Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zdarzają się przypadki podejmowania przez walne zebrania w ogrodach uchwał w sprawach, które nie należą do ich kompetencji. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność uchwały WZ z prawem, to oznacza, że nie wywołała ona żadnych skutków prawnych, czyli nie można się na nią powoływać uzasadniając podejmowane decyzje.

Takie sytuacje wynikają z przekonania, że skoro walne zebranie jest najwyższym organem w rodzinnym ogrodzie działkowym, to może podejmować decyzje we wszystkich sprawach. Tymczasem kompetencje każdego organu są określone w statucie PZD i dany organ może tylko tyle, na ile pozwala mu statut.

Najczęściej dotyczą opłat

Uchwały WZ sprzeczne z prawem, które w konsekwencji musi uchylać lub stwierdzać nieważność Okręgowy Zarząd dotyczą najczęściej ustalenia:

  • wysokości składki członkowskiej (łącznie składka i opłata na rzecz ROD),
  • opłaty za przepisanie działki,
  • wpisowego w wysokości innej niż uchwalone przez OZ,
  • kar finansowych,
  • odsetek za zwłokę wyższych niż ustawowe,
  • opłaty inwestycyjnej dla wstępujących do PZD (kompetencje zarządu ROD),
  • opłat nie mieszczących się w ramach uprawnień, np. „opłata ekologiczna dla nowych członków”, opłata za wjazd na teren ogrodu, itp.

Wśród podejmowanych przez WZ ROD uchwał, które nie są zgodne z prawem związkowym zdarzają się także dotyczące np. odstąpienia od uchwalenia pracy na rzecz ogrodu  (czasami uchwalany jest sam ekwiwalent bez określenia godzin przypadających na działkowca, a tym samym bez określenia zakresu prac) oraz zwolnienia z opłacania składek członkowskich.

Szczególnie niebezpieczne w skutkach mogą być uchwały zobowiązujące działkowców do opłat, które nie mieszczą się w kompetencji walnego zebrania. Zarząd ROD - który najczęściej jest wnioskodawcą takiej sprzecznej z prawem uchwały - po walnym zebraniu konsekwentnie ją realizuje. Tym samym działkowcy są zmuszani do ponoszenia nienależnych kosztów, a zdarzały się przypadki nakładania kar za niezrealizowanie tych wpłat, do pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki włącznie.  

W PZD funkcjonują mechanizmy zabezpieczające działkowców przed skutkami takich uchwał, które podlegają kontroli zgodności z prawem w Okręgowym Zarządzie. Każdy działkowiec może zwrócić się do OZ o stwierdzenie zgodności lub nieważności uchwały walnego zebrania, jeśli podjęta została w  sprzeczności z prawem.

Skutki stwierdzenia nieważności

Jeżeli Okręgowy Zarząd  po analizie zgodności z prawem podjętej przez WZ ROD uchwały uzna, że jest ona sprzeczna z prawem i podejmie uchwałę o stwierdzeniu jej nieważności, sytuacja jest taka, jak gdyby uchwała nigdy nie została podjęta. Oznacza to, że nie wywołała ona żadnych skutków prawnych i nie można się na nią powoływać uzasadniając podejmowane decyzje.

Są to dużo ostrzejsze skutki niż np. w przypadku uchylenia uchwały. Uchylona uchwała stanowiła źródło prawa od czasu jej podjęcia do uchylenia.

LS

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 188

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions