Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Uchwała nr 34/2018

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

w Szczecinie z dnia 13.04.2018r.    

w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego

„Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2018”

Okręgowy Zarząd,  działając na podstawie § 110,  pkt. 2 Statutu PZD w związku z §7 statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Oświatowej Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, postanawia:

§1

l. Ogłosić na rok 2018 konkurs pn.: 

„Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2018”.

2.Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ankieta konkursowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Termin zgłoszenia upływa z dniem 30 maja 2018r.

2. Do udziału w konkursie okręgowym nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe, w których działki posiadają altany ponadnormatywne, występują zjawiska zamieszkiwania oraz przypadki zameldowania na terenie działek w ROD.

§ 3

1. Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację rodzinnych ogrodów działkowych zgłoszonych do konkursu w terminie od 11 do 29 czerwca 2018 r.

2. Komisja Konkursowa OZ PZD sporządzi ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Okręgowego Zarządu.

§ 4

Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody pieniężne, puchary i dyplomy.

§ 5

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości podsumowania działalności konkursowej i oświatowej w roku 2018.

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO

„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2018”

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

l. Dokumentacja organizacyjna ogrodu: 

a) walnych zebrań i zebrań zarządu ROD za rok 2017 i 2018 0-10 pkt.

b) protokoły, uchwały, decyzje, zgodność dokumentacji i podejmowanych

 uchwał z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD, 0-10 pkt.                                                                                                                                   

c) ilość nowych użytkowników działek, dokumentacja, zabezpieczenie rocznej prenumeraty „działkowiec” 0-10 pkt.                       

2. Zgodność planu zagospodarowania ROD ze stanem faktycznym (ze szczególnym uwzględnieniem ilości bram i furtek) 0-10 pkt                   

3. Dokumentacja członków Związku, rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, przestrzeganie zasad ustanowienia prawa do działki – przestrzeganie ustawy o ochronie danych  osobowych 0-10 pkt.   

4. Czy Zarząd jest w posiadaniu decyzji potwierdzającej uzyskanie prawa użytkowania do gruntu ROD 0-10 pkt.

5. Realizacja Programu Rozwoju ROD, współpraca z samorządem

czy istnieje możliwość powiększenia terenu ROD 0-10 pkt.   

6. Komisje problemowe w ogrodzie (liczba działających komisji-należy wziąć pod uwagę co najmniej trzy takie komisje, dokumentacje pracy komisji oraz efekty ich pracy) 0-10 pkt.                                                                                                                                                                                                                                             

7. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny (wymienić jaki) 0-10 pkt.                                                                                                                    Łączna ilość punktów do uzyskania 90 pkt.

 

II. AKTYWNOŚĆ ROD W ŚRODOWISKU

1. Udokumentowana aktywność ROD w środowisku:

a) działalność Zarządu ROD – aktywność członków i współpraca z samorządem, kontakty z parlamentarzystami, przedstawicielami

władzy państwowej i organizacjami społeczno-politycznymi 0-10 pkt.                                                                                                                                                                                                                                             

b) działanie na rzecz ochrony środowiska i przyrody oraz rozwoju ogrodnictwa działkowego 0-10 pkt.   

c) prowadzenie działalności społecznej na rzecz działkowców i ich rodzin oraz społeczności lokalnych (wymienić jakie) 0-20 pkt.                                                                                                                                                                                                                 

Łączna ilość punktów do uzyskania 40 pkt.

 

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1.Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej dla działkowców, w tym:

a) Szkolenia tj. wykłady, pogadanki, prelekcje - ilość szkoleń i uczestników 0-10 pkt.

b) Pokazy praktyczne – ilość pokazów i uczestników 0-10 pkt.

2. Propagowanie i rozprowadzanie literatury związkowej, w tym: 

a) miesięcznika „działkowiec” w roku 2017 i 2018 – prenumerata miesięcznika dla instruktorów ogrodowych SSI PZD i członków organów ROD   0-10 pkt.

b) rozprowadzanie przez zarząd ROD w roku 2017 i 2018  literatury związkowej na potrzeby działkowców 0-10 pkt.                                                                                              c) prowadzenie biblioteki ogrodowej  0-10 pkt.

3. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD 

– liczba instruktorów ogrodowych przypadających średnio na 100 działek w ROD 0-20 pkt.

–  ilość instruktorów okręgowych 0-20 pkt.

–  ilość instruktorów krajowych 0-20 pkt.                                                                                                                                                                                                    4. Prowadzenie kroniki ogrodowej 0-20 pkt.

5. działalność medialna ROD – szeroka informacja dot. Realizacji inicjatyw ROD i Związku, prowadzenie strony internetowej ROD 0-20 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 110 pkt.

