Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Realizując program IX Zjazdu Delegatów PZD oraz VII Zjazdu Okręgowego PZD wskazujemy na pozytywną rolę jaką ogrody pełnią w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych i socjalnych lokalnych społeczności. Ogrody to obiekty użyteczności publicznej. To najważniejszy i ciągle aktualny cel przyświecający ideom ogrodnictwa działkowego.
Promujmy i rozwijajmy ogrody, są one bowiem powodem do dumy. Doceńmy rezultaty, jakie już udało się osiągnąć.

Dokonane w styczniu 2012 roku  badania pilotażowe pod kątem zamierzeń w celu przygotowania i realizacji programu modernizacji działek w ogrodach okręgu szczecińskiego pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że jest to właściwy kierunek działania Krajowej Rady PZD. Wzbogacania i tworzenie lokalnego krajobrazu, przyjaznego otoczenia dla ludzi, integracja społeczna to najistotniejsze funkcje rodzinnych ogrodów działkowych i elementy działalności PZD.

Prowadzone działania w wybranych losowo ogrodach, oraz również losowo wybranych działkach w tych ogrodach pozwoliły na ocenę uzyskanego materiału. W okręgu szczecińskim przeprowadzono badania w 6 ogrodach łącznie w których objęto badaniem 28 działek. Jak zatem przedstawiały się uzyskane wyniki:

Altany
Na działkach przeważają altany murowane (78%), drewnianych jest około 17%. Większość z dachami dwuspadowymi których stan jest dobry. W jednym przypadku konieczna jest wymiana dachu ze względu na pokrycie eternitem. Przeważają altany o funkcjonalności wypoczynkowej. Powierzchnia zabudowy zgodna z regulaminem ROD 12-25 m2, wysokość 2-5 m. W 4 przypadkach są one usytuowane niezgodnie z regulaminem.

Ogrodzenia
Aktualny stan techniczny na badanych działkach jest dobry. W 6 przypadkach stwierdzono potrzebę konserwacji oraz modernizacji ogrodzeń. Na jednej działce stwierdzono od strony zewnętrznej obecność ostro zakończonych elementów.

Drzewa i krzewy owocowe
Stan drzew i krzewów owocowych na działkach jest dobry. Potrzebne są systematyczne cięcia, formowane są korony drzew. Usytuowanie ich jest również prawidłowe. Na 4 działkach stwierdzono brak kwatery sadowniczej. Na jednej działce stwierdzono w ogóle brak drzew i krzewów owocowych.

Część ozdobna 
Część ozdobna na działkach jest bogata, jest dużo roślin i krzewów ozdobnych. Rabaty kwiatowe mają układ czytelny są powiązane z innymi elementami na działce. W jednym przypadku stwierdzono niewłaściwy stan roślin ozdobnych. Odchyleń od naruszeń regulaminu odnośnie nasadzeń nie stwierdzono.

Estetyka na działkach
Zagospodarowanie działek stwarza dobre wrażenie estetyczne i kompozycyjne. Nie występuje potrzeba radykalnych zmian na badanych działkach. Dla podniesienia ogólnej estetyki niezbędnym jest dokonanie zabiegów kosmetycznych dotyczących pomalowania siatki, usunięcia zbędnych przedmiotów niesłużących do wykorzystania na działce, odświeżenie stolarki drzwiowej i okiennej, oczyszczenia cokołów oraz zabiegów pielęgnacyjnych trawnika na alejkach.

Funkcjonalność działki
Przewaga jest działek z funkcją wypoczynkową z wydzieloną małą kwaterą warzywną. Większość działek posiada kompostownik, funkcjonalny i we właściwej odległości od sąsiadów.

Mała architektura na działce
Stan techniczny małej architektury na działkach jest dobry. Brak jakichkolwiek elementów małej architektury stwierdzono na jednej działce.

Ekologia na działce
Na działkach w większości prowadzone są działania w zakresie ekologii (budki lęgowe, karmniki). Prawidłowo stosowane są nawozy zielone oraz kompost. Natomiast na 6 kontrolowanych działkach stwierdzono iż nie podejmuje się żadnych działań z zakresu ekologii.

Porządek i ład przestrzenny na działce
Ocena prawidłowości zagospodarowania pozytywna na wszystkich działkach.

Wydawnictwo „działkowiec” – literatura
Z literatury Wydawnictwa „działkowiec” korzysta większość działkowców. Korzystają z bibliotek ogrodowych. Najbardziej czytane pozycje to „Rok w ogrodzie”, „ABC moja działka”, „Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych”, „4 Pory roku na działce”, „Kalendarz biodynamiczny”.

