Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD im. Nowe Życie w Szczecinie

przy ul. Hożej 29

ma zaszczyt zaprosić na

Walne zebranie Sprawozdawcze

 

Które odbędzie się w dniu 16 Kwietnia 2016 r. w Świetlicy rod przy ul. Hożej 29 w  71-699 Szczecinie.

poczatek obrad

w I terminie o godz.10:00

w II terminie o godz 10:30

Uchwąły walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później sąważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości. Osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nie będące członkami PZD nie zostaną wpuszczone na sale.

porządek Walnego zebrania

SprawozdawczGO ROD Nowe Życie w Szczecinie

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Wybór Przewodniczącego.

3.       Zatwierdzenie porządku obrad.

4.       Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5.       Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.

6.       Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2015 r. i za kadencję (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 rok.

8.       Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9.       Projekt planu pracy na 2016 rok.

10.    Projekt Preliminarza finansowego na 2016 rok.

11.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12.    Dyskusja.

13.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 rok.

14.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres za 2015 rok.

15.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.

16.    Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).

17.    Wybory uzupełniające członków:

a)       Zarządu ROD,

18.    Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia, w tym także:

-          wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

-          wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej,

-          wysokość i termin wnoszenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

19.    Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

20.    Uchwalenie planu pracy.

21.    Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016  rok.

22.    Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

23.    Sprawy różne.

24.    Zakończenie obrad.

 

* Tylko w przypadku wyborów uzupełniających.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniu 05.04.2015.r. w godz. od17:00 do 19:00

 

            Wiceprezes                                           Prezes

 

            Jan Zbierski                                           Grażyna Burger

 

 

 

......................................                                                                                                                                     

   (pieczęć ROD)

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD Nowe Życie

w Szczecinie z dnia 16.04.2016  r.

1.        Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD Nowe Życie w Szczecinie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.

2.        Członkowie PZD użytkujący działki w ROD Nowe Życie mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

3.        Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD Nowe Życie

4.        Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD Nowe Życie z wyjątkiem przypadków określonych § 42 ust.5w statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.

5.        Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

6.        Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

7.        Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą* oraz komisję uchwał i wniosków.

8.        Wybór Przewodniczącego zebrania, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9.        Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.

10.     Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

11.     Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

12.     Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ......... (np. 5 minut).

13.     Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

14.     Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

15.     Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

16.     Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.

17.     Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów*.

18.     Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

19.     O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

20.     W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania

21.     Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.

22.     Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

-          zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2015 r.

-          zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

-          zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2015 r.,

-          wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd,

-          wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2016 r.,

-          realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

-          planu pracy na 2016 r.

-          preliminarza finansowego na 2015 r.

-          w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD*,

-          innych dotyczących działalności ogrodu.

23.     Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.

24.     Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

25.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

 

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

*Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających

 

Szczecin, dnia 16.02.2016 r.

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 138

Wczoraj 183

W tygodniu 1289

W miesiącu 3113

Wszystkich 506536

Kubik-Rubik Joomla! Extensions