Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Co proponuje Gmina Międzyzdroje działkowcom?

Od wielu lat trwają starania PZD mające na celu prawne uregulowanie gruntu zajmowanego przez ROD „Bursztyn” w Międzyzdrojach. Ostatnie miesiące ubiegłego roku przyniosły szereg informacji dotyczących przyszłości tego ogrodu. Pojawiło się mnóstwo plotek, błędnych interpretacji, a niekiedy najzwyklejszych przekłamań.

Ogrodnictwo działkowe w naszym Kraju ma ponad 100 letnią tradycję i jest świadomym działaniem Państwa w zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa. Rodzinne ogrody są urządzeniami użyteczności publicznej. Służą w zaspakajaniu potrzeb wypoczynku, rekreacji, dają możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na potrzeby własne a także pełnią rolę ochrony przyrody. Ogrody funkcjonują na gruntach Skarbu Państwa lub tak jak ROD „Bursztyn” na gruncie Gminy, które przekazują nieodpłatnie w użytkowanie PZD. Polski Związek Działkowców w drodze uchwały przekazuje bezpłatnie i bezterminowo prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków poszczególnym działkowcom jak również gwarantuje prawo przekazania działki osobom bliskim. Wszystkie nasadzenia, altana oraz inne urządzenia znajdujące się na działce, powstałe z finansów działkowca stanowią jego prywatną własność. Działkowcy zwolnieni są od płacenia podatków, wnoszenia opłat administracyjnych, skarbowych itp. Zwolnieniu z opłat i podatków oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę podlegają również altany.

 

A jak wygląda prawda?

ROD „Bursztyn” w Międzyzdrojach powstał w 1971 roku. Obowiązywała wówczas ustawa o POD z 1949 roku. Decyzją Powiatowej Rady Narodowej w Świnoujściu przekazano pod zorganizowanie ogrodu 11,40 ha.   W protokole z 5 marca 1971 roku widnieje również zapis, że obszar ogrodu zostanie powiększony o dalsze 10 ha. Ogród został wpisany do rejestru stałych ogrodów o pow. 24 ha.

W 1983 roku Prezydent m. Świnoujścia decyzją przekazał dalsze 4,4521 ha na powiększenie ogrodu oraz jako część terenu zamiennego za likwidację w 1977 roku, co łącznie wynosi 28, 6664 ha i taki obszar Związek użytkuje faktycznie.

Powyższe wielkości zostały potwierdzone decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 14 maja 1998 roku przyznającego Gminie Międzyzdroje nieodpłatnie działki nr 414, 490, 419, 494/1 i 492 będące w użytkowaniu PZD. Po ostatecznych decyzjach miały być założone księgi wieczyste i uregulowanie formalne przez Gminę.

Należy przypomnieć, że w roku 1977 ROD „Bursztyn” uległ częściowej likwidacji w związku z budową ulicy Wodziczki, rozcinającą wówczas ogród na dwie części. Zlikwidowano wówczas 39 działek. Wypłacono należne odszkodowanie dla działkowców i PZD oraz zapewniono teren zamienny.

ROD „Bursztyn” położony jest na 5 działkach geodezyjnych, z czego dla 3 do dnia dzisiejszego Gmina nie wydała decyzji administracyjnej, co nie oznacza, że funkcjonują one bezprawnie.  PZD występował 15 – krotnie do Gminy o pełne uregulowanie stanu prawnego ogrodu oraz o jasny zapis w planie zagospodarowania przestrzennego, pozostawiającego teren w planie, jako rodzinny ogród działkowy.  Fakt, że Związek od roku 1995 występował permanentnie do Gminy o uregulowanie prawne przeczy plotkom, że PZD nie dążył do uregulowania prawnego ogrodu.

Ze strony Gminy płynęły jedynie wymijające odpowiedzi i obietnice, że postulaty PZD zostaną spełnione po zatwierdzeniu planu zagospodarowania Gminy. Przez 40 lat Gmina nie podjęła decyzji, ani o uregulowaniu, ani o likwidacji ROD, decyzji, którą można by było zaskarżyć do Sądu. Problem zapisu w planie zagospodarowania przestrzennym Gminy występuje również obecnie, ma on istotne znaczenie do dalszego funkcjonowania ogrodu, a w tym temacie działania Gminy są również wyczekujące i nie ma jasnego zapisu, że mają być nadal ogrody działkowe, natomiast każdy inny zapis o funkcji rekreacyjnej i mieszkaniowej nie gwarantuje istnienia ogrodów w przyszłości.

