Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 05.06.2014 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie. Celem posiedzenia była ocena gospodarki ogrodów, a zwłaszcza finansów. Ze zbiorczego sprawozdania za rok 2013 oraz za okres do 19.01.2014 wynika, że gospodarowanie funduszami w ogrodach jest prawidłowe. Tylko kilka ogrodów zamknęło bilans roczny niewielkim niedoborem. Wzrosła gospodarność, a także wielkość majątku w ogrodach, w wyniku inwestowania.

Na taką sytuację wpłynęły oprócz środków własnych ogrodów również dotacje z Okręgowego Zarządu PZD, które za okres lat 2010-2013 wynosiły łącznie 3.557 tys. złotych, z tego tylko w ostatnich dwóch latach ponad 2 mln złotych.

Dokumenty sprawozdawcze zostały złożone przez wszystkie ogrody, natomiast preliminarz nie został złożony przez trzy ogrody.

Ogólnie Zarząd Okręgowy ocenia stan gospodarki pozytywnie. Poprawiła się również jakość sprawozdań i dyscyplina finansowa rodzinnych ogrodów działkowych.

Drugim istotnym przedmiotem obrad była aktualna sytuacja PZD oraz praca nad nowym statutem. Oceniono także przebieg kampanii sprawozdawczej w ogrodach. We wszystkich ogrodach odbyły się walne zebrania, z wyjątkiem jednego, gdzie zebranie nie wypełniło swoich statutowych zadań i będzie ono powtórzone. Wszystkie zebrania zostały obsłużone przez członków zespołu powołanego w tym celu.

W toku dyskusji uczestnicy podkreślali, iż nastąpiła poprawa stylu pracy zarządów ROD, przebieg zebrań był rzeczowy i spokojny. Duże zainteresowanie działkowców dotyczyło nowej ustawy o ROD.

Prace nad statutem prowadzi wyłoniony przez Krajową Radę PZD zespół doświadczonych działaczy z poszczególnych okręgów PZD oraz wspiera go zespół prawników Krajowej Rady PZD i powołanych prawników z Okręgowych Zarządów. Na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady zostanie przedyskutowany projekt statutu, który następnie zostanie poddany dyskusji w rodzinnych ogrodach działkowych i Okręgowych Zarządach tak, aby w jesieni bieżącego roku można było go przyjąć przez Nadzwyczajny Zjazd członków PZD, który zostanie poprzedzony konferencjami przedzjazdowymi. Prace nad statutem zmierzają w kierunku poszerzenia korzystania z osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne niższego szczebla, w kierunku zwiększenia ich samodzielności, a tym samym i odpowiedzialności oraz w kierunku pełnego dostosowania przepisów nowego statusu do ustawy o ROD i ustawy o stowarzyszeniach.

W czasie obrad żywo dyskutowano nad przebiegiem transformacji oraz nad nowymi zagrożeniami dla działkowców i ogrodów. A dotyczą one:

- listu Związku Miast Polskich do Prezydenta RP;

- wyroku NSA w sprawie altany w jednym z ogrodów warszawskich;

- wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie ROD im. "23 Lutego" w Poznaniu;

- destrukcyjnego działania istniejących stowarzyszeń, które manipulują informacją, zwłaszcza na forach internetowych.

Zarząd Okręgu podjął stosowne uchwały, wyprowadzające z obiegu prawnego uchwały walnych zebrań sprawozdawczych, które nie spełniają kryteriów statutowych.

Bardzo ważnym zagadnieniem, poddanym analizie była realizacja artykułu 75. i 76. ustawy o ROD. Prace w tym kierunku dopiero ruszyły, dlatego postulowano, aby Zarząd Okręgowy powołał zespół do spraw regulacji stanów prawnych, opracował wytyczne dla zarządów ROD, dokonał inwentaryzacji dokumentacji i w oparciu o szczegółowy plan oraz mobilizację zarządów ogrodów przyspieszyć proces regulacji prawnych gruntów.

W toku dyskusji uczestnicy zgłaszali potrzebę pogłębienia wiedzy u działkowców na temat nowej ustawy o ROD, przez organizowanie dużych zebrań informacyjnych w regionach zgrupowań kilku ogrodów z wykorzystaniem Ustawy o ROD w pytaniach i odpowiedziach.

Wielu uczestników zabierając głos w dyskusji podkreślało konieczność utrzymania jedności i dążenia do takiego stanu postrzegania ogrodów jaki jest np. w Niemczech, reprezentowany przez Panią Angelę Merkel.

Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu najważniejszych problemów, Okręgowy Zarząd PZD przyjął uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe i preliminarze oraz stanowiska, które prezentujemy tutaj.

Zebranie przebiegało w atmosferze troski o przyszłość ogrodów i o całość organizacji PZD. Głos w dyskusji zabrała połowa uczestników. Posiedzenie Zarządu wypełniło swoje statutowe obowiązki.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 188

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions