Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Co to jest Fundusz Inwestycji Lokalnych i kto może dostać z niego środki? 

W dniu 23 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na mocy tej uchwały, został powołany rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego środki finansowe mogą być przeznaczone na dotacje dla gmin, miast i powiatów. Rząd szacuje, że pomoc wyniesie od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł dla jednej gminy. Natomiast łącznie w skali całego kraju - 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów). 

Na co mogą zostać przeznaczone środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych?

Gminy, miasta i powiaty będą mogły przeznaczyć środki Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje. Wsparcie może zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych kosztów. Na pewnych warunkach, mogą być one wykorzystane również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych. Maksymalną kwotę wsparcia dla danej gminy, miasta i powiatu określa załącznik do ww. uchwały Rady Ministrów. I tak przykładowo na rzecz m.st. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania została przeznaczona maksymalna kwota po 93 500 000 zł. Inwestycje finansowe lub dofinansowane ze środków Funduszu będą musiały zostać oznaczone stosownym logo.

Jak będzie można uzyskać środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych?

Wsparcie będzie udzielane na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Gminy, miasta i powiaty będą musiały złożyć wniosek według określonego wzoru. Wnioski będą przyjmowane od 27.07.2020 r. do 10.08.2020 r. Po otrzymaniu tych wniosków, wojewoda przygotuje zbiorczą informację, którą przekaże Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 17.08.2020 r. Premier na podstawie otrzymanej informacji od wojewody, złoży dyspozycję wypłaty środków do 31.08.2020 r. Środki będą przekazywane na rachunki bankowe wojewodów, a następnie ww. jednostkom samorządu terytorialnego.

Po wykorzystaniu, środki uzyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych będą musiały być rozliczone na podstawie informacji o wykorzystaniu środków, składanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z określonym wzorem i w terminach określonych w ww. uchwale Rady Ministrów.

Jakie są możliwości uzyskania środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych przez  ROD?

Bezpośrednimi beneficjentami ww. środków są gminy, miasta oraz powiaty. Z uwagi jednak, że te środki mogą być przeznaczone przez te jednostki na bliżej nieokreślone inwestycje (rząd tylko przykładowo wymienia na swojej stronie internetowej takie inwestycje jak: „remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania”), warto spróbować pozyskać ww. środki na inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych – istniejących, jak i nowo zakładanych. W tym celu:

zarządy ROD powinny jak najszybciej dokonać oceny potrzeb inwestycyjnych i remontowych w ROD w zakresie budowy lub modernizacji sieci wodnej, elektrycznej, ogrodzenia, domów działkowca, siedzib dla zarządów ROD itd.  i wystąpić do miast, gmin, powiatów właściwych ze względu na położenie ROD o ujęcie wartości tych inwestycji we wnioskach o uzyskanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Okręgi PZD na podstawie dokonanej oceny w zakresie potrzeb i możliwości tworzenia ROD w poszczególnych gminach, miastach i powiatach powinny jak najszybciej wystąpić do samorządów o ujęcie inwestycji w zakresie budowy nowych lub rozbudowy istniejących ROD, we wnioskach o uzyskanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jednocześnie przypominamy, że możliwość uzyskiwania przez ROD środków publicznych umożliwia ustawa o ROD. W szczególności art. 4 ustawy o ROD, który stanowi, że „ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez  zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia" oraz art. 6 ustawy o ROD – „Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację celu określonego w ust. 1".

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 28 lipca 2020 r. 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 72

Wczoraj 126

W tygodniu 1136

W miesiącu 3175

Wszystkich 288772

Kubik-Rubik Joomla! Extensions