Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Uchwała nr 34/2018

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

w Szczecinie z dnia 13.04.2018r.    

w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego

„Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2018”

Okręgowy Zarząd,  działając na podstawie § 110,  pkt. 2 Statutu PZD w związku z §7 statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Oświatowej Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, postanawia:

§1

l. Ogłosić na rok 2018 konkurs pn.: 

„Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2018”.

2.Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ankieta konkursowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Termin zgłoszenia upływa z dniem 30 maja 2018r.

2. Do udziału w konkursie okręgowym nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe, w których działki posiadają altany ponadnormatywne, występują zjawiska zamieszkiwania oraz przypadki zameldowania na terenie działek w ROD.

§ 3

1. Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację rodzinnych ogrodów działkowych zgłoszonych do konkursu w terminie od 11 do 29 czerwca 2018 r.

2. Komisja Konkursowa OZ PZD sporządzi ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Okręgowego Zarządu.

§ 4

Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody pieniężne, puchary i dyplomy.

§ 5

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości podsumowania działalności konkursowej i oświatowej w roku 2018.

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO

„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2018”

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

l. Dokumentacja organizacyjna ogrodu: 

a) walnych zebrań i zebrań zarządu ROD za rok 2017 i 2018 0-10 pkt.

b) protokoły, uchwały, decyzje, zgodność dokumentacji i podejmowanych

 uchwał z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD, 0-10 pkt.                                                                                                                                   

c) ilość nowych użytkowników działek, dokumentacja, zabezpieczenie rocznej prenumeraty „działkowiec” 0-10 pkt.                       

2. Zgodność planu zagospodarowania ROD ze stanem faktycznym (ze szczególnym uwzględnieniem ilości bram i furtek) 0-10 pkt                   

3. Dokumentacja członków Związku, rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, przestrzeganie zasad ustanowienia prawa do działki – przestrzeganie ustawy o ochronie danych  osobowych 0-10 pkt.   

4. Czy Zarząd jest w posiadaniu decyzji potwierdzającej uzyskanie prawa użytkowania do gruntu ROD 0-10 pkt.

5. Realizacja Programu Rozwoju ROD, współpraca z samorządem

czy istnieje możliwość powiększenia terenu ROD 0-10 pkt.   

6. Komisje problemowe w ogrodzie (liczba działających komisji-należy wziąć pod uwagę co najmniej trzy takie komisje, dokumentacje pracy komisji oraz efekty ich pracy) 0-10 pkt.                                                                                                                                                                                                                                             

7. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny (wymienić jaki) 0-10 pkt.                                                                                                                    Łączna ilość punktów do uzyskania 90 pkt.

 

II. AKTYWNOŚĆ ROD W ŚRODOWISKU

1. Udokumentowana aktywność ROD w środowisku:

a) działalność Zarządu ROD – aktywność członków i współpraca z samorządem, kontakty z parlamentarzystami, przedstawicielami

władzy państwowej i organizacjami społeczno-politycznymi 0-10 pkt.                                                                                                                                                                                                                                             

b) działanie na rzecz ochrony środowiska i przyrody oraz rozwoju ogrodnictwa działkowego 0-10 pkt.   

c) prowadzenie działalności społecznej na rzecz działkowców i ich rodzin oraz społeczności lokalnych (wymienić jakie) 0-20 pkt.                                                                                                                                                                                                                 

Łączna ilość punktów do uzyskania 40 pkt.

 

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1.Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej dla działkowców, w tym:

a) Szkolenia tj. wykłady, pogadanki, prelekcje - ilość szkoleń i uczestników 0-10 pkt.

b) Pokazy praktyczne – ilość pokazów i uczestników 0-10 pkt.

2. Propagowanie i rozprowadzanie literatury związkowej, w tym: 

a) miesięcznika „działkowiec” w roku 2017 i 2018 – prenumerata miesięcznika dla instruktorów ogrodowych SSI PZD i członków organów ROD   0-10 pkt.

b) rozprowadzanie przez zarząd ROD w roku 2017 i 2018  literatury związkowej na potrzeby działkowców 0-10 pkt.                                                                                              c) prowadzenie biblioteki ogrodowej  0-10 pkt.

3. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD 

– liczba instruktorów ogrodowych przypadających średnio na 100 działek w ROD 0-20 pkt.

–  ilość instruktorów okręgowych 0-20 pkt.

–  ilość instruktorów krajowych 0-20 pkt.                                                                                                                                                                                                    4. Prowadzenie kroniki ogrodowej 0-20 pkt.

5. działalność medialna ROD – szeroka informacja dot. Realizacji inicjatyw ROD i Związku, prowadzenie strony internetowej ROD 0-20 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 110 pkt.

