Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 3.02.2012 obradował Okręgowy Zarząd PZD na pierwszym posiedzeniu w bieżącym roku. Główne tematy merytoryczne obrad obejmowały:

1. Ocena pracy Zarządów ROD w 2011 roku i wnioski wynikające do pracy w roku 2012 Problemy pracy Zarządów ROD na tle warunków w jakich zarządy kierowały ogrodami omówił Prezes OZ. Zwrócili uwagę, że w sytuacji szczególnego klimatu wokoło ustawy o ROD wynikającego z zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, niezmiernie ważnym jest właściwa praca każdego zarządu ogrodu zmierzająca do integracji środowiska wokół podstawowego celu, tj. zachowania ogrodów i obrony zapisów ustawy o ROD.
Wskazując na mankamenty w pracy niektórych zarządów stwierdził, że przeprowadzone kontrole w 2011 roku zanotowały w kilku przypadkach nieprecyzyjne planowanie i realizacje zadań inwestycyjno - remontowych, nieumiejętność pracy zespołowej, naruszanie przepisów statutu a zwłaszcza przy zmianie użytkownika działki, przygotowywania walnych zebrań, tolerancji wobec zamieszkujących w altanach oraz małą aktywność w zakresie ograniczania samowoli budowlanych, a także niezrozumienia przez niektórych działaczy PZD służebnej roli wobec działkowca, co powoduje skargi na działanie niektórych organów statutowych w ogrodach.

 

Wystąpienie zostało poparte szeregiem przykładów z poszczególnych ROD. Na rok 2012 jako priorytety zostały nakreślone następujące zadania:

- Aktywność działkowców w obronie ustawy o ROD
- Modernizacja działek
- Estetyka i zagospodarowanie ROD poprzedzone przeglądami ogrodów
- Podniesienie poziomu oświaty ogrodniczej
- Rygorystyczne przestrzeganie przepisów finansowych
- Promocja ogrodów w społeczeństwie
- Współpraca z samorządami gmin

2. Kierunki polityki oz w zakresie zagospodarowania ROD
Zagadnienia dotyczące zagospodarowania ogrodowo oraz główne kierunki działania w tym przedmiocie omówił Eugeniusz Rabuski członek Prezydium – przewodniczący problemowej komisji zagospodarowania ROD.
W wystąpieniu skoncentrował się na tym, że minione lata były nacechowane dużym wysiłkiem na rozwój infrastruktury technicznej. Zrobiono na tym odcinku dużo ale nadal nie w pełni zlikwidowano zaległości okresu poprzedniego. Istnieje nadal potrzeba aby zarządy ROD podejmowały problem zagospodarowania wolnych terenów działek, rozwiązania problemu tzw. działek podwójnych, opracowania lub aktualizowania planów zagospodarowania, eliminacji ponadnormatywów, zamieszkiwania, zameldowania oraz wzrostu bezpieczeństwa w ogrodach.
Celowym jest wiec pełne zapoznanie się z programami na kadencje przyjętymi przez VII Okręgowy i IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD, planem pracy i załączonymi do planu wytycznymi na rok 2012 .
Ogólną tendencją lansowana przez Krajowa Radę PZD na rok 2012 jest poprawa wizerunku ogrodów oraz działki przez zgodne z regulaminem ich zagospodarowanie.

3. Przygotowanie do zebrań sprawozdawczo wyborczych – 2012. Omówił Tomasz Olkuski podkreślając w szczególności dokumenty które zostały wydane przez Krajowa Rade, a pomocne przy organizacji walnych zebrań m.in. wytyczne Prezydium Krajowej Rady, poradnik prezesa ROD, opublikowane zmiany statutu PZD. Mocno podkreślił konieczność przedstawienia na walnych zebraniach :

- Sytuacji PZD, ROD i Ustawy o ROD po zaskarżeniu
- Konieczności podjęcia wszystkich dostępnych działań w celu obrony ustawy o ROD
- Znaczenie przyjętych dokumentów przez II Kongres PZD i IX Zjazd Krajowy
- Działania PZD na rzecz działkowców
- Zadań w zakresie zagospodarowani ROD
- Stanu prawnego gruntów
- Zadań wynikających z programu działania na kadencję.
Zwrócił się z apelem o prawidłowe przygotowanie materiałów na walne zebranie, przeprowadzenie zebrań zgodnie z przyjętym kalendarzem, a także podkreślił konieczność zgodnego z statutem przebiegu walnych zebrań i prawidłowo przygotowanych uchwał, a zwłaszcza uchwał dotyczących opłat w ogrodzie.

4. Działanie w zakresie konkursów w ROD  na 2012 zreferowała instruktor etatowy OZ. Na rok 2012 przewidziane są następujące konkursy:

- Na szczeblu krajowym: „ Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012”, „Wzorowa Działka Roku 2012” , „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”
- Na szczeblu okręgu : „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2012”, „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2012”, „Wzorowa działka rekreacyjna Okręgu Szczecińskiego”, „Wzorowa działka warzywniczo – sadownicza Okręgu Szczecińskiego”, „Dom
Działkowca- wspólny dom” oraz w miarę możliwości pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Rodzinne Ogrody Działkowe przyjazne społeczeństwu”
- Na szczeblu ogrodu wg uznania poszczególnych zarządów ROD
Zachęciła do aktywnego włączenia się ogrodów w działalność konkursową i zgłaszania do konkursów.

