z przyrodą, na wypoczynek i racjonalne zagospodarowanie wolnego czasu. Są także miejscem gdzie integruje się cała rodzina wielu pokoleń. Tam uczymy dzieci szacunku do przyrody.
Nam działka pozwala na poczucie własnej wartości. Jako instruktorzy społecznicy, doceniamy wagę i znaczenie ogrodów działkowych i roli działki dla każdej rodziny. Jako instruktorzy z natury rzeczy posiadamy większą wrażliwość którą zaszczepiamy naszym kolegą.

Czytaj więcej...

Spotkanie z władzami Pyrzyc

Z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie odbyło się w dniu 04.04 br spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu oraz zarządu ROD „Miejski” w Pyrzycach z Burmistrzem tego miasta.
Pyrzyce są gminą o bogatej tradycji dobrej współpracy władz Gminy z samorządem działkowców.
Były lata bardziej tłuste kiedy to Gmina znacząco pomogła ogrodom działkowym na swoim terenie. Dzisiaj gdy kasa jest bardziej chuda, ta pomoc jest mniej wymierna. Ale za to jest dobra atmosfera do wzajemnej współpracy, która przekłada się na różnego rodzaju inicjatywy, zarówno ze strony Gminy, jak również działkowców.
Gmina w ramach swoich zadań pomaga w dużym zakresie w sprawach utrzymania porządku wokół ogrodów, naprawy dróg dojazdowych nie mówiąc już o stałym kontakcie Pana Burmistrza z ogrodami w zakresie spraw typowo związanych z funkcjonowaniem ogrodów.
Kontynuowany jest dobry zwyczaj, że Burmistrz miasta pan Jerzy Olech jest częstym gościem uroczystości działkowych i odwrotnie, działkowcy czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym i gospodarczym miasta.

Czytaj więcej...

Wnioski KR PZD o udostępnienie informacji publicznej

Ze środowisk tzw. stowarzyszeń „działkowców” dochodzą sygnały o trwających z ich udziałem konsultacjach w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nad projektem ustawy mającej całkowicie zmienić sytuację prawną działkowców i ogrodów. Jednocześnie Ministerstwo nie prowadzi żadnych konsultacji ze Związkiem, który jest prawnym reprezentantem miliona polskich działkowców. W ubiegłym roku Minister Infrastruktury zaprzeczył również aby takie prace się toczyły. W zaistniałej sytuacji w dniu 28 marca 2012r. Prezydium KR PZD zdecydowało o skierowaniu - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – oficjalnych zapytań do Ministra w sprawie konsultacji oraz prac nad projektem ustawy.

DZIAŁKOWCY! Walczcie o swoje prawa! Brońcie swojej ustawy!

Trwają kolejne „reformy”. Władza szuka następnych grup, którym można odebrać prawa słusznie nabyte. Tym razem postanowiono rozprawić się z milionem najuboższych polskich rodzin korzystających z rodzinnych ogrodów działkowych. W Trybunale Konstytucyjnym leży wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, ouchylenie całej ustawy z dnia 8 lipca 2005r. orodzinnych ogrodach działkowych. Oznacza to żądaniepozbawienia działkowców wszystkich praw, które obecnie im przysługują i chronią przed wywłaszczeniem. Cel jest oczywisty –„uwolnienie” tysięcy hektarów gruntów zajętychprzez ogrody na cele komercyjne. Wiele wskazuje, że już przygotowano nowe przepisy drastycznie pogarszającesytuację działkowców. Jednocześnie nie prowadzi się żadnych konsultacji z PZD -samorządem polskich działkowców. Totalnie ignoruje się też 620 000 podpisów działkowców pod protestem przeciwko zmianie ustawy. Cel uświęca środki. Wartość gruntów pod ogrodami jest astronomiczna, a głównymi przeszkodami w ich przejęciu są ustawa o ROD oraz Związek.Dlatego warto przybliżyć skutki ewentualnego uchylenia przepisów ustawy o ROD.

Czytaj więcej...

