Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD im. Nowe Życie w Szczecinie

przy ul. Hożej 29

ma zaszczyt zaprosić na

Walne zebranie Sprawozdawcze

 

Które odbędzie się w dniu 16 Kwietnia 2016 r. w Świetlicy rod przy ul. Hożej 29 w  71-699 Szczecinie.

poczatek obrad

w I terminie o godz.10:00

w II terminie o godz 10:30

Uchwąły walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później sąważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości. Osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nie będące członkami PZD nie zostaną wpuszczone na sale.

porządek Walnego zebrania

SprawozdawczGO ROD Nowe Życie w Szczecinie

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Wybór Przewodniczącego.

3.       Zatwierdzenie porządku obrad.

4.       Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5.       Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.

6.       Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2015 r. i za kadencję (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 rok.

8.       Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9.       Projekt planu pracy na 2016 rok.

10.    Projekt Preliminarza finansowego na 2016 rok.

11.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12.    Dyskusja.

13.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 rok.

14.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres za 2015 rok.

15.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.

16.    Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).

17.    Wybory uzupełniające członków:

a)       Zarządu ROD,

18.    Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia, w tym także:

-          wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

-          wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej,

-          wysokość i termin wnoszenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

19.    Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

20.    Uchwalenie planu pracy.

21.    Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016  rok.

22.    Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

23.    Sprawy różne.

24.    Zakończenie obrad.

 

* Tylko w przypadku wyborów uzupełniających.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniu 05.04.2015.r. w godz. od17:00 do 19:00

 

            Wiceprezes                                           Prezes

 

            Jan Zbierski                                           Grażyna Burger

 

 

 

......................................                                                                                                                                     

   (pieczęć ROD)

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD Nowe Życie

w Szczecinie z dnia 16.04.2016  r.

1.        Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD Nowe Życie w Szczecinie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.

2.        Członkowie PZD użytkujący działki w ROD Nowe Życie mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

3.        Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD Nowe Życie

4.        Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD Nowe Życie z wyjątkiem przypadków określonych § 42 ust.5w statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.

5.        Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

6.        Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

7.        Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą* oraz komisję uchwał i wniosków.

8.        Wybór Przewodniczącego zebrania, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9.        Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.

10.     Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

11.     Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

12.     Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ......... (np. 5 minut).

13.     Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

14.     Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

15.     Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

16.     Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.

17.     Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów*.

18.     Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

19.     O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

20.     W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania

21.     Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.

22.     Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

-          zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2015 r.

-          zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

-          zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2015 r.,

-          wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd,

-          wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2016 r.,

-          realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

-          planu pracy na 2016 r.

-          preliminarza finansowego na 2015 r.

-          w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD*,

-          innych dotyczących działalności ogrodu.

23.     Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.

24.     Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

25.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

 

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

*Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających

 

Szczecin, dnia 16.02.2016 r.

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 14

Wczoraj 186

W tygodniu 200

W miesiącu 3476

Wszystkich 289073

Kubik-Rubik Joomla! Extensions