Z ramienia Krajowej Rady w posiedzeniu uczestniczyła Ewelina Chrzanowska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła konieczność głębokich zmian w zakresie modernizacji działek oraz zagospodarowania ogrodów jako czynnika obrony ogrodów i ich promocji w społeczeństwie. Omówiła przedsięwzięcia podejmowane przez Krajową Rade w zakresie programu wydawnictwa, przygotowania wydawnictw pomocnych w unowocześnieniu działek i ogrodów a także przedsięwzięć zmierzających do zaktywizowania struktur PZD w zakresie podniesienia oświaty ogrodniczej, znajomości prawa oraz jego przestrzegania w interesie działkowców.

W dyskusji głos zabrało 14 przedstawicieli którzy poruszyli następujące zagadnienia:

- zagadnienie skarg składanych przez działkowców, anonimów, dotacji udzielanych przez OZ, trudności w egzekwowaniu prawa w zakresie zamieszkiwania, ponadnormatywów oraz zameldowania się, a także trudności w modernizacji działek ze względu na postawy niektórych działkowców. Mocno została podkreślona sprawa poszanowania zarządów i konieczności okazywania im większego zaufania (A Dobrowolski)
- w tym samym duchu wypowiedział się przedstawiciel ROD im. „Pogodny” popierając wystąpienie przedmówcy zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia zaufania do ROD oraz legalizowania opłat pozwalających uhonorować prace gospodarzy (K.Ilczuk).
- w podobnym tonie wypowiedział się przedstawiciel ROD im. „I-go Maja” Myślibórz napiętnując namolne składanie skarg przez działkowiczkę, a także podkreślił przejawy zawiści, zazdrości, które zniechęcają członków zarządu do działań.
- przedstawiciel  ROD im. „Malwa” poruszył temat dużych zaległości w dokumentacji ogrodu przyjętej od swoich poprzedników które rodzą obowiązki dla następców do ich usunięcia i odrabiania zaległości. Poruszył również zagadnienie jasnego czytelnego przedstawiania działkowcom potrzeb ogrodu, pobieranych opłat i uczciwego rozliczania się z pobranych środków finansowych. Wyraził wolę ażeby opłata za wywóz śmieci była wyłączona z opłaty na rzecz ogrodu co czyni ja bardziej czytelnym.
- przedstawiciel ROD „Młynarz” Wiecek…poruszył bezradność zarządu wobec obcych podrzucających śmieci do ogrodu i brak reakcji ze strony służb porządkowych
- pani Kazimiera Wadowska z ROD im. „Przyjaźń” podzieliła się doświadczeniem w zakresie współpracy z policją która przynosi określone efekty.
- problemy o charakterze związkowym poruszył  M. Bandel z ROD im. „Bohaterów Warszawy” podkreślając role Krajowej Rady z Prezesem Związku na czele, osiągnięć całego Związku w organizacji II Kongresu i IX Zjazdu Krajowego a zarządy ROD powinny reprezentować sobą wiedze i wzór do naśladowania i w praktyce stosować pedagogikę dobra, serdeczności i uczciwości tak aby realizując zadania spełniać marzenia każdego działkowca gdyż jest to konieczne w chwili obecnej gdy obserwuje się zjawisko braku szacunku dla człowieka .
- Teresa Smolich z Łobza wyraziła zadowolenie, że konkursy obejmują  wszystkie ogrody zwłaszcza o lokalizacji peryferyjnej. Zaapelowała również o rzetelne opracowywanie wniosków o odznaczenia związkowe i nie stosowania masowości w ich nadawaniu.
- przedstawiciel ROD im. „Polmo” w Szczecinie odniosła się do samych obrad i stwierdziła, że jej oczekiwania były inne gdyż uważa, że OZ powinien instruować jak zachować się na walnym zebraniu kiedy mogą padać różne pytania, sprawę należy sprowadzić do konkretów a sprawy ideowe i ogólne należy zostawić innym
- problemy polityki zarządu ROD i stawianych sobie zadań poruszył J. Romanowski informując, iż na stronie internetowej OZ Poznań jest ciekawe rozważanie nt stosunku działaczy do problemów występujących w ogrodzie i warto by się z tym materiałem zapoznać a to jest związane z tematyka dzisiejszych obrad.
- M. Nowak z ROD im. „Kotwica” podkreślił, że wzory urządzania działek są bardzo dobre ale nie są adresowane one do ludzi biednych
- przedstawiciel ROD im. „Selfa” zwrócił się z apelem o działania zmierzające do pozyskiwania młodych zarówno jako działkowców jak również jako działaczy, zwrócił uwagę iż wizerunek naszych ogrodów jest przedstawiany nie zawsze prawidłowo. Ogrody powinny być promowane jako oazy integracji rodziny, zadowolenia, uśmiechu dzieci oraz zachęcać  do przejmowania działek przez młodych. Promocja powinna być pozytywna
- poruszono również zagadnienie wjazdów do ogrodów, nadużywania przez niektórych działkowców uprawnień i problemów z tego wynikających
- podniesiono również problem zwiększenia ilości albumów  zagospodarowania dla ogrodów gdyż ilość przesłana jest niewystarczająca także poruszono problem wprowadzenia programu komputerowego dla ROD który jest oczekiwany przez ogrody od dłuższego czasu .

Po krótki ustosunkowaniu się do niektórych wypowiedzi prezes OZ zapewnił iż wszystkie wnioski będą przeanalizowane i podjęte zostaną działania do doskonalenia pracy zarówno zarządu jak też jednostki okręgowej. Podkreślił dobra frekwencje 97 % na zebraniu pomimo trudności z dojazdem z powodu warunków zimowych.
Po podjęciu uchwał oraz petycji w obronie obecnego ustroju i ogrodów rodzinnych skierowanego do Prezydenta RP i Parlamentu które poniżej zamieszczamy obrady zakończono.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 48

Wczoraj 180

W tygodniu 432

W miesiącu 4897

Wszystkich 429261

Kubik-Rubik Joomla! Extensions