Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Konkurs fotograficzny 2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górki Ustowskie” w Szczecinie organizuje konkurs fotograficzny :

Kwiaty na mojej działce

Konkurs trwa od 1 czerwca 2016 roku do 1 sierpnia 2016 roku a ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów    Dnia Działkowca 20.08. 2016.

- Uczestnikiem konkursu mogą być tylko Działkowcy ROD Górki Ustowskie i ich najbliższa rodzina, fotografujący aparatem cyfrowym.

- Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

- Każdy uczestnik może dostarczyć na nośniku elektronicznym do zarządu  na konkurs do 5 zdjęć z  okresu od 1czerwca do 30 lipca 2016 r.

Szczegółowe zasady konkursu są zawarte w regulaminie 

R E G U L A M I N

Konkursu Fotograficznego „Kwiaty na mojej działce”

zdjęcia z ROD Górki Ustowskie w Szczecinie

§ 1

Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn.: „Kwiaty na mojej działce” zdjęcia z ROD Górki Ustowskie w Szczecinie, zwanego dalej „konkursem”, jest Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Górki Ustowskie w Szczecinie, ul. Południowa. 

Celem konkursu jest:

• wzbudzenie zainteresowania działkowców sztuką fotografii 

• pokazywanie przyrody w jej naturalnym stanie 

• stworzenie kalendarza ROD Górki Ustowskie z wyróżnionymi fotografiami z okazji 35-o  lecia Ogrodu

§ 2

Konkurs trwa od 1 czerwca 2016 roku do 1 sierpnia 2016 roku a ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów Dnia Działkowca 2016. 

§ 3

1. Uczestnikiem konkursu mogą być tylko Działkowcy ROD Górki Ustowskie i ich najbliższa rodzina, fotografujący aparatem cyfrowym. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Każdy uczestnik może dostarczyć  na konkurs do 5 zdjęć . 

§ 4

1. Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być wykonane na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Górki Ustowskie w Szczecinie w czasie trwania konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości i wielkości pliku lub niezwiązanych z tematem konkursu. Do konkursu nie zostaną w szczególności dopuszczone prace, które: 

przedstawiają miejsca spoza obszaru objętego konkursem, 

nie zostaną dostarczone do organizatora w wymaganym terminie, 

nie są oryginalnymi fotografiami, 

nie będące w zgodzie z dobrymi obyczajami, 

nie stanowiące własności uczestnika konkursu. 

§ 5

1. Do konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia wykonane tylko metodą cyfrową. 

2. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne: 

rozmiar minimum 2560 x 1920 pixeli, 

rozdzielczość minimum 72 dpi, 

  § 6

Dostarczenie zdjęć na konkurs  jest równoznaczne z oświadczeniem, że dostarczone zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz, że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich. 

§ 7

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, zamieszczania ich w Internecie. Zdjęcia konkursowe będą mogły być dowolnie rozpowszechniane i wykorzystywane w ramach działań promocyjnych ogrodu. 

§ 8

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że złożone fotografie zostały wykonane osobiście. 

2. Zdjęcia należy  dostarczać do Zarządu na nośnikach elektronicznych ( PEN DRIVE) w terminie do 1 sierpnia 2016r.

3. Przed wysłaniem zdjęć na konkurs, należy zapoznać się z regulaminem konkursu 

4. W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko; PESEL; numer działki; numer telefonu; adres e-mail oraz wyraźnie zaznaczyć, że zdjęcia są zgłoszone do Konkursu Fotograficznego „Kwiaty mojej działki” ZDJĘCIA z ROD Górki Ustowskie w Szczecinie. 

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu –zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 i akceptacją zasad regulaminu Konkursu Fotograficznego „Kwiaty mojej działki” ZDJĘCIA z ROD Górki Ustowskie w Szczecinie. 

5. Organizator konkursu dopuszcza dokonywanie zmian w zdjęciach przez uczestników konkursu, przy użyciu programów graficznych. 

§ 9

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zdjęcia wykonane przez członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej  ROD Górki Ustowskie w Szczecinie oraz członków Komisji Konkursowej. 

§ 10

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje uchwała Zarządu ogrodu, po zapoznaniu się z wnioskami powołanej w tym celu przez organizatora Komisji Konkursowej. 

2. Decyzja Zarządu ogrodu jest ostateczna i niepodważalna. 

§ 11

1. Przewidziane są 3 (trzy) nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca w konkursie. 

2. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej ogrodu, w gablotach na ogrodzie, z podaniem imienia i nazwiska zwycięzców oraz numeru działki oraz mogą zostać wykorzystane do kalendarza ROD Górki Ustowskie. 

§ 12

Środki na organizację konkursu fotograficznego pochodzą ze środków statutowych ogrodu.

( Autorem regulaminu z roku 2015  jest Pan Roman Krempski )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 43

Wczoraj 201

W tygodniu 43

W miesiącu 4284

Wszystkich 495315

Kubik-Rubik Joomla! Extensions