Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

UCHWAŁA NR 11 /2016

Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nowe Życie” w Szczecinie

w dniu 16.04.2016 r.

w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w ROD Nowe Życie w Szczecinie

 

Regulamin

korzystania z energii elektrycznej w ROD Nowe Życie w Szczecinie 

§1

Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej

1.              Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Zarząd ROD na podłączenie do sieci ogólno ogrodowej oraz zawarciu stosownej umowy stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

2.              Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki, określonego w statucie PZD i regulaminie ROD a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

3.              Nowe podłączenie następuje po uzyskaniu pisemnej zgody zarządu, wpłaceniu na konto ogrodu opłaty energetycznej w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zebranie oraz wykonaniu przez użytkownika, na jego koszt, elektrycznej instalacji odbiorczej od wskazanego przez Zarząd złącza pomiarowego, do miejsca odbioru na działce wraz z licznikiem i bezpiecznikiem, które są własnością użytkownika działki.

4.              Wykonaną sieć odbiorczą użytkownik działki zgłasza do Zarządu w celu sprawdzenia zgodności jej wykonania z obowiązującymi przepisami.

5.              Po sprawdzaniu i odebraniu przez elektryka ogrodowego instalacji odbiorczej użytkownika działki oraz podpisaniu stosownej umowy na dostawę energii elektrycznej i uiszczeniu przez niego rzeczywistych kosztów podłączenia w/w instalacji do rozdzielni następuje jej włączenia do wskazanego wcześniej złącza pomiarowego.

6.              Wszelkie instalacje na działce użytkownika powodujące awarie sieci (zwarcia) będą odłączane od sieci, bez uprzedzenia użytkownika działki.

7.              Wykorzystywanie energii do celów innych niż wymienione w §1 pkt. 2, m.in. do    celów zarobkowych oraz użyczania energii działkowcom niepodłączonym do sieci, będzie stanowić podstawę do wyłączenia działki spod napięcia.

8.              Osoby stale przebywające na terenie ROD im. Nowe Życie w Szczecinie winny dokonywać opłat za zużytą energię elektryczną cyklicznie co 2 miesiące, brak zapłaty bądź opóźnienie spowoduje  odłączenie zasilania energii po wcześniejszym uprzedzeniu pisemnym i wyznaczeniu dodatkowego terminu do uregulowania zobowiązania z tytułu korzystania z energii.

9.              Opłata za energię wnoszona jest przez każdego użytkownika działki dwa razy w roku:            

        1) pierwsza wpłata do 15 lipca każdego roku   

2) druga wpłata do 31 grudnia każdego roku

10.     Zgoda Zarządu ROD na ponowne podłączenie do sieci energetycznej będzie uzależniona od uregulowania zobowiązań ciążących na użytkowniku działki wobec ROD. 

§2

Rozliczanie zużycia energii.

1.                   Odczyty podliczników będą dokonywane cyklicznie, zaraz po otrzymaniu faktury od dostawcy zewnętrznego (ENEA) i rozliczane w tym samym cyklu. Pełne, roczne rozliczenie każdej działki za zużytą energię elektryczną nastąpi do końca stycznia roku następnego.

2.                   Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny za 1 kWh. Sposób obliczania ceny za 1 kWh jest następujący: sumę do zapłaty wynikającą z faktury dzieli się na ilość zużytych kWh, tak uzyskany wynik stanowi koszt 1 kWh. (np.: kwota do zapłaty na fakturze to 1000 zł, ilość zużytych kWh to 1200, więc 1000/1200 = 0,8333 zł za 1 kWh.) Taki sposób obliczania kosztu 1kWh związany jest z tzw. opłatami stałymi, które ponosi każda osoba korzystająca z energii elektrycznej (tzw. opłata abonamentowa, opłata za przesył energii, opłata sieciowa), które zawarte są w kwocie widocznej na fakturze za energię elektryczną wystawionej przez dostawcę energii (Enea).

3.                   Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. Odczytu zużycia energii elektrycznej dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd ROD w okresach rozliczeniowych dostawcy energii.

§3

Opłata energetyczna.

1.                   Wprowadza się pojęcie opłaty energetycznej.

2.                   Opłata energetyczna jest corocznie uchwalana przez Walne Zebranie ROD, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD. Opłata ta jest przeznaczana na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu (tzw. ubytków energii elektrycznej).Opłata energetyczna nie może być wyliczona proporcjonalnie od zużycia 1 kWh oraz sumowana z ceną stosowaną za 1 kWh przez dostawcę energii elektrycznej.

3.                   Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2.

§4

 Nadzór i konserwacja sieci energetycznej

1.                   Nadzór i konserwacja sieci ogólno ogrodowej należy do zadań Zarządu ROD, który powierza te zadania osobie posiadającej kwalifikacje w tym zakresie (elektryk). Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje tej osoby powinny być złożone do Zarządu ROD.

2.                   Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólno ogrodową, pokrywane są z opłaty ogrodowej. Koszty energii zużytej na potrzeby ogólno ogrodowej (podlicznik biura ogrodu) pokrywane będą z ogólnych kosztów funkcjonowania ogrodu.

3.                   Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólno ogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem. 

§5

Tryb przeprowadzenia kontroli

1.                   W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika działki, osoba upoważniona przez Zarząd ROD posiadająca odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem złożonym w Zarządzie ROD może przeprowadzić kontrolę sieci i instalacji na działce.

2.                   Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, ogólny stan sieci i instalacji, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.

3.                   W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny użytkownik działki lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

4.                   Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD.

5.                   W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w §5 pkt. 4, należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.

6.                   Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do zastosowania kar statutowych i odcięcia dostawy energii.

7.                   W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, w którym zawiera dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przedkładany jest Zarządowi ROD.

§6

Nielegalny pobór energii.

1.                   Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

2.                   podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika

3.                   ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.

4.                   Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej będzie skutkować natychmiastowym odcięciem dopływu energii.

§7

Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w ROD.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, Zarząd ROD może, podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno-zimowym.

§8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                                                           PRZEWODNICZĄCY

 UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                                                                                ZEBRANIA

             

Szczecin, dnia 16.04.2016 r.

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 175

Wczoraj 185

W tygodniu 360

W miesiącu 3515

Wszystkich 485197

Kubik-Rubik Joomla! Extensions