Harmonogram modernizacji ROD w OZPZD Szczecin

Biuro OZ opracuje kwestionariusze przeglądu każdej działki uwzględniając elementy konieczne do oceny przez zespół przy udziale użytkownika działki. Kwestionariusze należy opracować w dwóch egzemplarzach pozostawiając jeden dla użytkownika drugi w Zarządzie ROD. Zbiorcze zestawienie końcowych robót modernizacyjnych opracują zespoły przeglądu za każdy ogród oddzielnie. Wszystkie materiały z przeglądu działek należy traktować jako dokumenty do długofalowej modernizacji i należy je przechowywać w oddzielnym segregatorze. Jednocześnie z przeprowadzeniem przeglądu przez zespół ogrodowy należy ocenić stan aktualności kart „ C” każdej działki.

Czytaj więcej...

Okręgowy program modernizacji działek w OZPZD Szczecin

Cele programu
1. Unowocześnienie zagospodarowania działek w zakresie ogólnego wizerunku, estetyki i funkcji działki.
2. Zwiększenie przydatności działki dla rodziny i uszanowanie przez użytkowników szczególnego przywileju wynikającego z ustawy o ROD.
3. Racjonalne gospodarowanie stanowi ważny argument do obrony ogrodów przed zakusami wprowadzania ustawowych zmian których propozycje mogą niebawem pojawić się w Sejmie.
4. Szybka eliminacja istniejących niezgodności z regulaminem ROD co jest obecnie nakazem chwili.

Czas realizacji
Program rozpoczyna się w 2012 roku ma charakter długofalowy i ciągły z szczególnym uwzględnieniem działek w 2012 roku.

Zakres programu
Program obejmuje wszystkie elementy działki. Obrany kierunek modernizacji wynika z przeprowadzonego badania pilotażowego 28 działek w szczecińskim okręgu w ramach ogólnokrajowego badania 750 działek.
Szczegółowy zakres modernizacji każdej działki zależy od aktualnego jej zagospodarowania i utrzymania. Jest on różny w stosunku do każdej działki.
W modernizacji działek należy przede wszystkim uwzględnić w zakresie:

Czytaj więcej...

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady

W dniu 14 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezydium pozytywnie oceniło przebieg i wyniki II posiedzenia KR PZD, które odbyło się 24 lutego br. Uznało, że wypełniło zadania statutowe, a dyskusja dotyczyła problemów wewnątrzzwiązkowych oraz sytuacji ogrodów, Związku i ustawy. Występujący członkowie KR proponowali kierunki działań struktur w obronie ustawy o ROD.
Prezydium zapoznało się z oceną statutowo-prawną i finansową dotyczącą wykorzystania majątku Związku przez jednostki organizacyjne PZD. Za konieczne uznało przygotowanie projektu uchwały, która unormowałaby w sposób kompletny to zagadnienie. Przyjęto stan organizacyjny PZD na 31 grudnia 2011 r.

Czytaj więcej...

List członków komisji rewizyjnej ogrodów szczecińskich

Szanowna Pani Marszałek
Sytuacja wywołana przez skargę I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego budzi wiele niepokoju wśród działkowców. Działkowcy nie wgłębiają się w tajniki prawa. Natomiast interesuje ich przyszłość ogrodów działkowych. Ogrody te mają różną historię i różne uregulowania prawne.
Aktualne obowiązujące przepisy prawne są korzystne dla rodzin działkowców i ustawę o ROD z 2005 roku popieramy w całej rozciągłości. Ustawa ta gwarantuje nam stabilny rozwój ogrodów i ich przyszłość.
Niepewność co do przyszłości tych ogrodów powoduje różnego rodzaju rozważania a nikt na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć co dalej? Zwracamy się więc do Pani Marszałek z pytaniem czy możemy być bezpieczni na swoich działkach oraz czy są jakieś zagrożenia co do dalszego ich funkcjonowania?
Z wyrazami szacunku - podpisy 12 osób.

List otwarty

uczestników wiosennej narady przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych w Szczecinie w dniu 12.03.2012 roku do Marszałka Sejmu, Premiera Rządu RP oraz Ministra Infrastruktury.