Rozbicie ogrodu byłoby szkodliwe ze względu na wspólną infrastrukturę i jednolity organizm dzisiaj funkcjonujący. Złą robotę przejawia tzw. stowarzyszenie „Bursztynek”, które próbuje wejść w układy i przejąć część ogrodu, aby zalegalizować swoje interesy ze szkodą dla pozostałych działkowców. ROD „Bursztyn” jest chroniony prawnie zapisami ustawy o POD i ROD, gdzie stwierdza się, że ogrody, które miały stan nieuregulowany a istniały w roku 1982, co najmniej 10 lat, stały się z mocy ustawy stałymi ogrodami działkowymi.

Jedynym reprezentantem w sprawach gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe jest Polski Związek Działkowców poprzez swoje statutowe organy i żadne stowarzyszenie nie może wkraczać w jego kompetencje prawne. Każde podpisanie porozumień nie ma znaczenia prawnego a działkowiec w takim przypadku pozbywa się uprawnień wynikających z ustawy o ROD:

- bezpłatnego i bezterminowego prawa użytkowania działki (art. 14 ustawy)

- prawa własności urządzeń służących do wspólnego korzystania przez działkowców (art. 15 ust.1)

- prawa własności działkowca do nasadzeń i urządzeń na działce (art. 15 ust.2)

- zwolnienia z opłat i podatków (art. 16)

- w przypadku likwidacji zapewnienie terenu zamiennego i odszkodowania dla działkowca i Związku (art. 19 i 20)

 

Propozycje Gminy sprowadzają się do:

- potwierdzenia, że działkowiec użytkuje działkę bezprawnie

- że przekazuje na rzecz Gminy swoją własność w postaci altany, urządzeń i nasadzeń

- że rezygnuje z wszystkich roszczeń

Za wyżej wymienione otrzymuje obietnicę zawarcia w przyszłości umowy dzierżawy, ze wszystkimi skutkami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, co związane jest z płaceniem opłaty dzierżawy podatków na rzecz Gminy.

Propozycje Gminy wprowadzają zamieszanie, gdyż prawnie nadal gruntem dysponuje PZD do czasu rozstrzygnięcia sądowego, a działkowiec podpisując ugodę pozasądową traci na własne życzenie prawo do działki i wchodzi w konflikt z prawem wynikającym z ustawy o ROD. Gdyby intencje Gminy były rzetelne i z poszanowaniem prawa obowiązującego w sprawie uregulowania stanu prawnego mogłaby ona to zrobić decyzją administracyjną, potwierdzającą użytkowanie gruntu przez Polski Związek Działkowców. Nie byłoby potrzeby wystąpienia do Sądu o wydanie gruntu w stanie wolnym. Jeżeli w planie zagospodarowania Gminy obecnie tworzonego nie znajdzie się wyraźny zapis, że grunt przeznaczony jest pod ogród działkowy, a będą inne zapisy, to w przyszłości nie będzie można przekazać go w użytkowanie działkowcom.

Gmina przez 40 lat nie opowiedziała się jednoznacznie w sprawie przyszłego losu ogrodu, a przyjęła grunty razem z ogrodem ze Skarbu Państwa. Dzisiaj nie ma korzystniejszych warunków użytkowania, niż te obowiązujące z mocy ustawy o ROD.

Wierzymy, że jeżeli jest dobra wola Gminy - dojdzie do pozytywnych rozwiązań dla ogrodu i będzie zapewniona przyszłość prawidłowego funkcjonowania ogrodu jako całości. Zapewniamy, że w przypadku naruszenia praw działkowców i konieczności występowania przed sądem, Związek zapewnia każdemu działkowcowi ochronę prawną.

