Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

 

Uchwała nr    12  /2013

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursów okręgowych pn.: „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”, „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając w oparciu o przepis § 7 statutu PZD po zapoznaniu się z ogłoszonymi konkursami Krajowej Rady (uchwały nr 232/2012, 233/2012, z dnia 28 listopada 2012 roku) oraz wnioskiem Komisji Konkursowej postanawia:

Ogłosić na rok 2013 konkursy pn.:

„Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”,

„Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”.

 

Przyjąć regulaminy konkursów zgodnie z wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej z dnia 27 lipca 2012 roku. Regulaminy stanowią załącznik do uchwały.

Do udziału w konkursie okręgowym nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe i działki, które na przestrzeni ostatnich trzech lat (2010-2012) zajęły I-sze miejsce w konkursie okręgowym.

Każdy ROD może zgłosić do konkursu na szczeblu Okręgu tylko jedną działkę. Zgłoszenie winno zawierać numer działki oraz nazwisko i imię użytkownika (-ów) wraz z adresem korespondencyjnym i telefonem kontaktowym.

 

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 maja 2013 roku.

Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację rodzinnych ogrodów działkowych i działek zgłoszonych do konkursu w terminie od 1 do 30 czerwca 2013 roku.

Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne oraz dyplomy.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca Roku 2013.

 

 

 

UZASADNIENIE

Ogłoszenie powyższych konkursów ma na celu propagowanie wiedzy ogrodniczej wśród działkowców oraz polepszenie zagospodarowania ogrodów.

 

REGULAMIN

Konkursu „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

 

Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:

1. Rozplanowanie i urządzenie działki

(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) ………....... 0-20 pkt.

2. Część sadownicza w tym: 0-15pkt.

różnorodność drzew i krzewów owocowych,

przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki,

prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność) ………....... 0-5 pkt.

0-5 pkt.

0-5 pkt.

 

3. Część warzywnicza w tym: 0-15 pkt.

bogaty dobór gatunków,

prawidłowo prowadzona uprawa,

zdrowotność ………....... 0-5 pkt.

0-5 pkt.

0-5 pkt.

4. Szklarnie i tunele foliowe 0-10 pkt.

5. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym: 0-20 pkt.

a) bogaty dobór roślin ozdobnych (drzewa i krzewy ozdobne, w tym iglaki, pnącza i byliny) ………....... 0-10 pkt.

b) urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne ………....... 0-10 pkt.

4. Trawnik i jego utrzymanie ………....... 0-10 pkt.

5. Mała architektura na działce 0-30 pkt.

a) płotki, murki, trejaże, pergole ………....... 0-10 pkt.

b) oczka i zbiorniki wodne ………....... 0-10 pkt.

c) inne elementy małej architektury (np. rzeźby, rzeźby roślinne) ………....... 0-10 pkt.

6. Estetyka, stan techniczny altany i zgodność z regulaminem ROD 0-35 pkt.

a) konserwacja, stan techniczny (dobór i jakość materiałów, dach, elewacja itp.) ………....... 0-5 pkt.

b) zastosowane elementy upiększające, kolorystyka, powiązanie z otoczeniem, pomysłowość, poziom wykonania ………....... 0-10 pkt.

c) funkcjonalność altany ………....... 0-5 pkt.

d) zgodność altany z regulaminem (nie dot. odległości starych altan) ………....... 0-15 pkt.

7. Prawidłowo prowadzona pryzma kompostowa (nie dot. odległości starych kompostowników) ………....... 0-10 pkt.

8. Ekologia na działce (domki i karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, nawozy naturalne, pułapki chwytne) ………....... 0-20 pkt.

9. Estetyka działki (porządek, stan ogrodzenia i urządzeń na działce) ………....... 0-10 pkt.

Razem                                                     ………....... 195 pkt.

