Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych PPK nakładająca obowiązek wdrożenia PPK przez wszystkie podmioty zatrudniające, w tym jednostki organizacyjne PZD: Jednostkę Krajową, Okręgi i niektóre Rodzinne Ogrody Działkowe. 1 stycznia rozpoczął się ostatni etap włączający do Programu najmniejszych pracodawców.

Przez wdrożenie PPK rozumieć należy w szczególności:

- wybranie w porozumieniu z pracownikami instytucji finansowej do obsługi PPK . Lista instytucji finansowych dostępna jest na oficjalnym Portalu PPK na stronie https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html 

- zawarcie z wybraną instytucją umowy o zarządzanie PPK najpóźniej 23.04.2021r.

- zapisanie zainteresowanych pracowników do PPK, czyli zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz  umowy  o prowadzenie PPK najpóźniej 10.05.2021r.

- naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK do wybranej instytucji finansowej

- prowadzenie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. zapoznał się z materiałem dotyczącym wdrażania PPK w jednostkach organizacyjnych PZD.  Pozytywnie ocenia działania większości Okręgów w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o PPK na poziomie biur OZ, natomiast do oceny sytuacji w ROD niezbędne są pełne i rzetelne informacje, których oczekuje od Okręgowych Zarządów.

PPK obowiązkowe dla pracodawcy

Z przekazanych przez OZ materiałów wynika, że niektóre jednostki PZD mają problem z określeniem obowiązku wdrożenia PPK. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy pracodawca, a więc i OZ i ZROD musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeśli zatrudnia na umowę o pracę lub umowę zlecenie przynajmniej jedną osobę, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 70 lat, za którą odprowadza obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Z obowiązku tego nie zwalnia pracodawcy nawet złożona przez wszystkich pracowników rezygnacja z dokonywana wpłat do PPK. W takim przypadku OZ i ZROD zawiera tylko umowę na zarządzanie PPK, a nie zawiera umowy o prowadzenie PPK. 

Umowę o prowadzenie PPK OZ i ZROD zawierają obowiązkowo na rzecz pracowników, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia, chyba, że złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat.  Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat muszą samodzielnie zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy. Jeśli tego nie zrobią, pracodawca nie zapisuje ich do PPK.

Pracownicy co do zasady, powinni być́ zapisywani do PPK dopiero po okresie 3-miesięcznego zatrudnienia u danego pracodawcy, liczonego jako 90 dni.

Umowy zlecenie a PPK

W wielu Rodzinnych Ogrodach Działkowych zawierane są wyłącznie umowy zlecenie. Jednak zatrudnianie osób tylko na podstawie umów zlecenie nie wyłącza Zarządu ROD z obowiązku utworzenia PPK. Zarząd ROD, który zatrudnia na umowy zlecenie pełnoletnich zleceniobiorców i  opłaca z tytułu tych umów obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

W przypadku umów  krótkoterminowych, cyklicznie odnawianych, Zarząd ROD musi kontrolować powtarzające się okresy zatrudnienia danego pracownika. Podobnie jednak jak w przypadku umów o pracę tak i w przypadku zleceń ZROD zgłasza do PPK pracownika, po upływie 3 miesięcznego okresu zatrudnienia tego pracownika w ROD. Zgłoszenie do PPK musi nastąpić w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik osiągnął 3 miesięczny staż pracy. Do okresu 3 miesięcy zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w ROD, jeśli z tytułu tych umów odprowadzane były obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Temat pracowniczych planów kapitałowych jest dość trudny i  może budzić wiele wątpliwości. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o PPK pracodawcom objętym obowiązkiem PPK grożą wysokie kary finansowe. O ile wszystkie Okręgowe Zarządy zobowiązane są do zawarcia umów o zarządzanie PPK, o tyle w przypadku Rodzinnych Ogrodów Działkowych niezwykle istotne jest rzetelne ustalenie, które z nich podlegają obowiązkowi uruchomienia PPK. 

Krajowy Zarząd PZD apeluje do Zarządów ROD i Okręgowych Zarządów PZD o nieodkładanie działań w czasie.

Okręgowe Zarządy służą Zarządom ROD pełnym, merytorycznym wsparciem w zakresie określenia obowiązku uruchomienia PPK, jak i pomocą w przeprowadzeniu procesu wdrożeniowego.

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 11 lutego 2021 r.

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 46

Wczoraj 228

W tygodniu 1090

W miesiącu 3384

Wszystkich 321201

Kubik-Rubik Joomla! Extensions