IV. INWESTYCJE I REMONTY  INFRASTRUKTURY  ROD

1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów prowadzonych przez zarząd ROD zgodnie ze statutem PZD i uchwałą  nr 6/XXIV/2015  KR PZD z dnia 15 stycznia i w oparciu o uchwałę walnego zebrania 0-20 pkt.

2. Bieżąca konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu 0-20 pkt.                                                              

3. Modernizacja ROD i sposób realizacji 0-30 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 70 pkt.    

V.  ZAGOSPODAROWANIE ROD

1. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym:

a) ogrodzenie zewnętrzne 0-10 pkt.

b) bramy i furtki 0-10 pkt.

c) tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka 0-10 pkt. 

d) drogi i alejki ogrodowe ich stan i funkcjonalność 0-10 pkt.                                                    

e) parkingi i miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenią izolacyjną od działek 0-10 pkt.                                                                                                             

f) obiekty kubaturowe występujące na terenie ROD, tj. dom działkowca, świetlica, budynki gospodarcze 0-10 pkt. 

g) nawadnianie ogrodu (sposób nawadniania) 0-10 pkt.

h) sieć energetyczna i jej rozprowadzenie po ogrodzie (wyprowadzenie poza altany podliczników) 0-10 pkt.

i) sanitariaty, ich stan i odizolowanie od działek sąsiednich 0-10 pkt.

2. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych (należy podać rodzaj placów ogólnych i placów rekreacyjnych oraz ich wyposażenie) 0-10 pkt.                                            3. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie – aktualność zamieszczanych w nich materiałów i ogłoszeń 0-10 pkt.                                                                            Łączna ilość punktów do uzyskania 110 pkt.

VI. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK

l. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):

a) altany (ich prawidłowe usytuowanie jeżeli nie zaistnieją inne przesłanki, powierzchnia i wysokość oraz estetyka) 0-10 pkt.

b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działek 0-10 pkt.

c) szklarnie i tunele foliowe (posiadanie i stan) 0-10 pkt.

d) elementy małej architektury na działkach (murki, pergole, trejaże, itp.) 0-10 pkt.

e) powszechność stosowania kompostowników- ich usytuowanie oraz wykorzystanie na działkach zgodnie z regulaminem ROD 0-10 pkt.                                                      

2. Estetyka i funkcjonalność działek 0-10 pkt.

3. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie, odnawianie) 0-10 pkt.

4. Modernizacja działek (podać przykład) 0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 80 pkt.

VII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

l. Występowanie naturalnych pasów izolacyjnych w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych lub innych źródeł zanieczyszczeń 0-10 pkt.

2. Udokumentowane przez zarząd ROD badania gleby 0-10 pkt.

3. Utrzymywanie czystości w ogrodzie, na działkach i na terenach przylegających bezpośrednio do ogrodu 0-10 pkt.   

4. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci (umowy), zapewnienie zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD 0-10 pkt.

5. Ekologia w ogrodzie (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, pszczoły murarki ekologiczne sposoby  ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych, kompostowniki na działkach) 0-10 pkt. 

6. Inicjatywy  w ROD prowadzące do zmniejszania ilości śmieci poprzez zagospodarowanie odpadów roślinnych (np. skoszonej trawy itp.) oraz usuwanych gałęzi z drzew i krzewów 0-10 pkt.                                      

Łączna ilość punktów do uzyskania 60 pkt.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD

l. Udokumentowana współpraca z policją, strażą miejską 0-10 pkt.

2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku 0-10 pkt.

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów ogólnych i związkowych w tym zakresie 0-10 pkt.

4. Układ komunikacyjny w ogrodzie umożliwiający swobodny dojazd do każdej działki pojazdów służb ratowniczych 0-20 pkt.                                                                   

5. Inne formy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie (wymienić jakie) 0-10pkt.               

Łączna ilość punktów do uzyskania 60 pkt.

IX. PROMOCJA  ROD 

1. „ROD otwarty”- wymienić i opisać metody realizacji hasła 0-20 pkt.                                                                                                         

2. Ogrodowe Dni Działkowca i inne imprezy (wymienić jakie) z udziałem społeczności lokalnej organizowane na terenie ogrodu 0-20 pkt.

3. Współpraca ROD z placówkami edukacyjno-dydaktycznymi, tj. szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi   0-20 pkt.                                    4. Udział ROD w imprezach i uroczystościach miejskich, lokalnych i środowiskowych ( wystawy, festyny itp.) 0-10 pkt.

5.Intensywność i udokumentowana współpraca ROD z mediami lokalnymi (TV, radio, prasa, Internet) 0-20 pkt.

6. Inne formy promocji – wymienić 0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 100 pkt.

Możliwych punktów do uzyskania ogółem: 720 pkt.

 

 

 

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 152

Wczoraj 152

W tygodniu 829

W miesiącu 4105

Wszystkich 289702

Kubik-Rubik Joomla! Extensions