Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Wzięli w nim udział delegaci z całej Polski. Zebrali się w celu uchwalenia zmian w Statucie wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Proponowane przez Krajową Radę PZD zmiany są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju.

Delegaci pojawili się już wiele minut przed rozpoczęciem Zjazdu.

Następnie delegaci przystąpili do czynności formalnych, niezbędnych do odbycia prawomocnego Zjazdu:

Na przewodniczących Zjazdu zostali wybrani: Joanna Mikołajczyk i Tadeusz Jarzębak. Zatwierdzono porządek obrad. Następnie uchwalono regulaminu obrad.


Na sekretarza Zjazdu wybrano Janusza Moszkowskiego. Zaś w Prezydium Zjazdu znaleźli się: Eugeniusz Kondracki, Joanna Mikołajczyk, Tedeusz Jarzębak, Zdzisław Śliwa, Stanisław Zawadka, Maria Fojt i Iwona Smieschol.

Komisja Mandatowa obradować będzie w składzie: Izabela Ożegalska, Henryk Malik, Jerzy Wdowczyk, Barbara Kokot, Marian Wesołowski, Bartłomiej Kozera i Leszek Bucki.

 

W komisji statutowej znaleźli się: Jan Radoła, Jerzy Adamski, Roman  Żurkowski, Zofia Mierniczek, Krzysztof Podlewski, Robert Klimaszewski, Tomasz Olkuski, Piotr Gadzikowski, Jerzy Karpiński.

Komisja uchwał i stanowisk: Zdzisław Śliwa, Stanisław Zawadka, Józef Noski, Ewa Błachut, Marian Praczyk, Agnieszka Sycz, Leonard Niewiński, Edward Galus i Czesław Wojsław.

 

Uroczysty moment, Prezes PZD wręcza sztandar Okręgowemu Zarządowi PZD w Koszalinie. Wiecej informacji: TUTAJ.

 

 Prezes Związku  Eugeniusz Kondracki przedstawił najważniejsze proponowane zmiany w Statucie.

- Niezależnie od potrzeb realizacji ustawowego obowiązku zmiany statutu, była także ogólna potrzeba zwołania Zjazdu, by ocenić ten najważniejszy dokument w naszym Związku – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Jak wskazywał Prezes, oprócz dostosowania statutu do ustawy, pojawiła się potrzeba udoskonalenia dotychczasowych ozwiązań i zmodyfikowania niektórych zapisów statutu w zakresie nieobjętym nowelizacją ustawy. Ponad dwuletni okres funkcjonowania statutu dostarczył bowiem wiele spostrzeżeń co do kwestii, które należy udoskonalić korzystając z tej okazji – wskazywał Prezes. 

Prezes przypomniał kolejne etapy, od momentu powołania Komisji Statutowej, która odbyła wiele intensywnych posiedzeń podczas których dokonano wiele ustaleń i przeanalizowano wiele wniosków z terenu. Jak mówił, była to trudna praca, pojawiło się wiele problemów merytorycznych. Komisja chciała przedstawić do konsultacji jak najszybciej, dlatego wyłoniła ze swojego grona dwie specjalistyczne podkomisje, jedna zajęła się strukturami, druga sprawami finansowymi. W wyniku tych prac Komisja opracowała projekt zmiany statutu, który nie tylko dostosował regulacje do nowych przepisów, ale i udoskonalił inne przepisy statutowe. Przewidziano wiele nowych i potrzebnych rozwiązań. Projekt przyjęło Prezydium KR PZD i skierowano do oceny zarządów i działkowców oraz pozostałych organów Związku. Projekt był poddany wnikliwej dyskusji podczas 5 przedzjazdowych konferencji.

Po przeprowadzonych konsultacjach Komisja zebrała się i rozpatrzyła wszystkie wnioski i propozycje, skutkiem czego dokonano zmian i udoskonalono projekt. 15 października KR przyjęła uchwałę o przyjęciu statutu i przyjęcia go pod obrady Zjazdu. Jednak prace toczyły się niemal do ostatniej chwili.

Następnie Prezes PZD szczegółowo omówił najważniejsze zmiany w statucie.

Po przemówieniu Prezesa, głos zabrali delegaci PZD. W czasie dyskusji podkreślali trudną pracę nad zapisami, dziękowali wszystkim uczestnikom tego procesu, a także wskazywali, jak potrzebne sa to zmiany i dobre dla działkowców, ogrodów oraz Zwiazku. Więcej na temat dyskusji można przeczytać w osobnym materiale na ten temat, który znajduje się TUTAJ.

