Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

"Kim są polscy działkowcy 2011 - wyróżnione ROD

Okręgowe Zarządy PZD, realizując postanowienie Krajowej Rady PZD zawarte w § 4 uchwały nr 3/XXV/2011 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podsumowania wyników badania pt. „Kim są polscy działkowcy w 2011 r.”, wytypowały w skali kraju 253 ROD, które wyróżniły się w przeprowadzonym badaniu. Do wyróżnionych ROD, Krajowa Rada PZD przesłała nagrody rzeczowe w postaci publikacji ogrodniczych, celem wyposażenia bibliotek ogrodowych. Zarządom ROD przekazano również po trzy egzemplarze kalendarza trójdzielnego.
Z okręgu szczecińskiego wyróżnione zostały następujące rodzinne ogrody działkowe:

1. „Krzekowo” w Szczecinie
2. „Przyjaźń” w Szczecinie
3. „Mieszka I” w Szczecinie
4. „Nowy Sad” w Stargardzie Szczecińskim
5. „Górki Ustowskie” w Szczecinie
6. „Piast” w Szczecinie

Do wyróżnionych ogrodów prezes Krajowej Rady PZD przesłał list gratulacyjny wraz podziękowaniem za rzetelnie wykonaną pracę.

Ochrona środowiska Wyspy Puckiej w Szczecinie

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie od maja 2008 r wraz z pięcioma Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi które są zlokalizowane na terenie „Wyspy Puckiej” wraz z Radą Osiedla „Międzyodrze” w Szczecinie stara się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych Urzędu Miasta Szczecin skanalizowania terenu Wyspy Puckiej. Uczestnikami współpracy na bazie zawartej wcześniej umowy wstępnej są:

1. Rodzinny Ogród Działkowy „Stoczniowiec” w Szczecinie ul. Marynarska
2. Rodzinny Ogród Działkowy „Port Centralny” w Szczecinie ul. Marynarska
3. Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka” w Szczecinie ul. Marynarska nr 54
4. Rodzinny Ogród Działkowy „Wyspa Pucka” w Szczecinie ul. Marynarska
5. Rodzinny Ogród Działkowy „L Waryńskiego” w Szczecinie ul. Marynarska
6. Rada Osiedla „Międzyodrze” Szczecin

Czytaj więcej...

Boją się, że stracą działki

Działkowcy z rejonu ulic Spokojnej i Różanej boją się, że stracą działki. Urzędnicy zapewniają, że nie ma wyznaczonego terminu ich likwidacji. Stargardzcy działkowcy są zaniepokojeni zapisami, które znalazły się w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” dlatego wystosowali do prezydenta Stargardu list, w którym proszą go o zostawienie ich ogrodów w spokoju i nie przenoszenie ich gdzie indziej.

– Nasze ogrody istnieją od ponad sześćdziesięciu lat – mówi Zbigniew Baran, prezes ROD 4 Marca w Stargardzie. – Są najstarszymi ogrodami w mieście. Niektórzy uprawiali je jeszcze przed II wojną światową. Żaden z nas nie wyobraża sobie przeprowadzki w inne miejsca. Chcielibyśmy, by te ogrody uprawiały jeszcze nasze dzieci i wnuki.

Obecnie jest w opracowaniu zmiana Studium. W tym dokumencie tereny, na których znajdują się ogrody działkowe "4 Marca” i "Owoc naszej pracy” są wskazywane do ewentualnej zabudowy. Urzędnicy zapewniają, że na razie nikt o likwidacji ogródków nie myśli.

– Nie ma planów likwidacji tych ogródków działkowych ani w najbliższym czasie, ani na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat – zapewnia Marcin Rumiński z biura prezydenta Stargardu. – Nie ma żadnych przeszkód w dalszym użytkowaniu tych terenów przez działkowców. W dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego od wielu lat wykazywana jest możliwość ewentualnej zabudowy tych terenów.

O dalszym ich przeznaczeniu będą jednak decydować działkowcy. Użytkownikiem wieczystym ogrodów jest Polski Związek Działkowców.

IX Zjazd Delegatów PZD zakończył obrady

W piątek, 16 grudnia  o godzinie 12,00 rozpoczęły  się dwudniowe obrady IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Uczestniczyło  457 delegatów  PZD z całego kraju.  W czasie obrad napływały  listy z poparciem i życzeniami  w tym list otrzymany od Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego i Marszałek Sejmu, Pani Ewy Kopacz.