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

 

Co proponuje Gmina Międzyzdroje działkowcom?
Od wielu lat trwają starania PZD mające na celu prawne uregulowanie gruntu zajmowanego przez ROD „Bursztyn” w Międzyzdrojach.
Ostatnie miesiące ubiegłego roku przyniosły szereg informacji dotyczących przyszłości tego ogrodu. Pojawiło się mnóstwo plotek, błędnych interpretacji a niekiedy najzwyklejszych przekłamań.
Ogrodnictwo działkowe w naszym Kraju ma ponad 100 letnią tradycję i jest świadomym działaniem Państwa w zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa.
Rodzinne ogrody są urządzeniami użyteczności publicznej. Służą w zaspakajaniu potrzeb wypoczynku, rekreacji, dają możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na potrzeby własne a także pełnią rolę ochrony przyrody. Ogrody funkcjonują na gruntach Skarbu Państwa lub tak jak ROD „Bursztyn” na gruncie Gminy, które przekazują nieodpłatnie w użytkowanie PZD. Polski Związek Działkowców w drodze uchwały przekazuje bezpłatnie i bezterminowo prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków poszczególnym działkowcom jak również gwarantuje prawo przekazania działki osobom bliskim. Wszystkie nasadzenia, altana oraz inne urządzenia znajdujące się na działce, powstałe z finansów działkowca stanowią jego prywatną własność. Działkowcy zwolnieni są od płacenia podatków, wnoszenia opłat administracyjnych, skarbowych itp. Zwolnieniu z opłat i podatków oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę podlegają również altany.
A jak wygląda prawda?
ROD „Bursztyn” w Międzyzdrojach powstał w 1971 roku. Obowiązywała wówczas ustawa o POD z 1949 roku.
Decyzją Powiatowej Rady Narodowej w Świnoujściu przekazano pod zorganizowanie ogrodu 11,40 ha.
W protokole z 5 marca 1971 roku widniej również zapis, że obszar ogrodu zostanie powiększony o dalsze 10 ha.
Ogród został wpisany do rejestru stałych ogrodów o pow. 24 ha.
W 1983 roku Prezydent m. Świnoujścia decyzją przekazał dalsze 4,4521 ha na powiększenie ogrodu oraz jako część terenu zamiennego za likwidację w 1977 roku, co łącznie wynosi 28, 6664 ha i taki obszar Związek użytkuje faktycznie.
Powyższe wielkości zostały potwierdzone decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 14 maja 1998 roku przyznającego Gminie Międzyzdroje nieodpłatnie działki nr 414, 490, 419, 494/1 i 492 będące w użytkowaniu PZD. Po ostatecznych decyzjach miały być założone księgi wieczyste i uregulowanie formalne przez Gminę.
Należy przypomnieć, że w roku 1977 ROD „Bursztyn” uległ częściowej likwidacji w związku z budową ulicy Wodziczki, rozcinającą wówczas ogród na dwie części. Zlikwidowano wówczas 39 działek. Wypłacono należne odszkodowanie dla działkowców i PZD oraz zapewniono teren zamienny.
ROD „Bursztyn” położony jest na 5 działkach geodezyjnych, z czego dla 3 do dnia dzisiejszego Gmina nie wydała decyzji administracyjnej, co nie oznacza, że funkcjonują one bezprawnie.
PZD występował 15 – krotnie do Gminy o pełne uregulowanie stanu prawnego ogrodu oraz o jasny zapis w planie zagospodarowania przestrzennego, pozostawiającego teren w planie, jako rodzinny ogród działkowy.
Fakt, że Związek od roku 1995 występował permanentnie do Gminy o uregulowanie prawne przeczy plotkom, że PZD nie dążył do uregulowania prawnego ogrodu.
Ze strony Gminy płynęły jedynie wymijające odpowiedzi i obietnice, że postulaty PZD zostaną spełnione po zatwierdzeniu planu zagospodarowania Gminy.
Przez 40 lat Gmina nie podjęła decyzji, ani o uregulowaniu, ani o likwidacji ROD, decyzji, którą można by było zaskarżyć do Sądu.
