Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Stanowisko kandydatów na działkowców

Zgłoszony projekt obywatelskiej ustawy przez PZD jest dla nas czytelny, odpowiada nam jako przyszłym działkowcom. Gwarantuje prawa dla nas oraz jasne perspektywy rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
Swoim podpisem udzielamy poparcia dla zgłoszonego projektu. Zwracamy się z apelem do Pani Marszałek oraz do Posłów, aby jak najszybciej nadać bieg procedurze legislacyjnej. Mamy duże obawy dzisiaj czy wstępując w prawa działkowców, będziemy mogli z nich korzystać, jeżeli ta ustawa nie rozwiąże tych problemów, które dzisiaj są przedmiotem naszej troski i obaw.

Poparcie OPZZ Szczecin dla projektu ustawy

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego deklaruje swoje pełne poparcie dla projektu uchwały  o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednocześnie oświadcza, że udzieli Polskiemu Związkowi Działkowców pomocy w zbieraniu podpisów pod projektem.

Czytaj…

List otwarty

Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie do Marszałek Sejmu oraz Posłów na Sejm RP

Szanowna Pani Marszałek
Szanowni Panie i Panowie Posłowie

Okres jaki upłynął od momentu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w dniu 11 lipca 2012, w sprawie niekonstytucyjności aż 24 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jest okresem rozgoryczenia i głębokich przemyśleń – dlaczego tak bezlitośnie rozprawiano się z prawem, uchwalonym przecież przez najwyższą władze ustawodawczą i stosunkowo tak niedawno, bo zaledwie przed siedmiu laty. Jest to niespotykany przypadek. Jednak to się stało, pomimo, że zarówno stanowisko Sejmu a także Prokuratora Generalnego w tej sprawie było zupełnie odmienne.
Dzisiaj wszyscy mamy obawy o dalsze losy ogrodów i naszych działek. Media często powracają do tematu głosząc, że niemal każda opcja polityczna ma w zanadrzu projekt nowej ustawy, dotyczącej ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...

Akt erekcyjny pod budowę Domu Działkowca

"Pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija dlatego słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom”.

20 paździerika działkowcy w ROD "Dolinka" w Szczecinie podpisali akt erekcyjny i złożyli kamień węgielny pod fundament budowanego "Domu Działkowca".

Akt erekcyjny został umieszczony w fundamencie budynku a wraz z nim jak tradycja nakazuje kilka innych przedmiotów takich jak: wydanie miejscowej gazety z dnia uroczystości, kilka obiegowych monet lub banknotów, zdjęcia i inne pamiątki. W przyszłości, po odnalezieniu skrytki znalazcy będą mogli zapoznać się z historycznymi informacjami z okresu rozpoczęcia budowy.

Czytaj więcej...

Dni Działkowca w naszych ogrodach

Gdy słońce uśmiecha się z nieba, a ostatnie dni letniego powietrza filtrują płuca działkowcy obchodzą swoje doroczne święto - Dzień Działkowca. Święto podczas którego działkowcy w swoich rodzinnych ogrodach działkowych spotykają się wszyscy razem, uroczyście obchodzą jubileusze, dokonują podsumowania swoich osiągnięć. Uroczystość, która jest również okazją do wręczenia  odznaczeń związkowych oraz wyróżnień i nagród dla laureatów konkursów.
Jest wystawa plonów, gdzie prezentowane są najwspanialsze okazy kwiatów, owoców, warzyw. Organizowane są kiermasze ogrodnicze.

Czytaj więcej...

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD Szczecin z Policją

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD Szczecin z PolicjąDnia 10.10.2012 roku w siedzibie OZ PZD w Szczecinie odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa w ROD. Ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji udział w spotkaniu brali:

- Naczelnik Wydziału Prewencji, mł. insp. Arkadiusz Popiół,
- Komisarz Robert Sekret- koordynator,
- Aspirant Przemysław Myślicki –wydział Prewencji.

