Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ogłoszenia, przetargi

Przetarg

 

Zamawiający: 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego                 

ul. 3 Maja 28e                                                                           

72-200 Nowogard

tel.: 693 404 728

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Ogłoszenie na Przetarg nieograniczony                                     

 

dotyczy złożenia ofert w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp - art.4 pkt 8

ROD  im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie  zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym nr 3 przy ul.Zamkowej w Nowogardzie- I etap”.

 

Ogólny zakres prac do wykonania m.in.:

wykonanie rurociągu zewnętrznego 1517mb

wykonanie wykopów i przekopów

zasypanie wykopów

montaż rurociągów z rur polietylenowych

sieci wodociągowe- trójniki (40,50,32)

zasuwy typu „E” kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr. 20mm i 25mm

próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,PVC,PE,PEHD.

jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.nominalnej do 150mm.

 

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ogłoszeniu o przetargu

 

2.  Termin realizacji zamówienia:

 Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

(możliwość wydłużenia terminu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych na zasadach określonych w projekcie umowy)

 

 3.  Zasady prowadzenia postępowania

 

1)      Wykonawca może w terminie do dnia 14.11.2018r. zwrócić się do Zamawiającego (na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą) zamieszczając wraz ze stanowiskiem zamawiającego na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/ oraz Wykonawcę, który skierował zapytanie.

2)      Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców, do których skierował zaproszenie oraz zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.

3)      Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z ogłoszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu. W przypadku niezgodności ceny zamieszczonej w formularzu ofertowym z ceną zawartą w kosztorysie, Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę cenę zawartą w kosztorysie ofertowym.

4)      Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych w ust. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5)      Zamawiający może także wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.4

6)      Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy:

a)    nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b)    w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali

lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne, realizowane bezpośrednio dla PZD;

c)    w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum dwukrotnie uchylili się od podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia publicznego dla PZD, w przypadku gdy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7)      Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

a)    jest niezgodna z warunkami niniejszego ogłoszenia o przetargu;

b)    cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

c)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d)    zawiera błędy w obliczeniu ceny nie dające się poprawić;

e)    Wykonawca w ofercie zastosuje błędną stawkę podatku VAT;

f)     została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania;

g)    zawiera rażąco niską cenę( rażąco niska cena to cena, która wynosi mniej niż 50% ceny przewidzianej przez Zamawiającego na wykonanie zadania);

h)    Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie złożył wyjaśnień.

8)    Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia podpisania umowy i w trakcie obowiązywania umowy.

9)    Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału

w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę obliczaną według poniższego kryterium. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego kryterium:

Kryteria oceny ofert

najniższa cena 100%

 

10) W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.

11) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie

 bez podawania przyczyn.

12)  O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zamawiający informuje  niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

 4.    Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 

 1)    Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 5.    Opis sposobu przygotowania oferty

1)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia.

2)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

3)   Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego zaparafowana.

4)    Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy bądź pełnomocnika.Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty,  w przypadku pełnomocnictwa powinien być wskazany zakres umocowania.

5)    Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy

(załącznik nr 1), uproszczony kosztorys ofertowy oraz pozostałe dokumenty : oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie RODO 1 i 2 , wydruk z rejestru KRS bądź CEiDG, pełnomocnictwo.

6)  dokumenty składa się w języku polskim.

7)    Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym

w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.

8)    Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane

przez osobę podpisującą ofertę - błędna treść przekreślona i zaparafowana.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Koszty te nie podlegają zwrotowi.

6.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1)     Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się

z wykonawcami:

a)    pisemna;

b)   elektroniczna e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez Wykonawcę.

3)      Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku ogłoszenia.

 7.    Termin składania i otwarcia ofert.

1)    Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie ul.3 Maja 28e, w terminie do dnia 14.11.2018 r., od godz.14 do godziny 16:00 (we wtorki w godz.14.00-18.00 , piątki w godz. 14.00-18.00), lub przesłać na adres Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie z dopiskiem na kopercie:

  Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym Nr 3 przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - I etap”.

2)    Odczytanie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 16:15 w siedzibie Zamawiającego  przy ul. 3 Maja 28e w Nowogardzie,  budynek w którym znajduje się biuro Zarządu.

3)    Odczytanie ofert jest jawne.

4)    Podczas odczytania ofert Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie oraz informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

8.  Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy.

1)    Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.

2)    Cena musi być podana za realizację zamówienia w złotych polskich

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3)    Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz kwotę podatku oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).

4)    Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,

a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.

 9.   Informacje dla wykonawców w związku z ochroną danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem

Zamawiający informuję, że z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postępowaniu  o udzielnie zamówienia pn.: „Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym Nr 3 przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - I etap” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami), Zamawiający działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rodzinny Ogród Działkowy im.  Juliusza Słowackiego w Nowogardzie,

2)  przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ „Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym Nr 3 przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - I etap”.

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, odpowiedzialne za ocenę oferty oraz przechowywanie dokumentacji;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnego postępowania na wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z wewnętrznymi zasadami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z warunków udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;

6)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)  posiada Pani/Pan:

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie  z art. 15 rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO;

c)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

8)  nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;

c)  prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

Ponadto zamawiający informuje, że na wykonawcy ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego ciąży obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

      Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 10.  Postanowienia końcowe

1)    Postępowanie ma charakter otwarty.

2)    Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający informuje telefonicznie lub w inny dostępny sposób wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

3)    W przypadku uchylania się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.

4)    Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uznaje w szczególności:

a)    odmowę podpisania umowy;

b)    nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.

5)    Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym  załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

a)    w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pan Ryszard Wajk -Prezes tel: 693 404 728 wtorki i piątki od 14.00 - do 18.00

 Załączniki do ogłoszenia:

1)Formularz ofertowy

2)Obmiar robót( umożliwiający sporządzenie Wykonawcy uproszczonego kosztorysu ofertowego)

3)Umowa (wzór)

4)Oświadczenie RODO 1

5)Oświadczenie RODO 2

6)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 4

Wczoraj 102

W tygodniu 4

W miesiącu 106

Wszystkich 469315

Kubik-Rubik Joomla! Extensions