Zjazd ustalił program i kierunki działania na następną kadencję 2011 – 2015 oraz wybrał nowe władze Związku. Nowa Krajowa Rada liczyć będzie pięćdziesiąt dwie osoby.  Z  okręgu szczecińskiego w jej skład weszli: Tadeusz Jarzębak, Józef Romanowski i Czesław Skonecki.  Prezesem Polskiego Związku Działkowców  został wybrany ponownie  Eugeniusz Kondracki, a jednym z V-ce prezesów Tadeusz Jarzębak. Wybrano również nowe składy Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

Czytaj więcej...

Konferencja przedzjazdowa

W dniu 02-12-2011 odbyło się konferencja przedzjazdowa z udziałem sześciu Okręgów Zarządów PZD - w Poznaniu w świetlicy ROD im. J Mazurka i tak: OZ PZD Poznań, OZ PZD Szczecin, OZ PZD Gorzów Wlkp. OZ PZD Kalisz, OZ PZD Piła, OZ PZD Koszalin. Na konferencji zaprezentowano założenia do programu PZD na następną kadencję, omówiono skład liczbowy, regulamin obrad IX KZ Delegatów PZD, zmiany do statutu PZD, propozycje tematyki stanowisk i uchwał IX KZD PZD, kwestie logistyczne i sprawy różne. Nad poszczególnymi tematami odbyła się profesjonalna dyskusja. Złożono podziękowanie za udział delegatów w konferencji i życzenie spotkania się wszystkich delegatów na IX KZD PZD w Warszawie w dniu 16-12-2011.

Posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 30 listopada 2011 odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD w Warszawie. Najważniejszymi tematami jakimi zajmowała się Krajowa Rada PZD było przedstawienie materiałów na IX Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2011 i tak:

1. Regulamin obrad IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Uczestnicy posiedzenia przedstawili swoje propozycje poprawek do Regulaminu. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przedstawiona na IX Zjeździe PZD.
2. Projekt programu na kadencję 2011 – 2015, który został poddany do dyskusji i zostanie uzupełniony o wnioski uczestników posiedzenia. Główne kierunki to zwiększenie liczby członków, zwłaszcza o ludzi młodych; promocję działek i ogrodów, oraz poprawę zagospodarowania terenów ROD.
3. Propozycje zmian do statutu PZD, które zostały przyjęte przez Prezydium KR PZD. Doprecyzowano m.in. takie kwestie jak: wygaśnięcie członkostwa w PZD, wygaśnięcie mandatu członka organu PZD, zadań okręgowej komisji rozjemczej, zadań walnych zebrań, podejmowania decyzji w formie uchwał, przydzielanie działek nowym członkom. Jeszcze można zgłaszać propozycje zmian.
4. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt, która zaapelowała do zebranych o zgłaszanie kompetentnych i doświadczonych kandydatów na członków Krajowej Komisji Rewizyjnej w przyszłej kadencji. Podobny apel został przedstawiony z Krajowej Komisji Rozjemczej. Ważne jest aby członkowie poszczególnych komisji wykazywali się rozległą znajomością prawa PZD i umiejętnością jego zastosowania.

Pan Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podsumował posiedzenie oraz zaapelował do zebranych o czynny i aktywny udział podczas IX Zjazdu PZD.

Podziękowanie

Pan
Łukasz Kardas

Podziękowanie

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie składa serdeczne podziękowanie za ogromny wysiłek, zaangażowanie i niezwykłą wytrwałość włożoną w ujęcie przestępcy.
To dzięki szybkiej interwencji i sprawności Pana udało się rozwiązać tę sprawę, przywrócić uśmiech na ustach działkowców, a tym, którzy dopuścili się tego czynu udowodnić, że przestępstwo nie popłaca.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie - mgr Tadeusz Jarzębak

Posiedzenie OZ PZD w Szczecinie

15 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie. Zebranie otworzył prezes OZ PZD Tadeusz Jarzębak, który powitał gościa z Krajowej Rady PZD panią Zofię Rut-Skórzyńską z wydziału prezydialnego oraz szczególnie ciepło i serdecznie przywitał nowych członków Okręgowego Zarządu, a wszystkim życzył dużo sił i determinacji w realizacji trudnych zadań na rzecz ogrodów i Związku.