Okręgowy Zarząd  PZD był reprezentowany przez:
- Prezesa OZ PZD Tadeusza Jarzębak,
- Dyrektora biura OZ PZD Tomasza Olkuskiego,
- Członka Prezydium, przewodniczącego komisji bezpieczeństwa Zbigniewa Baran.
 
Celem spotkania było wypracowanie  wznowienia działań w zakresie bezpieczeństwa w ROD na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także wypracowania planu działań kontrolnych.

Czytaj więcej...

Projekt nowej ustawy działkowej!

Poniżej prezentujemy tekst projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów.

Najważniejsze z postanowień to: swoboda zrzeszania działkowców, respektowanie praw nabytych działkowców, pogodzenie praw gmin i Skarbu Państwa z potrzebą ochrony ROD, gwarancja działek zamiennych przy likwidacji ROD, ochrona interesów działkowców w przypadku roszczeń do terenów ogrodu.

Projekt złożono w dniu 12.10.2012 r. W ciągu czternastu dni Marszałek Sejmu powinien wydać postanowienie o jego rejestracji, co umożliwi rozpoczęcie zbierania podpisów obywateli.

Projekt ustawy - czytaj...
Uzasadnienie    - czytaj...

Stanowisko Organów Statutowych Szczecińskiego Okręgu PZD

z dnia 8.10.2012 roku w sprawie poparcia działań w zakresie zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców obradujący 6 października 2012 roku w Warszawie przyjął obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych autorstwa PZD.

Projekt ustawy spełnia oczekiwania działkowców w zakresie ochrony interesu rodzin działkowców, uprawnień właścicielskich samorządów terytorialnych i Skarbu Państwa, prawidłowo rozwiązuje relacje między wszystkimi podmiotami prowadzącymi ogrody działkowe stwarzając im równe prawa, a także zapewnia swobodne zrzeszanie się obywateli.

Czytaj więcej...

List otwarty

uczestników szkolenia działkowców w Gryfinie w dniu 09.10.2012 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy zgłoszenia projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Obecna sytuacja wywołana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego spowodowała ogromną niepewność co do przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych. My jako kandydaci uczestnicząc w szkoleniu przygotowującym nas do wstąpienia w szeregi członków PZD mamy szczególne powody do obaw, czy otrzymanie działki nie będzie w przyszłości skutkowało rozczarowaniem z jej utraty. Zapoznając się z projektem nowej ustawy uważamy, że jest to odpowiedni dokument który satysfakcjonuje w pełni nasze oczekiwania. Chcemy  funkcjonować w dobrze zorganizowanym ogrodzie prowadzonym przez prężną organizację bo to zagwarantuje nam swobodne korzystanie z otrzymanej działki. Zwracamy się do parlamentarzystów aby poprzeć proponowane rozwiązania  i uchwalić dobrą ustawę na przyszłość.

List poparcia

dla inicjatywy zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Zebrani członkowie Okręgowego Zarządu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej na wspólnym posiedzeniu w dniu 8.10.2012 roku wyrażamy pełną akceptację dla przyjętego przez X Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD w dniu 6.10.2012 roku projektu obywatelskiego ustawy o ROD.

Dokument ten ma doniosłe znaczenie dla przyszłości polskich ogrodów działkowych, stwarzających każdej rodzinie działkowca a zarazem pełniących wiele funkcji o szerokim znaczeniu dla społeczności lokalnych.
Rodzinne ogrody zgodnie z polityką nakreśloną przez X Zjazd mają promieniować na otoczenie dając więcej niż dotychczas korzyści dla obywateli gmin oraz środowiska naturalnego.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia

Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 8.10.2012 roku

Dnia 08.10.2012 roku obradował Okręgowy Zarząd w poszerzonym składzie. W obradach uczestniczyli członkowie okręgowych komisji statutowych - rewizyjnej i rozjemczej. Głównym tematem obrad było działanie statutowych organów okręgu szczecińskiego po X Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZD.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Prezes Okręgu przedstawiając przebieg Zjazdu oraz przyjęte dokumenty przez ten najwyższy organ Związku.

