Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

§1.

Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej

1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno ogrodowej.

2. Nowe podłączenie następuje po uzyskaniu pisemnej zgody zarządu ROD , wpłaceniu na konto Ogrodu kwoty 2.600 zł. oraz wykonaniu przez Działkowca na jego koszt elektrycznej instalacji odbiorczej od wskazanego przez zarząd złącza pomiarowego do miejsca odbioru na działce.

3. Rozpoczęcie dostaw energii do działki poprzedzone jest przeglądem i akceptacją indywidualnej instalacji odbiorczej przez uprawnionego elektryka oraz podpisaniu z zarządem ROD umowy na dostawę energii elektrycznej.

4. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD i regulaminie ROD /zagospodarowanie , uprawa działki oraz wypoczynek/.

5. Wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wymienione w punkcie 4 tj. do celów zarobkowych oraz użyczanie energii działkowcom nie podłączonym do sieci stanowi podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD i sankcji przewidzianych w ustawie o ROD.

 §2.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej

Rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez Działkowca następuje wg ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę za dany okres rozliczeniowy.

2. Działkowiec zobowiązany jest do wnoszenia opłaty za energię elektryczną do dnia 20-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na podstawie wskazania indywidualnego podlicznika.

3. Osoby upoważnione przez zarząd ROD dokonują odczytów podliczników co miesiąc.

4. Działkowiec ma obowiązek udostępnić odczyt podlicznika osobie upoważnionej, jeżeli znajduje się on na terenie działki lub w altanie działkowej.

5. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty / brak wpływu na koncie ROD/ z tytułu zużytej energii elektrycznej powyżej 7 dni skutkować będzie zablokowaniem dostaw energii przez zarząd ROD. O zamiarze odcięcia dostaw energii z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie zarząd ROD powiadomi Działkowca pisemnie, e-mailem lub sms-em.

6. Ponowne rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do działki / w wyniku opóźnienia z zapłatą /będzie miało miejsce w ciągu 10 dni po uregulowaniu zaległych zobowiązań działkowca wobec ROD oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 150 zł. / zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania nr 08/WZ/2012 z dnia 29.04.2012 r./.

§ 3.

Nielegalny pobór energii elektrycznej

1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

- podłączenie do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika

- ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazania ilości zużytej energii elektrycznej

2. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkować będzie odłączeniem energii elektrycznej od działki, zastosowaniem sankcji ustawowych oraz dochodzeniem od Działkowca naprawienia szkody wyrządzonej Ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem energię elektryczną.

3. Ponowne podłączenie do sieci ogólno ogrodowej nastąpi po usunięciu przyczyn odcięcia, pokrycie oszacowanych strat Ogrodu oraz uiszczenia opłaty w kwocie 150 zł.

Opłata energetyczna

1. Opłata energetyczna jest to corocznie uchwalana przez Walne Zebranie Działkowców na wniosek zarządu ROD opłata na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii elektrycznej wewnątrz Ogrodu. Podstawą obliczenia jej wysokości jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD, na podstawie danych z roku ubiegłego.

2. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do prądu.

Nadzór i konserwacja sieci energetycznej

1. Nadzór i konserwacja sieci energetycznej ogólno ogrodowej należy do zarządu ROD

2. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólno ogrodową oraz energii elektrycznej zużytej na potrzeby ogólno ogrodowe , pokrywane są z opłaty ogrodowej.

3. Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną.

4. W przypadku nie powołania komisji energetycznej jej funkcję pełnią osoby upoważnione przez zarząd ROD.

5. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez Działkowca, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci na działce.

6. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, prawidłowości podłączeń.

7. W trakcie kontroli musi być obecny działkowiec lub wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

8. Z kontroli sporządzany jest protokół podpisany przez członków komisji i przez Działkowca.

9. Bezpodstawne uniemożliwienie przez Działkowca przeprowadzenia kontroli może być przesłanką do zablokowania dostawy energii elektrycznej do działki. SEO paslaugos Kainos: Efektyvus augimas už prieinamą biudžetą SeoPaslaugos.com

10. Podliczniki na podstawie których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi działkowcami powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany z powszechnie obowiązującymi przepisami.

11. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólno ogrodowej. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za nadzór nad siecią ogólno ogrodową.

Mapa ROD "Nad Dziwną"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 186

Wczoraj 287

W tygodniu 1538

W miesiącu 4337

Wszystkich 515082

Kubik-Rubik Joomla! Extensions