Prezes OZ PZD w Szczecinie Tadeusz Jarzębak podsumował II Kongres PZD. Stwierdził, że Kongres pokazał politykom i całemu społeczeństwu naszą jedność i determinację w obronie ogrodów działkowych. W tym zakresie Kongres spełnił swoje zadanie. Wzorowa organizacja Kongresu, podniosła atmosfera, wspaniała postawa uczestników sprawiły, że działkowcy na nowo tworzą zwartą i potężną grupę ludzi gotowych na nowe wyzwania. Materiały Kongresu postanowiono przesłać do wszystkich organów państwowych, samorządowych, organizacji społecznych oraz parlamentarzystów. Materiały Kongresu powinny dotrzeć do wszystkich działkowców i działaczy w Okręgu.
Na posiedzeniu omówiono również główne kierunki polityki w ramach działalności oświatowej, realizację szkoleń i koniecznych zmian organizacyjnych w tym zakresie. Zwrócono uwagę na konieczność zmiany form szkolenia poprzez organizację na bazie rejonowych ośrodków z wykorzystaniem specjalistów ze społecznej służby instruktorskiej.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie zwolnień podatkowych

Przypominamy, iż na mocy art.12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, Polski Związek Działkowców jest zwolniony z podatku rolnego z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów ROD.

Jednak, aby to zwolnienie obowiązywało od 1 stycznia 2012 roku, zarząd ROD, winien złożyć stosowny wniosek do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu jeszcze w grudniu br. (wzór wniosku w naszym dziale dokumentów). Niektóre urzędy posiadają własne wzory wniosków, które udostępniane są na stronach internetowych miast i gmin. Zwolnienie z podatku rolnego stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku wydania przez urząd decyzji o odmowie udzielenia PZD zwolnienia z podatku rolnego, należy w terminie 14 dni złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję odmowną.

Czytaj więcej...

Na temat spalania śmieci po raz kolejny

Temat spalania odpadów ogrodniczych i innych powtarza się jak zacięta płyta. Wbrew obowiązującym przepisom regulaminu ROD i regulacjom prawa państwowego niektórzy działkowcy uparcie spalają na swoich działkach odpady organiczne a niekiedy i komunalne. Wielokrotne apele, prośby i groźby nie zmieniły w sposób istotny tej sytuacji. Docierają do nas kolejne sygnały z mediów, że problem spalania na działkach zaognia się. W wydaniu z 24 października Kurier regionu szczecińskiego zamieścił tekst pod niezwykle wymownym tytułem „Śmierdzące działki”.

Czytaj więcej...

Informacja o pracy Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

W dniu 17 listopada 2011 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD.
Głównymi tematami posiedzenia było omówienie sytuacja ogrodów i Związku, ustalenie dalszych kierunków działania. Drugim tematem była informacja o przygotowaniach do IX Krajowego Zjazdu, który odbędzie się w dniach 16-17-12-2011 w Warszawie.
Następnie podsumowano pracę Krajowej Rady za minioną kadencję.

Przed Zjazdem pracuje Komisja ds. statutu PZD pod przewodnictwem Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego która już wypracowała szereg interesujących zmian i które zostaną przedstawione na IX Krajowym Zjeździe.

Czytaj więcej...

Wytyczne do pracy Zarządów ROD w roku 2012

Analiza dokumentów pokontrolnych z roku 2011 dowodzi, że w ogrodach występują nadal nieprawidłowości w zakresie zagospodarowania ogrodów, a zwłaszcza działek. Spotyka się przypadki liberalnego postępowania niektórych Zarządów w stosunku do użytkowników działek naruszających przepisy prawa.

Dla zintensyfikowania działań Zarządów ogrodów w roku 2012 należy:

1. W dalszym ciągu dążyć do pełnej regulacji stanu prawnego ogrodu w porozumieniu z Okręgowym Zarządem i odpowiednimi służbami samorządów Gmin.
2. Przeglądem ogrodów objąć wszystkie ogrody, w których nie przeprowadzono takich przeglądów w roku 2010 i 2011. Materiał pokontrolny powinien być przedmiotem analizy Okręgowego Zarządu w celu podjęcia stosownych działań.