 

 

REGULAMIN

Konkursu „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”

 

Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:

I Działalność organizacyjna i konkursowa

1. Dokumentacja organizacyjna ogrodu (dokumentacja: walnych zebrań ROD za rok 2013 – zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał ze  statutem PZD i regulaminem ROD – karty rejestracyjne „A” i „B”) 0-10 pkt.

2. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu ROD (okres od VI 2012 do V 2013) 0-12 pkt.

3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, zabezpieczenie rejestru, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,) 0-10 pkt.

4. Karty rejestracyjne C 0-5 pkt.

5. Terminowe złożenie w Okręgowym Zarządzie i potwierdzone przez OZ PZD:

a) sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2012 0-5 pkt.

b) preliminarza finansowego na rok 2013 0-5 pkt.

c) dokumentacji z walnego zebrania sprawozdawczego 2013 0-5 pkt.

6. Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych ogrodu w stosunku do Okręgowego Zarządu PZD 0-5 pkt.

7. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt dostępny dla działkowców – wymienić jakie: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 0-10 pkt.

8. Współpraca z placówkami opieki społecznej, domami dziecka, szkołami i przedszkolami 0-10 pkt.

9. Organizowanie imprez o charakterze społecznym w 2012 roku:

a) dni działkowca 0-5 pkt.

b) wystawy plonów 0-5 pkt.

d) inne – wymienić jakie (festyny, kiermasze itp.): ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0-5 pkt.

10. Organizowanie imprez o charakterze oświatowym w 2012 roku:

a) konkursy z zakresu zagospodarowania i estetyki działek 0-10 pkt.

b) konkursy z zakresu upowszechniania wiedzy ogrodniczej 0-10 pkt

c) konkursy ze znajomości przepisów Związkowych i ogólnych - dotyczących ochrony środowiska 0-10 pkt

11. Program modernizacji działek - przegląd 0-10 pkt.

Razem 132 pkt.

II Działalność upowszechnieniowa i oświatowa

1. Organizowanie różnych form szkolenia dla działkowców (po 2 punkty za jedno udokumentowane szkolenie – z udziałem min. 10 osób) 0-10 pkt.

2. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD (1 instruktor na 100 działkowców w ogrodzie - praca instruktorów musi być udokumentowana) 0-10 pkt.

3. Wizualne upowszechnianie wiedzy ogrodniczej (informacji dot. czasopism i wydawnictw PZD, własnych aktualnych zaleceń ogrodniczych na tablicach informacyjnych) 0-10 pkt.

4. Prenumerata miesięcznika „działkowiec” w latach 2012-2013 (po 2 punkty za każde 5 egzemplarzy) 0-10 pkt.

5. Udokumentowane rozprowadzanie przez zarząd ROD w latach 2012-2013 literatury ogrodniczej i wydawnictw PZD 0-5 pkt.

6. Posiadanie i prowadzenie biblioteki ogrodowej oraz jej wyposażenie 0-5 pkt.

7. Prowadzenie na bieżąco kroniki ogrodowej 0-10 pkt.

Razem 60 pkt.

III Inwestycje i remonty infrastruktury ROD

(dotyczy zadań realizowanych w latach 2012-2013)

1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów zgodnie ze statutem PZD i uchwałą nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady PZD z dnia 21 czerwca 2011 roku (uchwały walnych zebrań, wprowadzenie zadania do planu inwestycji i remontów OZ PZD, zgoda Prezydium OZ PZD na realizację zadania) 0-20 pkt.

2. Opracowanie programu rozwoju i modernizacji ogrodu (infrastruktury ogrodowej: sieci, ciągów komunikacyjnych, obiektów kubaturowych itp.) 0-10 pkt

Razem 30 pkt.

IV Zagospodarowanie ogrodu

1. Stan techniczny infrastruktury ROD

a) ogrodzenie zewnętrzne 0-5 pkt.

b) bramy i furtki 0-5 pkt.

c) tablice z nazwą ogrodu (ROD) 0-10 pkt.

d) drogi i alejki ogrodowe – ich stan i funkcjonalność 0-5 pkt.

e) miejsca postojowe dla samochodów 0-5 pkt.

f) stan techniczny i estetyczny obiektów kubaturowych (dom działkowca, świetlica, budynki gospodarcze) 0-10 pkt.

g) zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych oraz rekreacyjnych (place zabaw i gier sportowych, ogródki jordanowskie) 0-10 pkt.

h) sanitariaty ogólnie dostępne - ich stan 0-10 pkt.

2. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci 0-10 pkt.

3. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie 0-10 pkt.

4. Porządek w ogrodzie i ogólna estetyka ogrodu 0-20 pkt.

Razem 100 pkt.

V Zagospodarowanie działek

1. Nowoczesne zagospodarowanie działek (system kwaterowy i wydzielona część rekreacyjna) 0-10 pkt.

2. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):

a) altany (ich prawidłowe usytuowanie, powierzchnia i wysokość) 0-5 pkt.

b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działki 0-5 pkt.

c) szklarnie i tunele foliowe 0-5 pkt.

d) mała architektura na działkach (murki kwiatowe, pergole, trejaże, skalniaki, oczka wodne, inne) 0-5 pkt.

3. Powszechność stosowania kompostowników 0-10 pkt.

4. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie i zdrowotność) 0-15 pkt.

Razem 55 pkt.

VI Działalność na rzecz ochrony środowiska

1. Pasy izolacyjne od dróg komunikacyjnych lub innych źródeł zanieczyszczeń 0-10 pkt.

2. Organizowanie przez Zarząd ROD badań gleby 0-5 pkt.

3. Budki lęgowe i karmniki dla ptaków 0-5 pkt.

Razem 20 pkt.

VII Zabezpieczenie i ubezpieczenie majątku Związku oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie

1. Udokumentowana współpraca z policją i strażą miejską w latach 2012-2013 0-10 pkt.

2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku 0-10 pkt.

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w ogrodzie 0-10 pkt.

Razem 30 pkt.

RAZEM W KONKURSIE 427 pkt.

 

Uchwała nr     13 /2013

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia  11 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursów okręgowych pn.: „Wzorowa działka warzywniczo-sadownicza Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”, „Wzorowa działka rekreacyjna Okręgu Szczecińskiego Roku 2013” – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając w oparciu o przepis § 7 statutu po zapoznaniu się z ogłoszonymi konkursami Krajowej Rady (uchwały nr 262/2012,  z dnia 19 grudnia 2012 roku i nr 18/2013, z dnia 17 stycznia 2013 roku) oraz z wnioskiem Komisji Konkursowej postanawia:

Ogłosić na rok 2013 dodatkowe konkursy okręgowe pn.:

„Wzorowa działka warzywniczo-sadownicza Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

„Wzorowa działka rekreacyjna Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”.

 

Przyjąć regulaminy konkursów zgodnie z wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej, z dnia 27 lipca 2012 roku. Regulaminy stanowią załącznik do uchwały.

Do udziału w konkursie okręgowym mogą być zgłaszane działki, które nie spełniają warunków aby przystąpić do konkursu krajowego.

Każdy ROD może zgłosić do konkursu na szczeblu Okręgu 3 działki rekreacyjne i 3 działki warzywniczo-sadownicze – wytypowane przez Ogrodową Komisję Konkursową. Zgłoszenie winno zawierać numer działki oraz nazwisko i imię użytkownika (-ów) wraz z adresem korespondencyjnym i telefonem kontaktowym.

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 maja 2013 roku.

Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację rodzinnych ogrodów działkowych i działek zgłoszonych do konkursu w terminie od 1 do 30 czerwca 2013 roku.

Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne oraz dyplomy.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca roku 2013.

UZASADNIENIE

Konkursy te mają na celu propagowanie wiedzy ogrodniczej oraz zmobilizowanie wszystkich działkowców do brania czynnego udziału w modernizacji swoich działek oraz szerszego wykorzystania domów działkowca z pożytkiem dla działkowców z pożytkiem dla działkowców oraz społeczności lokalnych.