Czytaj więcej...

Stanowisko Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów

Polskiego Związku Działkowców w sprawie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce


W ciągu ostatnich lat na temat przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego wypowiadały się kolejne krajowe zjazdy delegatów, dwa kongresy PZD, okręgowe zjazdy i właściwie corocznie walne zebrania w rodzinnych ogrodach działkowych. Troska działkowców o przyszłość ogrodów działkowych wynikała z nieustannych ataków na prawa działkowców, na samorządną i niezależną organizację działkowców i na najważniejszy dla działkowców akt prawny – na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął w drodze uchwały w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowany i przedstawiony podczas Zjazdu projekt nowej ustawy o rod.
 
W opinii delegatów przedstawiony projekt zapewnia działkowcom i ogrodom bezpieczeństwo prawne, zachowuje prawa nabyte działkowców, zapewnia ciągłość praw i uprawnień działkowców i ich organizacji oraz spełnia wszelkie wymogi wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.
Delegaci zebrani na Zjeździe potwierdzili, że przygotowany projekt jest zgodny z postulatami i oczekiwaniami działkowców wyrażanymi podczas narad oraz kierowanymi na piśmie do Krajowej Rady PZD.

Zakończenie obrad Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów

Zakończył się Nadzywczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Prezes KR PZD Eugeniusz Konracki podziękował delegatom za konstruktywne obrady i poparcie udzielone projektowi ustawy o rod, któremu delegaci nadali charakter obywatelski.
 
- Teraz trzeba zebrać minimum tysiąc, a potem sto tysięcy podpisów, ale stać nas na powielenie wielekroć tej liczby - mówił  na zakończenie Prezes Eugeniusz Kondracki.  - Wierzę, że uzyskamy także poparcie ze strony partii politycznych.


 
Prezes Krajowej Rady PZD przypomniał także, że swój popis pod projektem mogą złożyć także ci, którzy nie są działkowcami, ale solidaryzują się z nimi.
Jednocześnie Prezes Eugeniusz Kondracki zapowiedział, że po zebraniu pierwszego tysiąca podpisów zostanie zgłoszony stosowny wniosek do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.
 Na zakończenie Prezes podziękował uczestnikom za owocne obrady i zachęcił ich do wspólnego działania, mającego na celu zachowanie ogrodów działkowych w naszym kraju.

 

65 lat w służbie działkowców

29 września 2012 roku. Piękna, wymarzona pogoda na plenerową imprezę. Powiewają związkowe flagi, rozwieszone hasła okolicznościowe dodają uroku. W promieniach słońca pięknej Polskiej jesieni dostojnie prezentują się jabłonie oblepione błyszczącymi owocami na sąsiednich działkach.

Gromada dzieci harcuje na placu zabaw. Wszystko to zwiastuje niecodzienna uroczystość ogrodowych dni działkowca połączonych jubileuszem 65-lecia istnienia ogrodu im. „XX lecia” w Szczecinie. Ogrodu utworzonego na bagiennym terenie, wciśniętym w otaczającą ją zabudowę przemysłową.

Czytaj więcej...

OZ PZD Szczecin do Marszałek Sejmu

Pani
Ewa Kopacz Marszałek Sejmu

Jako członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie, reprezentujący naszych działkowców, zwracamy się do Pani Marszałek z prośbą o dokonanie głębokiej analizy sytuacji wywołanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Ten wyrok jest druzgocący dla organizacji pozarządowej — dlaczego?

Okres 18 miesięcy jaki założono dla pełnego uregulowania spraw ogrodów działkowych, to okres niepokoju wśród działkowców, co do przyszłości ogrodów. Pojawiają się projekty nowych uregulowań. Projekt zgłoszony przez Solidarną Polskę, zakłada kompletne rozłożenie obecnie funkcjonujących ogrodów przez likwidację PZD, wprowadzanie różnych tytułów do działki, tworzenie różnych wspólnot w jednym ogrodzie, które są nie do przyjęcia w ramach rodzinnego ogrodu działkowego. Wszystko to, co proponuje poseł A. Dera było już przećwiczone przez Sejm i Sejm takowy projekt odrzucił w pierwszym czytaniu.