Czytaj więcej...

ROD "Zacisze" do OZPZD

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Szczecinie

W związku z pojawiającymi się oszczerstwami jakie publikuje były działkowiec Pan Piotr Moskwa na stronie internetowej podszywając się pod ROD „Zacisze” szkalując członków Zarządu, w szczególności Prezesa, naruszając tym dobra osobiste. Pomawia osoby pełniące funkcje społeczne w ROD „Zacisze” przy ul. Rostockiej 58 w Szczecinie.

Zarząd oświadcza, iż Pan Piotr Moskwa został pozbawiony działki i członkostwa w tutejszym ogrodzie w związku z:

1.  Z wieloletnim nieuprawianiem i zdewastowaniem przyznanej mu działki,
2.  Opłaty za użytkowanie działki dokonywane były nieterminowo. Obecny stan niedopłata za rok 2008 wynosi 76 zł, a za rok 2009 192 zł,

Czytaj więcej...

Jak rodzą się przeciwnicy Polskiego Związku Działkowców? (na przykładzie ROD „Zacisze” w Szczecinie)

Polski Związek Działkowców jest organizacją skupiającą blisko milion członków. Nic więc dziwnego, że w tak licznej społeczności choć sporadycznie, to jednak pojawiają się osoby, które krytykują Związek. W dobie Internetu ich poglądy można łatwo upublicznić, w efekcie Internecie można znaleźć bulwersujące materiały, zamieszczane na różnych stronach, które mają na celu dezinformację i kreowanie negatywnego wizerunku PZD. Informacje takie z kolei służą jako źródło dla niektórych autorów zamieszczających artykuły w prasie, przez co powiela się te fałszywe informacje uwiarygodnione powagą tytułu prasowego.

Czytaj więcej...

List otwarty do działkowców Okręgu Szczecińskiego PZD

Ostatnie wydarzenia wokół Związku i ogrodów działkowych są niepokojące, co przejawia się:
- wyłączeniem zapisu art. 19 - 22 ustawy o ROD w tzw. specustawie o budowie dróg. Wyłączenia dotyczą odszkodowań i terenów zamiennych.
- obowiązku zgłoszenia budowy altan do organów budownictwa w celu rejestracji.
- zapowiadanymi kontrolami przez NIK.
- nagłaśnianiem w mediach, że ogrody w miastach są przeżytkiem.
- nieujawnianiem ogrodów w planach i przeznaczanie ich na inne cele.
- atakami na działaczy PZD i na Związek.
- intensywnymi działaniami Nadzoru Budowlanego.
- zgłoszeniem projektu zmiany ustawy o ROD i likwidacji PZD.
Te wszystkie działania wpisują się niejako w jeden nurt walki z ogrodami i wprowadzenie niekorzystnych zmian dla działkowców.
Organy PZD podejmują działania zmierzające do ograniczenia skutków zagrożenia. W tej walce konieczna jest jedność i zdecydowane poparcie organów kierownictwa PZD przez wszystkich działkowców.
Nie dajmy się zbałamucić, że dostaniemy działki niemal za darmo. Zapoznajmy się z istotą pomysłów reformatorów. Brońmy tego, co mamy dziś, aby potem nie wspominać z żalem tego, co mieliśmy.
Ogrody działkowe są potrzebne nam i naszym pokoleniom. Obronimy je, jeżeli będziemy tworzyć jeden zwarty i mocny Związek.
Nie może nam zabraknąć odwagi, uporu i rozsądku – to obowiązek każdego działkowca, jeżeli chcemy ogrody zachować dla przyszłości. Są one potrzebne teraz i w przyszłości. 

Czytaj więcej...

Obrady plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

W dniu 11 października 2010 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie.
Głównym tematem były wystąpienia związane z 5 – leciem ustawy o ROD, znaczeniem i koniecznością jej obrony oraz związany z nim temat zagrożenia wywołanego zaskarżeniem całej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i sytuacja PZD z tym związana a na jej tle ocena sytuacji okręgu szczecińskiego.
W posiedzeniu OZ PZD udział wzięli oprócz członków Okręgowego Zarządu oraz przewodniczących okręgowej komisji rewizyjnej i rozjemczej zaproszeni goście w osobach:

Czytaj więcej...

