Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Nowe Życie” w Szczecinie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.

2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD Nowe Życie mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nowe Życie”.

4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nowe Życie” z wyjątkiem przypadków określonych § 42 ust.5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.

5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą* oraz komisję uchwał i wniosków.

8. Wybór Przewodniczącego zebrania, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.

10.Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

11. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

12. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ...5...... (np. 5 minut).

13. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

14. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

15. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

16. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.

17. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów*.

18. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

19. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

20. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania

21. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.

22. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2017 r.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2017 r.,

- wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd,

- wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2018 r.

- realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

- planu pracy na 2018 r.

- preliminarza finansowego na 2018 r.

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD*,

- innych dotyczących działalności ogrodu.

23. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.

24. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

*Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 13

Wczoraj 186

W tygodniu 199

W miesiącu 3475

Wszystkich 289072

Kubik-Rubik Joomla! Extensions