Niepokoi nas zagadkowa cisza wokół spraw rodzinnych ogrodów działkowych. Zaskarżenie ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa Sądu Najwyższego wywołało żywą reakcje w śród nas działkowców. Znamy stanowisko Marszałka Sejmu poprzedniej kadencji oraz Prokuratora Generalnego. Treść prezentowanych stanowisk nie satysfakcjonuje działkowców. Rodzą się wątpliwości co dalej z rodzinnymi ogrodami działkowymi. Jako Związek nie mamy uprawnień do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, aby przedstawić swoje racje.
Na reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym wyznaczeni zostali posłowie, którzy nie gwarantują obiektywności w przedmiotowej sprawie.
Na nasze wystąpienia w czasie II Kongresu PZD oraz IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD nie ma żadnego odzewu.

Czytaj więcej...

Spalanie na działkach w ROD - komunikat KR

Wielkimi krokami zbliża się wiosna! W ogrodach i na działkach jest to przede wszystkim czas intensywnych porządków po zimie. Z wiosennymi porządkami wiąże się m.in. sprawa spalania. Dlatego też przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo spalać można tylko pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takiego spalania nie można jednak wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Należy też wiedzieć, że gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców i wyłącza obowiązywanie powyższych zasad wynikających z regulaminu ROD. W takiej sytuacji działkowcy po prostu nie mogą niczego spalać. Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Należy więc bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek spalaniem, jeżeli jest ono niezgodne z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej...

Stanowisko działkowców szczecińskich

w sprawie wydarzeń w ROD im. „Zielona  Dolina” w Swarzędzu.

To co dzieje się w ogrodzie „Zielona Dolina” musi budzić sprzeciw, a zarazem niepokój. Działanie stowarzyszenia, które prowadzi szeroką kampanię na forach internetowych  jak również kolportując swoje gazetki do różnych adresatów jest szkodliwe dla wszystkich działkowców w Polsce. Zatargi wewnętrzne należy rozwiązywać zgodnie z prawem w ogrodzie ale nie można opluwać innych bezpodstawnie. Postępowanie  takie służy jedynie ludziom, którzy są zwolennikami likwidacji ogrodów w miastach.

Powinno Wam być wstyd. Wyrastaliście w tym Związku, a teraz prywata popchnęła Was do działań przeciwko uczciwym działkowcom. Prowadzicie wrogą robotę przeciwko tym, którzy Was nie popierają. Pokazaliście wyraźnie swoje oblicze. Jak wynika z faktów, nie jesteście również bez winy, a dotyczy to naruszania prawa wynikającego z ogólnych przepisów.

Wielkopolska zawsze uchodziła za region solidny i wzór gospodarza, a na publicznym forum pokazujecie obraz, który szkodzi i Wam i całej rzeszy działkowców w Polsce. Należy się opamiętać w swoim zacietrzewieniu. Uważamy, że takie postępowanie jest niegodne działkowca.

(Podpisy 24 Członków)

Badanie pilotażowe działek oraz zagospodarowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Realizując program IX Zjazdu Delegatów PZD oraz VII Zjazdu Okręgowego PZD wskazujemy na pozytywną rolę jaką ogrody pełnią w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych i socjalnych lokalnych społeczności. Ogrody to obiekty użyteczności publicznej. To najważniejszy i ciągle aktualny cel przyświecający ideom ogrodnictwa działkowego.
Promujmy i rozwijajmy ogrody, są one bowiem powodem do dumy. Doceńmy rezultaty, jakie już udało się osiągnąć.

Dokonane w styczniu 2012 roku  badania pilotażowe pod kątem zamierzeń w celu przygotowania i realizacji programu modernizacji działek w ogrodach okręgu szczecińskiego pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że jest to właściwy kierunek działania Krajowej Rady PZD. Wzbogacania i tworzenie lokalnego krajobrazu, przyjaznego otoczenia dla ludzi, integracja społeczna to najistotniejsze funkcje rodzinnych ogrodów działkowych i elementy działalności PZD.

Czytaj więcej...

Startuje program modernicacji ROD

W dniach 28-29 lutego br. odbyła się  w Warszawie narada ogrodnicza dla wiceprezesów OZ odpowiedzialnych za sprawy ogrodnicze oraz instruktorów etatowych  OZ. Tematem przewodnim narady była modernizacja działek w ROD. Na ostatnim Posiedzeniu Krajowa Rada uchwaliła „Program modernizacji działek w ROD”. Program zawiera konkretne zadania w kierunku modernizacji działek oraz stosowne zalecenia w tym zakresie. Ponadto w uchwale zostały przedstawione m.in. środki i metody wdrażania Programu. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podkreślił konieczność opracowania przez wszystkie okręgi własnego  Programu modernizacji. Celem Programu jest szybkie doprowadzenie stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego. Ponadto program ma nakłonić oraz zainspirować działkowców do podjęcia działań modernizacyjnych na swoich działkach.

