Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ogłoszenia, przetargi

Przetarg ROD "1 Maja" w Szczecinie

Ogłoszenie

1. Zarząd R.O.D. im. St. Czarnieckiego w Choszcznie ul. Kanałowa skr. pocz.39 zaprasza do składania ofert na montaż zastawki betonowej na rzece Stobnicy z materiału powierzonego przez zleceniodawcę. Termin składania ofert do 15.10.2023 r.                                                                                     

Warunki udziału - wykonawca posiada uprawnienia, sprzęt i personel oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.                                                                                           

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto, termin wykonania, długość gwarancji.

 

Oferty należy składać na adres R.O.D. im. St. Czarnieckiego w Choszcznie ul. Kanałowa 73-200 Choszczno do 15.10.2023 r. na piśmie listem poleconym lub osobiście w biurze R.O.D. w każdy wtorek godz. 17-18.                                                                                                                   

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 662 657 920 w dni robocze. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nieponoszenie odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez oferentów materiały przetargowe.

  

Zarząd R.O.D.

im S. Czarnieckiego

w Choszcznie 

2. Zarząd R.O.D. im. St. Czarnieckiego w Choszcznie ul. Kanałowa skr. pocz.39 zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany głównego ciągu instalacji wodociągowej na terenie ogrodu. Termin składania ofert do 15.10.2023 r.                                                                        

Warunki udziału - wykonawca posiada uprawnienia, sprzęt i personel oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.                                                                                         

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto, termin wykonania, długość gwarancji.

 

Oferty należy składać na adres R.O.D. im. St. Czarnieckiego w Choszcznie ul. Kanałowa 73-200 Choszczno, do 15.10.2023 r. na piśmie listem poleconym lub osobiście w biurze R.O.D. w każdy wtorek godz. 17-18.                                                                                                                  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 662 657 920 w dni robocze. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nieponoszenie odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez oferentów materiały przetargowe.

 

Zarząd R.O.D.

im S. Czarnieckiego

w Choszcznie 

Zapytanie ofertowe ROD "Sikorskiego"

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe ROD "Granica"

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe ROD "Granica"

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe ROD "Granica"

Czytaj więcej...

Przetarg ROD "Zaodrze" w Szczecinie

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
im. „ZAODRZE” w Szczecinie

ul. Ks. Warcisława I B/N,  71-667 Szczecin,

NIP: 8512596112 

Zaprasza do złożenia oferty w ROD im. „ZAODRZE” w Szczecinie 

Przedmiot zamówienia:

„Rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „ZAODRZE” przy ul. Ks. Warcisława I B/N w Szczecinie”

1. Oferty   należy złożyć do dnia 04.07.2023r. do godz. 17:00 w siedzibie Zamawiającego w budynku świetlicy ROD im. „ZAODRZE” w Szczecinie przy ul. Ks. Warcisława I B/N. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania ofert wyłącznie w formie pisemnej.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2023r.  o godz.17:15  w budynku świetlicy ROD im. „ZAODRZE” w Szczecinie przy ul. Ks. Warcisława I B/N.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna odpowiadać treści       zapytania.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Ofertę należy sporządzić na załączniku do Zapytania (formularz oferty), 
w
 języku polskim.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają niezwłocznemu zwrotowi, o ile zostały złożone w formie pisemnej.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni – licząc od dnia otwarcia ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie instalacji zasilającej ogródki działkowe przy 
ul. Ks. Warcisława I B/N w Szczecinie. Obejmuje  
budowę instalacji elektro- energetycznej niskiego napięcia na terenie istniejących ogródków działkowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ogródków działkowych wg załączonej dokumentacji.

Zadanie obejmuje:

1. Budowę linii kablowej niskiego napięcia od złącz ZKP ENEA OPERATOR Sp. z o.o. posadowionego przy granicy działek ROD łączącą szafę SK poprzez złącze ZKP o długość 105m (kabel YAKY 4x50mm2)

2. Budowę linii kablowej niskiego napięcia od szafy SK rozchodząca się na alejki i zasilająca przelotowo  pozostałe złącza ZKP o długości 695m (kabel YAKY 4x35mm2).

3. Posadowienie szafy kablowej (SK)

4. Posadowienie w ilości 16 szt. złącz kablowo-pomiarowych (ZKP).

5. Ułożenie linii zasilającej (WLZ) budynku administracyjnego.

6. Wykonanie uziemień ochronnych.

7. Ułożenie rur ochronnych od złącz kablowo-pomiarowych ZKP do granic poszczególnych  60 działek.

8. Wykonanie pomiarów ochronnych wzorcowanym urządzeniem.

9. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nowo wybudowanej instalacji.

10. Warunkiem odbioru zadania będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: plan zagospodarowania terenu, schemat,  certyfikaty użytych materiałów, protokół z pomiarów ochronnych, inwentaryzacja geodezyjna (szkice i mapa).

 

Ogólne warunki zamówienia: 

I.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II. Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument  należy dołączyć do złożonej oferty.

III. Dopuszcza się realizację części przedmiotu umowy przez Podwykonawców.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach 
w języku polskim
.

Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy lub terminu uzgodnionego z Zarządem ROD ze względu na nieprzewidziane warunki atmosferyczne.

1. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin realizacji określony w dniach kalendarzowych.

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji  przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może domagać się rękojmi na ogólnych zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

Płatności

1. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego i obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót.

2. Zamawiający dopuszcza płatność w dwóch transzach tj. po wykonaniu części prac odebranych na podstawie częściowego i końcowego bezusterkowego protokołu odbioru.

3. Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo- finansowy stanowiący podstawę do częściowego i końcowego odbioru prac.

4. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony tj. Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru częściowego lub końcowego.

5. Wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz sprzętu i robocizny w ramach zawartej umowy pokrywa Wykonawca.

6. Koszty związane z  wywiezieniem i utylizacją wszelkich odpadów wytworzonych w wyniku realizacji umowy ponosi Wykonawca.

Informacje ogólne:

1. Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w projekcie budowlanym.

2. Zamawiający udostępni potencjalnym Wykonawcom przed złożeniem oferty Projekt budowlany do wglądu po uprzednim telefonicznym umówieniem się z osobą wskazaną przez Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym ustaleniem terminu z osobą wskazaną do kontaktu.

Kryterium oceny ofert:

–  cena 100 %, należy podać cenę brutto

Oferty należy złożyć w wyznaczonym terminie  w siedzibie Zamawiającego w zaklejonych kopertach z napisem:

PRZETARG w trybie zapytania ofertowego: „Rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ,,ZAODRZE” przy ul. Ks. Warcisława I B/N w Szczecinie.”

Informacji na temat zadania,  umówienia się w sprawie złożenia oferty oraz wizji lokalnej na terenie ogrodu udziela: Paweł Konarzewski – tel. 501 843 272, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Załączniki:

 

1. Formularz oferty,

2. Projekt budowlany,

3.  Decyzja nr 527/22-Pozwolenie na roboty budowlane

4.  Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego

5. Klauzula-informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

6. Rys.1

7. Rys.2

8. Rys.3

 

 

 

 

 

PRZETARG ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE

 Zamawiający : Polski Związek Działkowców ROD. „Nowe Życie” ul. Hoża 29 71-699 Szczecin

           zaprasza do złożenia oferty na : 

1.     Wymiana sieci wodnej na alei Grusz i alei Róż  wycena   z podziałem na każdą aleję    

2.     Wykonanie nowych odcinków rurociągu i rur odpływowych do działek wg zał. Nr 1

3.     Wykonanie próby szczelności i przekazanie do użytkowania nowej instalacji

4.     Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca dysponuje personelem i uprawnieniami 

oraz doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia   

5.      Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : 

- najniższa cena brutto , najlepsze kwalifikacje

6.     Osoba upoważniona do kontaktu : Jan Zbierski  trel. 503-842-343 lub 91-4421787

7.     Oferta powinna zawierać :

- nazwa Wykonawcy, cenę brutto ,termin wykonania, okres gwarancji , warunki płatności , referencje , aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności, o niezaleganiu z opłatami

 do US i ZUS.     

8.     Oferty należy składać do 19.05.2023 r. listem poleconym lub osobiście do Biura Zarządu ROD „Nowe Życie” ul. Hoża 29  71-699 Szczecin. w każdy czwartek w godz. od 16:30 do 20:00

Zapytanie ofertowe ROD "Sikorskiego"

SZCZEGÓŁY TYTAJ

Zapytanie ofertowe ROD "Wzgórze Arkońskie"

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 159

Wczoraj 183

W tygodniu 1310

W miesiącu 3134

Wszystkich 506557

Kubik-Rubik Joomla! Extensions