 

 

REGULAMIN

Konkursu „Wzorowa Działka warzywniczo-sadownicza Okręgu szczecińskiego roku 2013 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:

1. Rozplanowanie i urządzenie działki

(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) 0-10 pkt. ……….......

2. Część sadownicza w tym: 0-20 pkt.

różnorodność drzew i krzewów owocowych,

przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki,

prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność ………....... 0-5 pkt.

0-5 pkt.

0-10 pkt.

3 Część warzywnicza w tym: 0-15 pkt.

bogaty dobór gatunków,

prawidłowo prowadzona uprawa,

zdrowotność ………....... 0-5 pkt.

0-5 pkt.

0-5 pkt.

4 Szklarnie i tunele foliowe 0-10 pkt.

5. Trawnik i jego utrzymanie 0-10 pkt.

6.

7. Mała architektura na działce (płotki, murki, trejaże, pergole)

Zbiorniki wodne 0-10 pkt.

0-5 pkt.

8. Estetyka, stan techniczny altany i zgodność z regulaminem ROD 0-30 pkt.

a) stan techniczny (dobór i jakość materiałów, dach, elewacja itp.) ………....... 0-5 pkt.

b) estetyka (kolorystyka, konserwacja, powiązanie z otoczeniem, pomysłowość i poziom wykonania, zastosowane elementy upiększające) ………....... 0-10 pkt.

c) zgodność altany z regulaminem (nie dot. odległości starych altan) ………....... 0-15 pkt.

8. Prawidłowo prowadzona pryzma kompostowa (nie dot. odległości starych kompostowników) 0-10 pkt.

9. Ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, stosowanie nawozów zielonych, ekologiczne sposoby ochrony roślin, pułapki chwytne) 0-20 pkt.

10. Czystość, estetyka i porządek na działce 0-10 pkt.

Razem                                                     ………....... 150 pkt.

 

 

REGULAMIN

Konkursu „Wzorowa działka rekreacyjna Okręgu szczecińskiego roku 2013 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

 

Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:

1. Rozplanowanie i urządzenie działki

(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) 0-10 pkt.

3. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym: 0-25 pkt.

bogaty dobór roślin ozdobnych (drzewa i krzewy ozdobne, w tym iglaki, pnącza i byliny)

przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki

urządzenia wypoczynkowe ………....... 0-10 pkt.

 

0-5 pkt.

0-10 pkt.

4. Trawnik i jego utrzymanie (żywo zielone zabarwienie, zwarta darń) 0-10 pkt.

5. Mała architektura na działce 0-30 pkt.

a) płotki, murki, trejaże, pergole ………....... 0-10 pkt.

b) oczka i zbiorniki wodne ………....... 0-10 pkt.

c) inne elementy małej architektury (np. rzeźby, rzeźby roślinne) 0-10pkt

6. Estetyka, stan techniczny altany i zgodność z regulaminem ROD 0-30 pkt.

a) stan techniczny (dobór i jakość materiałów, dach, elewacja itp.) ………....... 0-5 pkt.

b) kolorystyka, konserwacja, zastosowane elementy upiększające, powiązanie z otoczeniem, pomysłowość, poziom wykonania ………....... 0-10 pkt.

d) zgodność altany z regulaminem (nie dot. odległości starych altan) ………....... 0-15 pkt.

7. Prawidłowo prowadzona pryzma kompostowa (nie dot. odległości starych kompostowników) 0-10 pkt.

8. Ekologia na działce (domki i karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, pułapki chwytne, nawozy naturalne) 0-20 pkt.

9. Czystość, estetyka i porządek na działce 0-10 pkt.

Razem                                                     ………....... 145 pkt.