Czytaj więcej...

Informacja dla działkowców ROD „Bursztyn” w Międzyzdrojach

Co proponuje Gmina Międzyzdroje działkowcom?

Od wielu lat trwają starania PZD mające na celu prawne uregulowanie gruntu zajmowanego przez ROD „Bursztyn” w Międzyzdrojach. Ostatnie miesiące ubiegłego roku przyniosły szereg informacji dotyczących przyszłości tego ogrodu. Pojawiło się mnóstwo plotek, błędnych interpretacji, a niekiedy najzwyklejszych przekłamań.

Ogrodnictwo działkowe w naszym Kraju ma ponad 100 letnią tradycję i jest świadomym działaniem Państwa w zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa. Rodzinne ogrody są urządzeniami użyteczności publicznej. Służą w zaspakajaniu potrzeb wypoczynku, rekreacji, dają możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na potrzeby własne a także pełnią rolę ochrony przyrody. Ogrody funkcjonują na gruntach Skarbu Państwa lub tak jak ROD „Bursztyn” na gruncie Gminy, które przekazują nieodpłatnie w użytkowanie PZD. Polski Związek Działkowców w drodze uchwały przekazuje bezpłatnie i bezterminowo prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków poszczególnym działkowcom jak również gwarantuje prawo przekazania działki osobom bliskim. Wszystkie nasadzenia, altana oraz inne urządzenia znajdujące się na działce, powstałe z finansów działkowca stanowią jego prywatną własność. Działkowcy zwolnieni są od płacenia podatków, wnoszenia opłat administracyjnych, skarbowych itp. Zwolnieniu z opłat i podatków oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę podlegają również altany.

 

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

W dniu 3.02.2012 obradował Okręgowy Zarząd PZD na pierwszym posiedzeniu w bieżącym roku. Główne tematy merytoryczne obrad obejmowały:

1. Ocena pracy Zarządów ROD w 2011 roku i wnioski wynikające do pracy w roku 2012 Problemy pracy Zarządów ROD na tle warunków w jakich zarządy kierowały ogrodami omówił Prezes OZ. Zwrócili uwagę, że w sytuacji szczególnego klimatu wokoło ustawy o ROD wynikającego z zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, niezmiernie ważnym jest właściwa praca każdego zarządu ogrodu zmierzająca do integracji środowiska wokół podstawowego celu, tj. zachowania ogrodów i obrony zapisów ustawy o ROD.
Wskazując na mankamenty w pracy niektórych zarządów stwierdził, że przeprowadzone kontrole w 2011 roku zanotowały w kilku przypadkach nieprecyzyjne planowanie i realizacje zadań inwestycyjno - remontowych, nieumiejętność pracy zespołowej, naruszanie przepisów statutu a zwłaszcza przy zmianie użytkownika działki, przygotowywania walnych zebrań, tolerancji wobec zamieszkujących w altanach oraz małą aktywność w zakresie ograniczania samowoli budowlanych, a także niezrozumienia przez niektórych działaczy PZD służebnej roli wobec działkowca, co powoduje skargi na działanie niektórych organów statutowych w ogrodach.

Czytaj więcej...

Rok 2012 rokiem modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Bieżący rok w Związku upłynie pod hasłem Modernizacji Działek. Modernizacja jest przedsięwzięciem niezbędnym i koniecznym. Aby poprawnie ocenić skalę potrzeb i określić zadania stojące przed nami Prezydium KR PZD podjęło decyzje o wdrożeniu programu „Jak modernizować Działki”. Program będzie realizowany przy wsparciu miesięcznika „działkowiec”, który co miesiąc będzie publikował artykuły dotyczące modernizacji.

Inspiracją dla prowadzonych modernizacji ma przede wszystkim być, opisany przez nas wcześniej „Album projektów zagospodarowania działek w ROD”, a także przygotowywane obecnie wydawnictwo pod roboczym tytułem „Vademecum działkowca”.

W związku z podjętymi decyzjami Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, zwrócił się do prezesów Okręgowych Zarządów z pismem, które dokładnie tłumaczy motywacje jakimi kierowało się Prezydium KR, a także mechanizm i chronogram prowadzenia działań programu „Jak modernizować działki”. Zachęcamy do pobrania tego dokumentu i zapoznania się z nim. Znajduje się on na stronie PZD.

 

Spotkanie w ROD "Miejski" w Pyrzycach

Zarząd ROD im. „Miejski” w Pyrzycach w dniu 25.01.2012 r. zorganizował noworoczne spotkanie w Domu Działkowca w Pyrzycach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie komisji rewizyjnej, komisji rozjemczej, działacze i gospodarze ogrodu. Zagajenie i omówienie najważniejszych wydarzeń w 2011 r. w organach PZD w skali kraju, okręgu i ogrodu dokonała Prezes Zarządu Pani Genowefa Nowicka. Z ramienia Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie pod nieobecność Pana Prezesa OZ Tadeusza Jarzębaka, który uczestniczył  w pracach Prezydium KR PZD w Warszawie, miał przyjemność gościć Józef Romanowski. W imieniu Prezesa OZ złożył podziękowanie za otrzymane zaproszenie.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Radny Powiatu Pan Walenty Darczuk oraz Radny Miasta i gminy Pan Krzysztof Dubicki. Brak uczestnictwa  usprawiedliwił w ostatniej chwili burmistrz Pan Jerzy Marek Olech z powodów pogrzebu członka rodziny.

Czytaj więcej...

Wywiad Prezesa OZ PZD w Polskim Radiu Szczecin

 

Gościem Akademii Działkowca jest dzisiaj Pan Tadeusz Jarzębak – prezes Okręgowego Związku PZD w Szczecinie. Panie Prezesie jaki był ten rok dla was działkowców?

Ten rok był dla Związku dobry, poza pewnymi, że tak powiem obwarowaniami. Została zaskarżona Ustawa do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jest ona w Trybunale w tej chwili. Kiedy będzie rozpatrzona to na razie jeszcze nie wiemy. Termin nie został wyznaczony. Ale jest duże zagrożenie z tego tytułu. Obecna Ustawa gwarantuje pewne przywileje dla działkowców kosztem gmin, kosztem skarbu państwa. To są przywileje, które warto by zachować dla ludzi, dla działkowców ponieważ oni tego potrzebują.  Natomiast jakie będą nowe zapisy ustawy – głównie chodzi  tu o bezpłatne przekazywanie ogrodom gruntów i zachowanie prawa własności do tego  co jest na działce –  nie wiemy.  Niektóre z tych przepisów kłócą się trochę z prawem cywilnym ponieważ zgodnie z nim to co znajduje się na gruncie jest własnością właściciela gruntu.

 

Ale ten grunt nigdy nie będzie własnością działkowca.

W tej chwili właścicielem gruntów jest gmina i tylko w niektórych przypadkach grunty są w gestii skarbu państwa. Są to jednak szczątkowe wielkości. Generalnie właścicielem gruntów działkowych jest samorząd gminny.  I w związku z tym gmina jako właściciel ma prawo w każdej chwili zlikwidować ogród. Z tym tylko, że dopóki obowiązuje obecna ustawa likwidacja musi być przeprowadzona zgodnie z jej zapisami. A więc muszą być wypłacone przede wszystkim odszkodowania dla działkowców, odszkodowania dla Związku, przekazany teren zamienny pod działki lub odtworzenie ogrodu w innym miejscu. To są dobre przepisy, gdyż w przeciwnym razie ogrody by systematycznie znikały w powierzchni miast, a zależy przecież nam na tym żeby były tereny zielone, ogrody, które służą społeczeństwu. Jeżeli Trybunał by stwierdził, że Ustawa jest niekonstytucyjna sprawa najprawdopodobniej wróci do sejmu. Wówczas sejm będzie musiał znowelizować ustawę albo opracować nową. A wiadomo, że lepsza niż jest już na pewno nie będzie.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 181

Wczoraj 190

W tygodniu 933

W miesiącu 3477

Wszystkich 410032

Kubik-Rubik Joomla! Extensions