Wytyczne OZ PZD w Szczecinie

z dnia 25.02.2010 r. w sprawie regulacji stanów prawnych gruntów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe

Dotychczasowe doświadczenia, wynikające z prowadzenia ewidencji gruntów użytkowanych przez PZD wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie niespójności dokumentów ewidencyjnych z tego zakresu.
W związku z tym Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie zobowiązuje zarządy ROD do podjęcia działań w celu:
1. Rzetelnego wypełniania kart „C”.
2. Prawidłowego i adekwatnego do rzeczywistości wypełniania kart „B”.
3. W ogrodach, które nie posiadają jeszcze prawidłowego i poprawnego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu należy podjąć zadania zmierzające do:
      - wznowienia granic ogrodu
      - wznowienia granic wszystkich działek geodezyjnych
      - wykonania mapy poglądowej ogrodu spełniającej wszystkie warunki przewidziane   dla tego dokumentu
4. Śledzenia bieżącego wszelkich zmian w studium uwarunkowań do planu lub w istniejących już planach perspektywicznych gminy oraz informowania o każdych zmianach jednostki okręgowej, a ze strony ROD podejmowanie działań zmierzających do zachowania ogrodu w istniejących planach na cele ogrodnictwa działkowego.
5. W ogrodach wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za kontakty z okręgiem w sprawach gospodarki gruntami oraz za bieżący monitoring tego problemu na terenie gminy w której znajduję się ogród.
Podjęcie wspomnianych działań jest konieczne dla lepszej obrony ogrodów i ich zachowanie dla następnych pokoleń.

Stanowisko uczestników jesiennej narady Prezesów

Rodzinnych Ogrodów Działkowych szczecińskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców z dnia 23.11.2010  w sprawie informacji internetowych  z dnia 16.11.2010 pod nazwą „NIK o ogródkach działkowych”

Komunikat zamieszczony w Internecie w sprawie ogrodów działkowych jest bardzo krzywdzący całą społeczność działkowców, samorządy rodzinnych ogrodów działkowych i całą organizację PZD.
Przekazany sygnał do społeczeństwa oraz do najwyższych organów Państwa Polskiego, w formie katastroficznego obrazu ogrodów działkowych nie odpowiada rzeczywistości i nie wynika on nawet z samej merytorycznej treści informacji o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...

Drzewko kongresowe dla ROD "Górki Ustowskie"

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców. Tradycją już jest, że na zakończenie Kongresu PZD zasłużone dla Związku ogrody działkowe otrzymują tzw. „drzewka kongresowe”. Drzewko symbolizuje trwałość i siłę Związku. Jest też przeniesieniem atmosfery i przesłania Kongresu do ogrodów działkowych.
W tym roku na zakończenie II Kongresu pan Roman Krempski odebrał „Drzewko Kongresowe”, które zostanie posadzone 4 października 2011 roku w ogrodzie działkowym im. „Górki Ustowskie”.

Rodzinnemu Ogrodowi „Górki Ustowskie” serdecznie gratulujemy.

OZ PZD Szczecin do redaktora naczelnego "GW"

Szanowny Panie Redaktorze
Artykuł „Nasze ogródki willowe”, autorstwa pani Kingi Konieczny, wybiórczo ukazuje problemy, przez co tworzy niekorzystny obraz ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, na co nie możemy być obojętni i wyrażamy stanowczy protest.
Czy ogrody mają istnieć w mieście czy nie, rostrzygają kompetentne organy planowania i zarządzania w oparciu o racje społeczne. Przytaczanie wypowiedzi jednego radnego szczecińskiego, o jego marzeniach jest nie na miejscu.
Akurat wymienione ogrody „Bielawa” i „Bohaterów Warszawy” są ogrodami o rodowodzie przedwojennym. Miały i nadal służą założonym celom społecznym. Takie ogrody spotykamy nawet w Paryżu, Lyonie, Wiedniu czy Hamburgu. Ogrody właśnie w miastach mają swój sens.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 185

Wczoraj 190

W tygodniu 937

W miesiącu 3481

Wszystkich 410036

Kubik-Rubik Joomla! Extensions