Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie odbyło się 8 stycznia br. Obrady zostały zdominowane aktualną sytuacją PZD po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i działaniem Związku zmierzającym do przyjęcia dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantującej przyszłość stabilną dla ogrodów i prawa dla działkowców.
Przyjęte zostało sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu w 2012 roku oraz projekt planu pracy Okręgowego Zarządu na rok 2013. Omówiono również zadania w dziedzinie realizacji programu modernizacji infrastruktury ogrodowej zmierzającej do podniesienia poziomu technicznego ogrodów, aby mogły one uzyskać miano ogrodu XXI wieku.
 Dokonano analizy różnych projektów ustawy o ROD miedzy innymi zgłoszonego projektu Solidarnej Polski, projektu SLD, programu zespołu posła S. Huskowskiego z PO oraz wstępnych informacji dotyczących projektu przyszłego PiS. Wiele uwagi poświecono również obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej tj. zgłoszonego projektu ustawy przez obywatelski komitet. Okręgowy Zarząd wypowiedział się w formie stanowisk w stosunku do poszczególnych projektów.  Frekwencja członków biorących udział w posiedzeniu wyniosła 94 %.

 

W trakcie debaty dominował pogląd, iż najbardziej sensownym byłoby przyjęcie przez Sejm projektu obywatelskiego gdyż projekt Solidarnej Polski nie odpowiada działkowcom ze względu na zapisy w nim znajdujące się. Mocno podkreślono wręcz absurdalność pomysłu zespołu posła S. Huskowskiego, który zakłada w gruncie rzeczy stopniową likwidację ogrodów działkowych, zarówno przez proponowane zapisy prawne jak również obciążenia finansowe, które będą dotkliwe dla działkowców w przypadku gdyby taki projekt przyjął realny kształt. Dla przyjęcia dobrej ustawy niezbędna jest szeroka koalicja parlamentarzystów, ale również poparcie samorządów gmin oraz społeczeństwa, o które należy walczyć przez wszystkich działkowców. Najbardziej niekorzystnym wariantem wg oceny zarządu okręgu byłby scenariusz, gdyby w ogóle nie doszło do uchwalenia ustawy w terminie określonym przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

W dyskusji zabrało głos 17 uczestników w czasie, której poruszono następujące problemy:
• konieczność wzmożenia aktywności w zbieraniu podpisów w ogrodach oraz szerokie dotarcie z wiedzą o zagrożeniach do działkowców. Zwrócono uwagę na małą aktywność w ogrodach nadmorskich (Jerzy Mańczak)
• konieczne dotarcie do działkowców, zwiększenie ich aktywności oraz poszerzenie wiedzy o istniejącym stanie (Jerzy Jankowski).
• konieczność spójności informacji na stronie internetowej, gdyż występują rozbieżności między niektórymi informacjami (Andrzej Dobrowolski). Rozbieżność ta jednak wynikała z tego, że wypowiedź posłanki Lidii Staroń jest prezentacją jej poglądów, co nie pokrywa się z programem proponowanym przez posła S. Hustkowskiego.
• konieczność szerszej obrony ogrodów działkowych poprzez różne instytucje a nawet wskazywać na aspekty ekonomiczne upadku ogrodów działkowych. Należy robić wszystko, aby projekt obywatelski został przez Sejm przyjęty ( Andrzej Malkowski)
• należy szukać dróg dojścia do kierownictwa Platformy Obywatelskiej, której stanowisko w sprawie ROD będzie decydujące (Tadeusz Pabisiak)
• czy są gwarancje, że nasze podpisy zostaną wzięte pod uwagę i będą decydować o przyszłej ustawie (Sylwester Więcek)
• konieczne jest stosowanie w działalności naszych organów w ogrodach tzw. pedagogiki dobra, prezentowania dobrej organizacji pracy, poszanowania się wzajemnego i tego, aby działacze byli autentyczni ( Mirosław Bandel)
• umiejętnego wykorzystywania sukcesu do jednoczesnej obronny ogrodów działkowych (Karol Jakubowski)
• nie czas na spory, wytykania błędów a istnieje konieczność wzajemnego szacunku, przyjaźni i jednolitego działania w kierunku obrony ogrodów (Teresa Napiórkowska, Teresa Smolich, Marian Nowak),
• podkreślono konieczność zaistnienia Związku na forum krajowym w formie ogólnopolskiej manifestacji (Czesław Skonecki, Andrzej Malkowski, Andrzej Czachowicz),
• dzisiaj potrzebne jest pełne zrozumienie zaistniałej sytuacji, konieczność wsparcia organów PZD poprzez zachowanie demokracji na wszystkich szczeblach organizacyjnych i przestrzegania prawa (Tomasz Olkuski),
• istnieje wręcz obowiązek wykorzystania materiałów przekazywanych przez do ogrodów oraz zebranie jak najwięcej podpisów do końca stycznia, aby mieć argument na poparcie naszych racji (Zbigniew Baran).
 Reasumując wszyscy uczestnicy opowiedzieli się za wzmożeniem aktywności w zbieraniu podpisów, zwiększenie aktywności wystąpień wobec najwyższych władz państwowych i gremiów państwowych oraz konieczność zachowania organizacyjnych struktur PZD i wsparcia działań komitetu obywatelskiego.
 Oprócz uchwał statutowych Okręgowy Zarząd przyjął następujące dokumentny, które poniżej prezentujemy:
• Apel  w sprawie wzmożenia aktywności w rodzinnych ogrodach działkowych w popieraniu inicjatywy obywatelskiej ustawy o ROD.
• Stanowisko w sprawie apelu Krajowej Rady PZD, dotyczącego dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców.
• Stanowisko w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
• Stanowisko w sprawie unowocześniania infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych.
• Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ROD.
• Stanowisko w sprawie projektu ustawy o ROD  zgłoszonego przez Solidarną Polskę.
• Stanowisko w sprawie założeń do projektu ustawy o ROD, opracowanej przez zespół Platformy Obywatelskiej.

Opracował: T. Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 45

Wczoraj 180

W tygodniu 429

W miesiącu 4894

Wszystkich 429258

Kubik-Rubik Joomla! Extensions