Badania pilotażowe przeprowadzone na terenie działania Okręgowego Zarządu w Szczecinie jak na wstępie zostało wskazane były przeprowadzone na losowo wybranych ogrodach i działkach. Mogą one stanowić procentowo niewielki punkt odniesienia w stosunku do całości tj. 173 ogrodów. Stanowią one jednak informację o stanie zagospodarowania działek. Mogą być podstawą do wzięcia pod uwagę do opracowania programu modernizacji działek. Mogą być uzupełnione przez uprzednio przeprowadzone w okręgu szczecińskim badania, które uwzględniały również ocenę zagospodarowania i wykorzystania działek obejmując następujące kryteria: działki zaniedbane, działki nieużytkowane, estetyka i porządek na działkach, zgodność zagospodarowania z regulaminem, estetyka altan, altany ponadnormatywne, usytuowanie altany na działce, liczba działek na których zamieszkują działkowcy, liczba odnotowanych przypadków zameldowania na działkach, przydział działek osobom spoza regionu, liczba działek wykorzystywanych do celów niezgodnych z przepisami, usytuowanie kompostownika, stan drzewostanu na działce. Ocenione więc zostały wszystkie elementy infrastruktury działek. Ocenione też zostały elementy infrastruktury części ogólno ogrodowej ROD. Zainspirowanie działkowców do podjęcia działań modernizacyjnych na swoich działkach staje się priorytetem, pozwoli na poprawę wizerunku działek i ogrodów. Należy jednak pamiętać o tym, że większość działkowców to ludzie w podeszłym wieku, którzy nawet gdyby chcieli modernizować swoją działkę należą do osób schorowanych. Emerytura też nie zawsze pozwala na zapewnienie bieżących potrzeb życiowych, na modernizację może zabraknąć pieniędzy.

Prowadzone kontrole w latach 2010 - 2011pozwoliły szczególnie zwrócić uwagę na takie zjawiska jak samowola budowlana, zamieszkiwanie, zameldowanie, bezdomność. Nie przestrzeganie prawa, warunków sanitarnych, ekologii. Szczególnie dotyczy budowy większych altanek bo większe jest lepsze do zamieszkania, do wynajęcia jako kwatera na wczasy. Zameldowanie to problem coraz bardziej nasilający się. Zameldowany na działkach to jeden bezdomny dla administracji samorządowej mniej – ubywa bezdomnych. Bezdomność jako zjawisko społeczne to nie bezczynność to jest nie moc zarządów ROD. Jak można dbać o ekologię kiedy zamieszkanie na działkach nie spełnia żadnych warunków sanitarnych. Administracja państwowa i samorządowa na nasze barki składa swoje obowiązki. Nie pomaga zarządom rozwiązać również wniosków składanych w sprawie samowoli budowlanych.
Występujące negatywne przykłady są zdiagnozowane. Należy przystąpić do ich usuwania i skutecznego przywracania porządku prawnego.
Działalność zmierzająca w kierunku modernizacji działek musi też wziąć  pod uwagę te nieprawidłowości. Przy ocenie występujących zjawisk w ROD nie można przechodzić obojętnie wobec liberalnego postępowania niektórych Zarządów wobec nie przestrzegających prawa. Nie można również tolerować nieprzestrzeganie prawa przez członków organów ogrodu. Należy podnieść poprzeczkę nowo wybieranym członkom organów, warunkując aby posiadali wysoki poziom wiedzy organizacyjnej, znajomość prawa, umiejętność współpracy grupowej.
Modernizacja działek to również zmierzanie do wyeliminowania wszelkich uchybień wynikających z niewłaściwego zarządzania i prowadzenia bieżącej działalności ROD. To również usunięcie wszelkich nieprawidłowości w zagospodarowaniu działek, w infrastrukturze ogrodu.

Konsekwentna polityka inwestycyjna skierowana na unowocześnienie ogrodów przy dużym zaangażowaniu także finansowym okręgowego zarządu skierowana jest na to aby można zniwelować powstałe wcześniej zaniedbania.
Modernizując działki, unowocześniając ogrody zmieniamy nasz wizerunek, sięgamy po najpotężniejszą broń w aktywnej obronie ogrodów i ustawy o ROD.

Z większym optymizmem spojrzymy  na przyszłość ruchu ogrodnictwa działkowego. W ostatnich latach pomimo trudności udowodniliśmy, że jednocząc się na wszystkich szczeblach potrafimy wykonywać swoje obowiązki i zadania na rzecz działkowców, ogrodów i Związku.

Niech realizacja programu modernizacji działek stanowić będzie zintensyfikowanie działań na wykazanie naszej jedności i siły na potrzeby, spokój i istnienie nas działkowców i naszego Związku Polskiego Związku Działkowców.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 176

Wczoraj 185

W tygodniu 361

W miesiącu 3516

Wszystkich 485198

Kubik-Rubik Joomla! Extensions