Józef Strzałkowski, delegat z okręgu toruńsko-włocławskiego odczytał list od Burmistrza miasta Chełmży Jerzego Czerwińskiego, który na ręce Prezesa PZD skierował słowa z okazji Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu PZD. „Składam Państwu życzenia owocnych obrad i realizowania zamierzeń programowych. Zapewniam też o stałej życzliwości dla ogrodów działkowych” – zadeklarował burmistrz Chełmży.

Komisja mandatowa w 7 osobowym składzie na podstawie listy obecnych na Zjeździe delegatów, którzy zostali wybrani w 2015 na Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD na 4-letnią kadencję, potwierdziła prawomocność Zjazdu, co oznacza, ze Zjazd ma prawo podejmować uchwały i stanowiska.

Po przerwie Prezes Kondracki  omawia bardzo ważny dla Związku temat lawinowo rosnącego zapotrzebowania na działki w  ROD i  działania, jakie musi podjąć Związek, aby temu sprostać.  

Ogrody dają możliwość uprawy własnych warzyw i owoców, podnoszą standardy otoczenia, są miejscem wypoczynku i rekreacji dla wielu grup ludzi, przynoszą korzyści nie tylko działkowcom, ale i społecznościom lokalnym, dlatego ważne jest wykorzystanie potencjału i dalszy rozwój ogrodów. Istotne jest by cały Związek solidarnie realizował swoje zadania, by spełniać potrzeby działkowych rodzin i społeczności lokalnych. Prezes przypomniał historię budowania ogrodów i ogromny rozwój, który nigdzie w Europie nie został powtórzony w takiej skali, jak stało się to w Polsce, gdy w latach 80tych powstało 14,5 tys. ha pięknych ogrodów.

- Chęć posiadania przez mieszkańców dużych i średnich miast kawałka zieleni, który daje wytchnienie jest coraz bardziej zauważalna – podkreślił prezes. Sytuacja materialna wielu rodzin nie pozwala na wypoczynek za granicą czy w turystycznych kurortach, dlatego coraz więcej osób interesuje się posiadaniem działki. Szczególnie jest to widoczne w dwóch grupach – pierwsza to rodziny z dziećmi, druga – seniorzy.

Obecna polityka państwa jest nastawiona na rodzinę. PZD swoim działaniem winien wpisać się w ten cel. Dlatego musimy opracować program rozwoju na miarę obecnych czasów, zaangażować cały Związek i wystąpić do władz samorządowych i państwowych. To będzie działanie na rzecz rodziny i społeczeństwa, dlatego należy oczekiwać pomocy ze strony państwa i samorządu – mówił Prezes Eugeniusz Kondracki.

Wspomniał, ze dotychczas Związek przeprowadził badania m.in. dokonano oceny nasycenia ogrodami w miastach, a także zbadano zapotrzebowanie na tworzenie nowych działek i ogrodów. Jak mówił, te działania mają pomóc w opracowania całościowego programu, który będzie realizowany w kolejnych latach.

- Przy tworzeniu programu rozwoju należy wziąć pod uwagę potrzebę tworzenia ogrodów w województwach, takich jak: mazowieckie, śląskie, małopolskie i łódzkie. Każdą sytuację dla danego miasta należy analizować oddzielnie – zaznaczył Prezes. - Związek sprawdza także stosunek samorządów do ogrodów oraz możliwości ich rozwoju poprzez budowanie nowych lub powiększania obecnych ogrodów - zaznaczył. W opinii Prezesa PZD, rozwój ogrodów zależy w dużej mierze od samorządów. - Są takie miasta, które nie są zainteresowane tworzeniem ogrodów ze względu na dużą wartość terenów komercyjnych, na których miałyby znaleźć się ogrody – mówił. Prezes zwrócił uwagę na skutki zdrowotne zanieczyszczenia smogiem, jakie jest w wielu polskich miastach.