 

 

 

Uchwała nr    12  /2013
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
w Szczecinie z dnia     11 lutego 2013 roku
w sprawie ogłoszenia konkursów okręgowych pn.:
„Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”,
„Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając w oparciu o przepis § 7 statutu PZD po zapoznaniu się z ogłoszonymi konkursami Krajowej Rady (uchwały nr 232/2012, 233/2012, z dnia 28 listopada 2012 roku) oraz wnioskiem Komisji Konkursowej postanawia:
Ogłosić na rok 2013 konkursy pn.:
„Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”,
„Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”.
Przyjąć regulaminy konkursów zgodnie z wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej z dnia 27 lipca 2012 roku. Regulaminy stanowią załącznik do uchwały.
Do udziału w konkursie okręgowym nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe i działki, które na przestrzeni ostatnich trzech lat (2010-2012) zajęły I-sze miejsce w konkursie okręgowym.
Każdy ROD może zgłosić do konkursu na szczeblu Okręgu tylko jedną działkę. Zgłoszenie winno zawierać numer działki oraz nazwisko i imię użytkownika (-ów) wraz z adresem korespondencyjnym i telefonem kontaktowym.
Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 maja 2013 roku.
Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację rodzinnych ogrodów działkowych i działek zgłoszonych do konkursu w terminie od 1 do 30 czerwca 2013 roku.
Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne oraz dyplomy.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca Roku 2013.
UZASADNIENIE
Ogłoszenie powyższych konkursów ma na celu propagowanie wiedzy ogrodniczej wśród działkowców oraz polepszenie zagospodarowania ogrodów.
REGULAMIN
Konkursu „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”
Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:
1. Rozplanowanie i urządzenie działki
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) ………....... 0-20 pkt.
2. Część sadownicza w tym: 0-15pkt.
różnorodność drzew i krzewów owocowych,
przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki,
prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność) ………....... 0-5 pkt.
0-5 pkt.
0-5 pkt.
3. Część warzywnicza w tym: 0-15 pkt.
bogaty dobór gatunków,
prawidłowo prowadzona uprawa,
zdrowotność ………....... 0-5 pkt.
0-5 pkt.
0-5 pkt.
4. Szklarnie i tunele foliowe 0-10 pkt.
5. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym: 0-20 pkt.
a) bogaty dobór roślin ozdobnych (drzewa i krzewy ozdobne, w tym iglaki, pnącza i byliny) ………....... 0-10 pkt.
b) urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne ………....... 0-10 pkt.
4. Trawnik i jego utrzymanie ………....... 0-10 pkt.
5. Mała architektura na działce 0-30 pkt.
a) płotki, murki, trejaże, pergole ………....... 0-10 pkt.
b) oczka i zbiorniki wodne ………....... 0-10 pkt.
c) inne elementy małej architektury (np. rzeźby, rzeźby roślinne) ………....... 0-10 pkt.
6. Estetyka, stan techniczny altany i zgodność z regulaminem ROD 0-35 pkt.
a) konserwacja, stan techniczny (dobór i jakość materiałów, dach, elewacja itp.) ………....... 0-5 pkt.
b) zastosowane elementy upiększające, kolorystyka, powiązanie z otoczeniem, pomysłowość, poziom wykonania ………....... 0-10 pkt.
c) funkcjonalność altany ………....... 0-5 pkt.
d) zgodność altany z regulaminem (nie dot. odległości starych altan) ………....... 0-15 pkt.
7. Prawidłowo prowadzona pryzma kompostowa (nie dot. odległości starych kompostowników) ………....... 0-10 pkt.
8. Ekologia na działce (domki i karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, nawozy naturalne, pułapki chwytne) ………....... 0-20 pkt.
9. Estetyka działki (porządek, stan ogrodzenia i urządzeń na działce) ………....... 0-10 pkt.
Razem                                                     ………....... 195 pkt.
Za Prezydium OZ PZD
w Szczecinie
Szczecin, dnia   11 lutego  2013 roku
REGULAMIN
Konkursu „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”
Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:
I Działalność organizacyjna i konkursowa
1. Dokumentacja organizacyjna ogrodu (dokumentacja: walnych zebrań ROD za rok 2013 – zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał ze  statutem PZD i regulaminem ROD – karty rejestracyjne „A” i „B”) 0-10 pkt.
2. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu ROD (okres od VI 2012 do V 2013) 0-12 pkt.
3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, zabezpieczenie rejestru, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,) 0-10 pkt.
4. Karty rejestracyjne C 0-5 pkt.
5. Terminowe złożenie w Okręgowym Zarządzie i potwierdzone przez OZ PZD:
a) sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2012 0-5 pkt.
b) preliminarza finansowego na rok 2013 0-5 pkt.
c) dokumentacji z walnego zebrania sprawozdawczego 2013 0-5 pkt.
6. Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych ogrodu w stosunku do Okręgowego Zarządu PZD 0-5 pkt.
7. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt dostępny dla działkowców – wymienić jakie: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 0-10 pkt.
8. Współpraca z placówkami opieki społecznej, domami dziecka, szkołami i przedszkolami 0-10 pkt.
9. Organizowanie imprez o charakterze społecznym w 2012 roku:
a) dni działkowca 0-5 pkt.
b) wystawy plonów 0-5 pkt.
d) inne – wymienić jakie (festyny, kiermasze itp.): ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0-5 pkt.
10. Organizowanie imprez o charakterze oświatowym w 2012 roku:
a) konkursy z zakresu zagospodarowania i estetyki działek 0-10 pkt.
b) konkursy z zakresu upowszechniania wiedzy ogrodniczej 0-10 pkt
c) konkursy ze znajomości przepisów Związkowych i ogólnych - dotyczących ochrony środowiska 0-10 pkt
11. Program modernizacji działek - przegląd 0-10 pkt.
Razem 132 pkt.
II Działalność upowszechnieniowa i oświatowa
1. Organizowanie różnych form szkolenia dla działkowców (po 2 punkty za jedno udokumentowane szkolenie – z udziałem min. 10 osób) 0-10 pkt.
2. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD (1 instruktor na 100 działkowców w ogrodzie - praca instruktorów musi być udokumentowana) 0-10 pkt.
3. Wizualne upowszechnianie wiedzy ogrodniczej (informacji dot. czasopism i wydawnictw PZD, własnych aktualnych zaleceń ogrodniczych na tablicach informacyjnych) 0-10 pkt.
4. Prenumerata miesięcznika „działkowiec” w latach 2012-2013 (po 2 punkty za każde 5 egzemplarzy) 0-10 pkt.
5. Udokumentowane rozprowadzanie przez zarząd ROD w latach 2012-2013 literatury ogrodniczej i wydawnictw PZD 0-5 pkt.
6. Posiadanie i prowadzenie biblioteki ogrodowej oraz jej wyposażenie 0-5 pkt.
7. Prowadzenie na bieżąco kroniki ogrodowej 0-10 pkt.
Razem 60 pkt.
III Inwestycje i remonty infrastruktury ROD
(dotyczy zadań realizowanych w latach 2012-2013)
1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów zgodnie ze statutem PZD i uchwałą nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady PZD z dnia 21 czerwca 2011 roku (uchwały walnych zebrań, wprowadzenie zadania do planu inwestycji i remontów OZ PZD, zgoda Prezydium OZ PZD na realizację zadania) 0-20 pkt.
2. Opracowanie programu rozwoju i modernizacji ogrodu (infrastruktury ogrodowej: sieci, ciągów komunikacyjnych, obiektów kubaturowych itp.) 0-10 pkt
Razem 30 pkt.
IV Zagospodarowanie ogrodu
1. Stan techniczny infrastruktury ROD
a) ogrodzenie zewnętrzne 0-5 pkt.
b) bramy i furtki 0-5 pkt.
c) tablice z nazwą ogrodu (ROD) 0-10 pkt.
d) drogi i alejki ogrodowe – ich stan i funkcjonalność 0-5 pkt.