Problem zapisu w planie zagospodarowania przestrzennym Gminy występuje również obecnie, ma on istotne znaczenie do dalszego funkcjonowania ogrodu, a w tym temacie działania Gminy są również wyczekujące i nie ma jasnego zapisu, że mają być nadal ogrody działkowe, natomiast każdy inny zapis o funkcji rekreacyjnej i mieszkaniowej nie gwarantuje istnienia ogrodów w przyszłości.
Rozbicie ogrodu byłoby szkodliwe ze względu na wspólną infrastrukturę i jednolity organizm dzisiaj funkcjonujący.
Złą robotę przejawia tzw. stowarzyszenie „Bursztynek”, które próbuje wejść w układy i przejąć część ogrodu, aby zalegalizować swoje interesy ze szkodą dla pozostałych działkowców.
ROD „Bursztyn” jest chroniony prawnie zapisami ustawy o POD i ROD, gdzie stwierdza się, że ogrody, które miały stan nieuregulowany a istniały w roku 1982, co najmniej 10 lat, stały się z mocy ustawy stałymi ogrodami działkowymi.
Jedynym reprezentantem w sprawach gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe jest Polski Związek Działkowców poprzez swoje statutowe organy i żadne stowarzyszenie nie może wkraczać w jego kompetencje prawne. Każde podpisanie porozumień nie ma znaczenia prawnego a działkowiec w takim przypadku pozbywa się uprawnień wynikających z ustawy o ROD.
- bezpłatnego i bezterminowego prawa użytkowania działki (art. 14 ustawy)
- prawa własności urządzeń służących do wspólnego korzystania przez działkowców (art. 15 ust.1)
- prawa własności działkowca do nasadzeń i urządzeń na działce (art. 15 ust.2)
- zwolnienia z opłat i podatków (art. 16)
- w przypadku likwidacji zapewnienie terenu zamiennego i odszkodowania dla działkowca i Związku (art. 19 i 20)
Propozycje Gminy sprowadzają się do:
- potwierdzenia, że działkowiec użytkuje działkę bezprawnie
- że przekazuje na rzecz Gminy swoją własność w postaci altany, urządzeń i nasadzeń
- że rezygnuje z wszystkich roszczeń
Za wyżej wymienione otrzymuje obietnicę zawarcia w przyszłości umowy dzierżawy, ze wszystkimi skutkami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, co związane jest z płaceniem opłaty dzierżawy podatków na rzecz Gminy.
Propozycje Gminy wprowadzają zamieszanie, gdyż prawnie nadal gruntem dysponuje PZD do czasu rozstrzygnięcia sądowego, a działkowiec podpisując ugodę pozasądową traci na własne życzenie prawo do działki i wchodzi w konflikt z prawem wynikającym z ustawy o ROD.
Gdyby intencje Gminy były rzetelne i z poszanowaniem prawa obowiązującego w sprawie uregulowania stanu prawnego mogłaby ona to zrobić decyzją administracyjną, potwierdzającą użytkowanie gruntu przez Polski Związek Działkowców. Nie byłoby potrzeby wystąpienia do Sądu o wydanie gruntu w stanie wolnym.
Jeżeli w planie zagospodarowania Gminy obecnie tworzonego nie znajdzie się wyraźny zapis, że grunt przeznaczony jest pod ogród działkowy, a będą inne zapisy, to w przyszłości nie będzie można przekazać go w użytkowanie działkowcom.
Gmina przez 40 lat nie opowiedziała się jednoznacznie w sprawie przyszłego losu ogrodu a przyjęła grunty razem z ogrodem ze Skarbu Państwa.
Dzisiaj nie ma korzystniejszych warunków użytkowania, niż te obowiązujące z mocy ustawy o ROD.
Wierzymy, że jeżeli jest dobra wola Gminy - dojdzie do pozytywnych rozwiązań dla ogrodu i będzie zapewniona przyszłość prawidłowego funkcjonowania ogrodu jako całości.
Zapewniamy, że w przypadku naruszenia praw działkowców i konieczności występowania przed sądem, Związek zapewnia każdemu działkowcowi ochronę prawną.
Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 162

Wczoraj 185

W tygodniu 347

W miesiącu 3502

Wszystkich 485184

Kubik-Rubik Joomla! Extensions