Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny funkcjonowania biur Okręgów PZD w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami prawnymi,  w tym uchwałą nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii i wydał w tym zakresie stosowne zalecenia (uchwała nr 325/2020).

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny funkcjonowania biur Okręgów PZD w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami prawnymi,  w tym uchwałą nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii i wydał w tym zakresie stosowne zalecenia (uchwała nr 325/2020).

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny aktualnej sytuacji PZD i działkowców w związku z obecną sytuacją epidemiczną, w tym wydanymi przez rząd nowymi ograniczeniami i obostrzeniami, zmierzającymi do wprowadzenia lockdownu w Polsce. Krajowy Zarząd PZD uznał, że pomimo tak trudnej sytuacji, w której znalazło się nasze społeczeństwo, nie można zapominać o ważnych zadaniach PZD oraz potrzebach ROD i działkowców. Dlatego też działalność Polskiego Związku Działkowców powinna być kontynuowana. W szczególności, wszystkie biura jednostek organizacyjnych PZD (jednostki krajowej, Okręgów PZD oraz ROD) powinny funkcjonować w nieprzerwany sposób, jednakże z ograniczeniami zapewniającymi bezpieczeństwo interesantów, w tym działkowców oraz członków organów Związku oraz pracowników. 

W związku z powyższym przypominamy o najważniejszych zasadach związanych z funkcjonowaniem biur ROD oraz działalnością organów ROD:

ü osoby wchodzące w skład organów ROD mają bezwzględny obowiązek stosowania się do przepisów prawnych władz państwowych i lokalnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii, które w razie konfliktu - mają pierwszeństwo przed przepisami obowiązującymi w PZD,

ü obowiązuje całkowity zakaz organizowania w ROD wszelkich szkoleń, narad i innych podobnych imprez związanych z działalnością PZD oraz imprez i przyjęć okolicznościowych, z wykorzystywaniem infrastruktury PZD (świetlic, domów działkowca),

ü organy ROD powinny realizować swoje zadania statutowe, w szczególności rozpatrywać skargi, odwołania, wnioski, zatwierdzać umowy przeniesienia praw do działki oraz prowadzić korespondencję – na zasadach i w formach zapewniających bezpieczeństwo osób zainteresowanych, członków organów oraz ewentualnych pracowników biur ROD. W szczególności posiedzenia organów powinny odbywać się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków elektronicznych, umożliwiających komunikację w czasie rzeczywistym. W przypadku posiedzeń stacjonarnych – powinny zostać zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, o których mowa w uchwale KZ PZD nr 295/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

ü obsługa działkowców powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej. W tym celu zarządy ROD powinny wywiesić na tablicy ogłoszeń ROD informację o adresach i kontaktach (powinny zostać wykorzystane formularze przekazane przez jednostkę krajową PZD) oraz podać stosowną informację na stronie internetowej ROD oraz Okręgu. Obsługa działkowców powinna mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa, o których mowa w uchwale KZ PZD nr 295/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

ü wpłaty od działkowców powinny być przyjmowane przede wszystkim przelewem na  konto bankowe ROD. W tym celu zarządy ROD powinny wywiesić na tablicy ogłoszeń ROD informację o numerze rachunku bankowego ROD (powinny zostać wykorzystane formularze przekazane przez jednostkę krajową PZD) oraz podać stosowną informację na stronie internetowej ROD,

ü komunikacja organów ROD z Okręgami PZD oraz jednostką krajową powinna być niezakłócona. Powinna ona polegać przede wszystkim na kontakcie telefonicznym, e-mailowym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (albo skrzynek pocztowych, które są ustawiane przed coraz większą liczbą Okręgów). Kontakty bezpośrednie w biurze Okręgu PZD (czy tez jednostki krajowej) powinny zostać ograniczone do minimum i dotyczyć wyłącznie spraw pilnych, niecierpiących zwłoki lub wymagających wyłącznie bezpośredniego kontaktu.

ü w zależności od sytuacji w danym ROD, zarządy ROD powinny korzystać z uprawnienia do podejmowania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin oraz o wyłączeniu części infrastruktury ogrodowej z ogólnego używania – zwłaszcza: świetlic, placów zabaw, siłowni plenerowych i innych ogólnodostępnych urządzeń.

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii w Polsce, Krajowy Zarząd PZD będzie dalej monitorował i systematycznie oceniał funkcjonowanie struktur PZD oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji prawnej, podejmował działania mające na celu zabezpieczenie dalszej działalności PZD, z uwzględnieniem potrzeb ROD i działkowców.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 194

Wczoraj 242

W tygodniu 826

W miesiącu 826

Wszystkich 312507

Kubik-Rubik Joomla! Extensions