e) miejsca postojowe dla samochodów 0-5 pkt.
f) stan techniczny i estetyczny obiektów kubaturowych (dom działkowca, świetlica, budynki gospodarcze) 0-10 pkt.
g) zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych oraz rekreacyjnych (place zabaw i gier sportowych, ogródki jordanowskie) 0-10 pkt.
h) sanitariaty ogólnie dostępne - ich stan 0-10 pkt.
2. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci 0-10 pkt.
3. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie 0-10 pkt.
4. Porządek w ogrodzie i ogólna estetyka ogrodu 0-20 pkt.
Razem 100 pkt.
V Zagospodarowanie działek
1. Nowoczesne zagospodarowanie działek (system kwaterowy i wydzielona część rekreacyjna) 0-10 pkt.
2. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):
a) altany (ich prawidłowe usytuowanie, powierzchnia i wysokość) 0-5 pkt.
b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działki 0-5 pkt.
c) szklarnie i tunele foliowe 0-5 pkt.
d) mała architektura na działkach (murki kwiatowe, pergole, trejaże, skalniaki, oczka wodne, inne) 0-5 pkt.
3. Powszechność stosowania kompostowników 0-10 pkt.
4. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie i zdrowotność) 0-15 pkt.
Razem 55 pkt.
VI Działalność na rzecz ochrony środowiska
1. Pasy izolacyjne od dróg komunikacyjnych lub innych źródeł zanieczyszczeń 0-10 pkt.
2. Organizowanie przez Zarząd ROD badań gleby 0-5 pkt.
3. Budki lęgowe i karmniki dla ptaków 0-5 pkt.
Razem 20 pkt.
VII Zabezpieczenie i ubezpieczenie majątku Związku oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie
1. Udokumentowana współpraca z policją i strażą miejską w latach 2012-2013 0-10 pkt.
2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku 0-10 pkt.
3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w ogrodzie 0-10 pkt.
Razem 30 pkt.
RAZEM W KONKURSIE 427 pkt.
Za Prezydium OZ PZD
Szczecin, dnia 11 lutego 2013 roku                                                         w Szczecinie
Uchwała nr     13 /2013
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
w Szczecinie z dnia  11 lutego 2013 roku
w sprawie ogłoszenia konkursów okręgowych pn.:
„Wzorowa działka warzywniczo-sadownicza Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”
„Wzorowa działka rekreacyjna Okręgu Szczecińskiego Roku 2013” – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając w oparciu o przepis § 7 statutu po zapoznaniu się z ogłoszonymi konkursami Krajowej Rady (uchwały nr 262/2012,  z dnia 19 grudnia 2012 roku i nr 18/2013, z dnia 17 stycznia 2013 roku) oraz z wnioskiem Komisji Konkursowej postanawia:
Ogłosić na rok 2013 dodatkowe konkursy okręgowe pn.:
„Wzorowa działka warzywniczo-sadownicza Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”
„Wzorowa działka rekreacyjna Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”.
Przyjąć regulaminy konkursów zgodnie z wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej, z dnia 27 lipca 2012 roku. Regulaminy stanowią załącznik do uchwały.
Do udziału w konkursie okręgowym mogą być zgłaszane działki, które nie spełniają warunków aby przystąpić do konkursu krajowego.
Każdy ROD może zgłosić do konkursu na szczeblu Okręgu 3 działki rekreacyjne i 3 działki warzywniczo-sadownicze – wytypowane przez Ogrodową Komisję Konkursową. Zgłoszenie winno zawierać numer działki oraz nazwisko i imię użytkownika (-ów) wraz z adresem korespondencyjnym i telefonem kontaktowym.
Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 maja 2013 roku.
Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację rodzinnych ogrodów działkowych i działek zgłoszonych do konkursu w terminie od 1 do 30 czerwca 2013 roku.
Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne oraz dyplomy.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca roku 2013.
