Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ogłoszenia, przetargi

Przetarg

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kotwica" w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.:

"Odbudowa i przebudowa systemu melioracyjnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kotwica" i "Oaza" w Świnoujściu"

Nr postępowania ROD.01.2014

Prace melioracyjne stanowiące przedmiot zamówienia obejmują działkę nr 24/1 o powierzchni 26,2339 ha położoną w obrębie 5 w Świnoujściu przy ul. Mazowieckiej 77B – teren czynnego ROD "Kotwica" i "Oaza".

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronach internetowych:

a) Zamawiającego, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kotwica” w Świnoujściu: www.wyspy.net/rod-kotwica oraz

b) Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie: www.ozpzd-szczecin.pl .

a także w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mazowieckiej 77B w Świnoujściu (kod pocztowy: 72-600).

SIWZ zawiera wszelkie dokumenty lub ich wzory, formularze, opis wymagań oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia ważnej oferty, w tym: projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz wymagane wzory dokumentów: oferty, umowy, wykazu wycenionych elementów rozliczeniowych i gwarancji jakości a także informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz informacje dotyczące procedury wyboru Wykonawcy.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu ROD "Kotwica" ul. Mazowiecka 77 B w Świnoujściu nie później niż w dniu 31 lipca 2014 roku do godz. 14:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy, ul. Mazowiecka 77 B w Świnoujściu w dniu 31 lipca 2014 roku o godz. 16:00.

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia: 30 listopad 2014 r.

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Postępowanie nr ROD.01.2014 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany treści SIWZ, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy.

Świnoujście, 2014-07- 14

Prezes Zarządu

Andrzej Ristow

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 171

Wczoraj 185

W tygodniu 356

W miesiącu 3511

Wszystkich 485193

Kubik-Rubik Joomla! Extensions