Także okręgi dostrzegają potrzebę budowy nowych ogrodów w miejsce zlikwidowanych na różne cele ogrodów – powiedział prezes. Badania potwierdziły, że tworzenie nowych ogrodów jest zasadne. Na Związku spocznie ciężar opracowania programu i realizacja zawartych w nich celów – wskazywał Prezes Eugeniusz Kondracki. – Zapotrzebowanie na działki wciąż się rodzi. – Czeka nas dużo pracy, nie zawsze łatwej, ale doświadczenie i ludzi, którzy działają w organizacji są w stanie podołać temu zadaniu – podkreślił Prezes, wskazując na rolę kolegiów prezesów, które są najlepszym przedstawicielem ogrodów i działkowców w stosunku do samorządów. Kolegia prezesów należy włączyć do realizacji tego programu i na nich go opierać – to nasza siła w samorządach – mówił. Wskazywał także na ogromną rolę okręgów przy budowaniu nowych ogrodów.

- Razem spełnijmy oczekiwania społeczeństwa i twórzmy nowe ogrody na miarę XXI wieku – tymi słowami zakończył swoje przemówienie Prezes PZD.

 

Po przemówienie Prezesa, głos w sprawie rozwoju ROD zabrali delegaci. Wszyscy byli zgodni, iż dalszy rozwój ogrodów jest konieczny, a także wskazywali potrzebę nawiazywania współpracy z samorządami oraz unowoczesniania infrastruktury ROD. Więcej na temat głosów w dyskusji w osobnym artykule: TUTAJ.

Komisja statutowa złożyła sprawozdanie na temat przedłożonych Zjazdowi przez Krajową Radę PZD propozycji zmian w Statucie oraz propozycji zmian zgłoszonych podczas Zjazdu przez delegatów.  Projekt zmian do statutu był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców jeszcze na etapie przygotowań do Zjazdu. W ramach prowadzonych wówczas dyskusji wypracowano propozycje, które KR PZD przedłożyła Zjazdowi. 

 

Delegaci poprzez podniesienie swojego mandatu zagłosowali za przyjeciem uchwały zaproponowanych zmian w statucie.

 

Swoje sprawozdanie złożyła także Komisja Uchwał i Stanowisk. Komisja przedłożyła Zjazdowi projekty uchwał ws. rozwoju ROD w Polsce, stwierdzenia wygaśnięcia mandatów delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD, upoważnienia KR PZD do zmiany statutu.

Delegaci podjęli także stanowiska:

- ws. roszczeń do gruntów ROD i znaczenia ustawy reprywatyzacyjnej,

- ws. szerszego otwarcia PZD na rodzinne ogrody działkowe i działkowców,

- ws. współpracy PZD z samorządami lokalnymi,

- ws. współpracy ROD z organizacjami pozarządowymi,

- ws. szerszego otwerania ROD na potrzeby społeczeństwa.

 

Na koniec swoje podziękowania wszystkim delegatom i uczestnikom Zjazdu złożył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

- Spełniliśmy swój obowiązek nałożony na nas przez działkowców – powiedział na zakończenie Prezes PZD. Uważam, że te dokumenty, które zostały przyjęte – program rozwoju i zmiany w statucie stanowią nowy etap rozwoju i działalności PZD są dobre. Chcę serdecznie podziękować wszystkim delegatom za udział, pracę i zaangażowanie w nasze sprawy, a przede wszystkim za to, ze jesteście, ze jesteśmy razem, za integracje i rozumienie spraw Związku, za stałą chęć włączania się w rozwiązywanie problemów Związku. Dziękuję tez okręgom, które bardzo intensywnie włączyły się w prace nad statutem. Dzięki temu dziś na Zjeździe mogliśmy dokonać, tego co dokonaliśmy. Wreszcie dziękuję obydwu komisjom, które intensywnie pracowały nad dokumentami, które mogliśmy przyjąć. Ich praca była bardzo potrzebna. Podziękowania otrzymali także przewodniczący Zjazdu i sekretarz Zjazdu. Gromkimi brawami podziękowano także prawnikom.

Delegaci okręgu szczecińskiego podziękowali Prezesowi za sukces przyjecia statutu PZD i wręczyli mu pamiątkowy upominek.

Zakończyły się obrady Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Zjazd był  bardzo konstruktywny i ważny dla przyszłości Związku. Dziękujemy delegatom za ich ciężką pracę. 

Relację uzupełnimy w poniedziałek 11 grudnia br.

AH

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 1

Wczoraj 188

W tygodniu 941

W miesiącu 3485

Wszystkich 410040

Kubik-Rubik Joomla! Extensions