Czytaj więcej...

Działkowcy ROD im. "4 Marca" do Ewy Kopacz

Marszałek Sejmu RP

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8.07,2005 stworzył skomplikowaną sytuację oraz konieczność głębokiej nowelizacji obecnej ustawy lub przyjęcia zupełnie nowej.

Z treści uzasadnienia do wyroku wynika, że ustawa ma być ustawą ogólnopolską, zapewniać wolność zrzeszeń, umocnić prawa właścicielskie Skarbu Państwa i gmin czyli swobodnie dysponować własnością gruntów zajmowanych przez ogrody, jak to wszystko pogodzić pozostanie sprawą sejmu. Jako działkowcy chcemy zachować samorząd, który ma bogate doświadczenie w prowadzeniu ogrodów działkowych, natomiast rozwiązanie PZD spowoduje rozwarstwienie i osamotnienie ogrodów. Gminy nie miały dotychczas problemów z PZD. jako działkowcy chcemy zachować prawa nabyte - kto zna lepiej funkcjonowanie ogrodów niż sami działkowcy i ich samorządy ?

Z wyrazami szacunku - użytkownicy działek w ROD im 4-go Marca w Stargardzie.

Związkowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Prowadzone w PZD prace nad nową ustawą działkową dobiegają końca. Krajowa Rada PZD rozesłała do wszystkich ogrodów działkowych informację dotyczącą związkowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i korzyści, jakie niesie ze sobą dla wszystkich działkowców, ogrodów i całego ruchu działkowego w Polsce.

Czytaj więcej...

Przestroga

W dniu 26.09.2012 roku na portalu informacyjnym Gazeta.pl Szczecin ukazał się artykuł pt. „Działkowcy bezkarnie śmiecą w parku Kasprowicza”. Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Szczecinie pragnie wyraźnie podkreślić, że położony pomiędzy zabudowaniami ul. Harcerzy ogród działkowy biegnący wzdłuż ulicy Arkońskiej nie jest i nigdy nie był zrzeszony w Polskim Związku Działkowców, co również podkreśla autor artykułu Pan Maciej Orłowski.

Czytaj więcej...

Pan redaktor Wojciech Mazowiecki „Polityka"

Szanowny Panie Redaktorze

Kiedy wreszcie niektórzy dziennikarze zrozumieją, że pisanie nieprawdy jest chyba najczęstszym grzechem popełnianym wobec czytelnika, wobec prawa i także wobec własnego sumienia. Przepisujecie te bzdury o milionach w PZD, „o Rzeczypospolitej leśnych dziadków", o niestosownym rodowodzie, o relikcie itp. Nękacie bezlitośnie Prezesa PZD za to, że dobrze kieruje Związkiem przez 31 lat. Czy to jest naganne i zabronione.

Panowie - na jakim świecie żyjecie? Nie dociera do Was absolutnie wiedza obiektywna. Ciągle stoicie na pozycji zwalczania „starego", a sami niewiele wnosicie do obecnej rzeczywistości.
Nie szanujecie ani historii, ani realiów, a zaślepienie prowadzi Was na takie myślenie, jakie Pan zaprezentował w swoim artykule. Niech Pan sobie przeliczy te miliony na ilość działkowców i ogrodów. Niech Pan porówna dochody z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem ogrodów, a będzie miał Pan inny obraz niż prezentowany w publikacji. Ale po co Panu myśleć? Lepiej posłużyć się powtarzanym wielokrotnie sloganem, bo to jest dużo wygodniejsze.
A może ktoś Wam podsuwa takie pomysły, które mają służyć zwalczaniu ogrodów działkowych i organizacji?

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 185

Wczoraj 190

W tygodniu 937

W miesiącu 3481

Wszystkich 410036

Kubik-Rubik Joomla! Extensions