UZASADNIENIE
Konkursy te mają na celu propagowanie wiedzy ogrodniczej oraz zmobilizowanie wszystkich działkowców do brania czynnego udziału w modernizacji swoich działek oraz szerszego wykorzystania domów działkowca z pożytkiem dla działkowców z pożytkiem dla działkowców oraz społeczności lokalnych.
REGULAMIN
Konkursu „Wzorowa Działka warzywniczo-sadownicza Okręgu szczecińskiego roku 2013 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”
Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:
1. Rozplanowanie i urządzenie działki
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) 0-10 pkt. ……….......
2. Część sadownicza w tym: 0-20 pkt.
różnorodność drzew i krzewów owocowych,
przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki,
prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność ………....... 0-5 pkt.
0-5 pkt.
0-10 pkt.
3 Część warzywnicza w tym: 0-15 pkt.
bogaty dobór gatunków,
prawidłowo prowadzona uprawa,
zdrowotność ………....... 0-5 pkt.
0-5 pkt.
0-5 pkt.
4 Szklarnie i tunele foliowe 0-10 pkt.
5. Trawnik i jego utrzymanie 0-10 pkt.
6.
7. Mała architektura na działce (płotki, murki, trejaże, pergole)
Zbiorniki wodne 0-10 pkt.
0-5 pkt.
8. Estetyka, stan techniczny altany i zgodność z regulaminem ROD 0-30 pkt.
a) stan techniczny (dobór i jakość materiałów, dach, elewacja itp.) ………....... 0-5 pkt.
b) estetyka (kolorystyka, konserwacja, powiązanie z otoczeniem, pomysłowość i poziom wykonania, zastosowane elementy upiększające) ………....... 0-10 pkt.
c) zgodność altany z regulaminem (nie dot. odległości starych altan) ………....... 0-15 pkt.
8. Prawidłowo prowadzona pryzma kompostowa (nie dot. odległości starych kompostowników) 0-10 pkt.
9. Ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, stosowanie nawozów zielonych, ekologiczne sposoby ochrony roślin, pułapki chwytne) 0-20 pkt.
10. Czystość, estetyka i porządek na działce 0-10 pkt.
Razem                                                     ………....... 150 pkt.
Za Prezydium PZD
w Szczecinie
Szczecin, dnia  11 lutego 2013 roku
REGULAMIN
Konkursu „Wzorowa działka rekreacyjna Okręgu szczecińskiego roku 2013 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”
Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:
1. Rozplanowanie i urządzenie działki
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) 0-10 pkt.
3. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym: 0-25 pkt.
bogaty dobór roślin ozdobnych (drzewa i krzewy ozdobne, w tym iglaki, pnącza i byliny)
przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki
urządzenia wypoczynkowe ………....... 0-10 pkt.
0-5 pkt.
0-10 pkt.
4. Trawnik i jego utrzymanie (żywo zielone zabarwienie, zwarta darń) 0-10 pkt.
5. Mała architektura na działce 0-30 pkt.
a) płotki, murki, trejaże, pergole ………....... 0-10 pkt.
b) oczka i zbiorniki wodne ………....... 0-10 pkt.
c) inne elementy małej architektury (np. rzeźby, rzeźby roślinne) 0-10pkt
6. Estetyka, stan techniczny altany i zgodność z regulaminem ROD 0-30 pkt.
a) stan techniczny (dobór i jakość materiałów, dach, elewacja itp.) ………....... 0-5 pkt.
b) kolorystyka, konserwacja, zastosowane elementy upiększające, powiązanie z otoczeniem, pomysłowość, poziom wykonania ………....... 0-10 pkt.
d) zgodność altany z regulaminem (nie dot. odległości starych altan) ………....... 0-15 pkt.
7. Prawidłowo prowadzona pryzma kompostowa (nie dot. odległości starych kompostowników) 0-10 pkt.
8. Ekologia na działce (domki i karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, pułapki chwytne, nawozy naturalne) 0-20 pkt.
9. Czystość, estetyka i porządek na działce 0-10 pkt.
Razem

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 28

Wczoraj 157

W tygodniu 342

W miesiącu 4079

Wszystkich 356813

Kubik-Rubik Joomla! Extensions