IV. INWESTYCJE I REMONTY  INFRASTRUKTURY  ROD

1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów prowadzonych przez zarząd ROD zgodnie ze statutem PZD i uchwałą  nr 6/XXIV/2015  KR PZD z dnia 15 stycznia i w oparciu o uchwałę walnego zebrania 0-20 pkt.

2. Bieżąca konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu 0-20 pkt.                                                              

3. Modernizacja ROD i sposób realizacji 0-30 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 70 pkt.    

V.  ZAGOSPODAROWANIE ROD

1. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym:

a) ogrodzenie zewnętrzne 0-10 pkt.

b) bramy i furtki 0-10 pkt.

c) tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka 0-10 pkt. 

d) drogi i alejki ogrodowe ich stan i funkcjonalność 0-10 pkt.                                                    

e) parkingi i miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenią izolacyjną od działek 0-10 pkt.                                                                                                             

f) obiekty kubaturowe występujące na terenie ROD, tj. dom działkowca, świetlica, budynki gospodarcze 0-10 pkt. 

g) nawadnianie ogrodu (sposób nawadniania) 0-10 pkt.

h) sieć energetyczna i jej rozprowadzenie po ogrodzie (wyprowadzenie poza altany podliczników) 0-10 pkt.

i) sanitariaty, ich stan i odizolowanie od działek sąsiednich 0-10 pkt.

2. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych (należy podać rodzaj placów ogólnych i placów rekreacyjnych oraz ich wyposażenie) 0-10 pkt.                                            3. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie – aktualność zamieszczanych w nich materiałów i ogłoszeń 0-10 pkt.                                                                            Łączna ilość punktów do uzyskania 110 pkt.

VI. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK

l. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):

a) altany (ich prawidłowe usytuowanie jeżeli nie zaistnieją inne przesłanki, powierzchnia i wysokość oraz estetyka) 0-10 pkt.

b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działek 0-10 pkt.

c) szklarnie i tunele foliowe (posiadanie i stan) 0-10 pkt.

d) elementy małej architektury na działkach (murki, pergole, trejaże, itp.) 0-10 pkt.

e) powszechność stosowania kompostowników- ich usytuowanie oraz wykorzystanie na działkach zgodnie z regulaminem ROD 0-10 pkt.                                                      

2. Estetyka i funkcjonalność działek 0-10 pkt.

3. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie, odnawianie) 0-10 pkt.

4. Modernizacja działek (podać przykład) 0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 80 pkt.

VII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

l. Występowanie naturalnych pasów izolacyjnych w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych lub innych źródeł zanieczyszczeń 0-10 pkt.

2. Udokumentowane przez zarząd ROD badania gleby 0-10 pkt.

3. Utrzymywanie czystości w ogrodzie, na działkach i na terenach przylegających bezpośrednio do ogrodu 0-10 pkt.   

4. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci (umowy), zapewnienie zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD 0-10 pkt.

5. Ekologia w ogrodzie (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, pszczoły murarki ekologiczne sposoby  ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych, kompostowniki na działkach) 0-10 pkt. 

6. Inicjatywy  w ROD prowadzące do zmniejszania ilości śmieci poprzez zagospodarowanie odpadów roślinnych (np. skoszonej trawy itp.) oraz usuwanych gałęzi z drzew i krzewów 0-10 pkt.                                      

Łączna ilość punktów do uzyskania 60 pkt.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD

l. Udokumentowana współpraca z policją, strażą miejską 0-10 pkt.

2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku 0-10 pkt.

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów ogólnych i związkowych w tym zakresie 0-10 pkt.

4. Układ komunikacyjny w ogrodzie umożliwiający swobodny dojazd do każdej działki pojazdów służb ratowniczych 0-20 pkt.                                                                   

5. Inne formy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie (wymienić jakie) 0-10pkt.               

Łączna ilość punktów do uzyskania 60 pkt.

IX. PROMOCJA  ROD 

1. „ROD otwarty”- wymienić i opisać metody realizacji hasła 0-20 pkt.                                                                                                         

2. Ogrodowe Dni Działkowca i inne imprezy (wymienić jakie) z udziałem społeczności lokalnej organizowane na terenie ogrodu 0-20 pkt.

3. Współpraca ROD z placówkami edukacyjno-dydaktycznymi, tj. szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi   0-20 pkt.                                    4. Udział ROD w imprezach i uroczystościach miejskich, lokalnych i środowiskowych ( wystawy, festyny itp.) 0-10 pkt.

5.Intensywność i udokumentowana współpraca ROD z mediami lokalnymi (TV, radio, prasa, Internet) 0-20 pkt.

6. Inne formy promocji – wymienić 0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 100 pkt.

Możliwych punktów do uzyskania ogółem: 720 pkt.

 

 

 

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 184

Wczoraj 287

W tygodniu 1536

W miesiącu 4335

Wszystkich 515080

Kubik-Rubik Joomla! Extensions