Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Uchwała nr  35/2018 

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców

w Szczecinie z dnia 13.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego pn.:

„Konkurs plastyczny dla techniką dowolną o tematyce działkowej

w dwóch kategoriach wiekowych 4-7 i 8-12 lat”

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie, działając na podstawie § 110,  pkt. 2 Statutu PZD w związku z §7 statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Oświatowej Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, postanawia:

§ 1

1. Ogłosić na rok 2018 konkurs pn.:

„Konkurs plastyczny dla techniką dowolną o tematyce działkowej

w dwóch kategoriach wiekowych 4-7 i 8-12 lat”

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do uchwały

3. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Termin składania prac do 28 czerwca 2018 r.

2. Okręgowa Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac do Okręgu w dniach 1-14 sierpnia 2018 r.

3. Okręgowa Komisja Konkursowa OR PZD sporządzi ze swojej prac protokół wraz z wnioskami na potrzeby Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.

§ 3

Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

§ 4

Wyniki konkursu okręgowego ogłoszone zostaną na stronie internetowej OZ PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości podsumowania działalności konkursowej i oświatowej w roku 2018.

Załącznik do uchwały nr  35/2018

OZ PZD z dnia 13.04.2018 r.

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI TECHNIKĄ DOWOLNĄ

· Owady zapylające na działce

· Warzywa i kwiaty na działce

w kategoriach wiekowych  4-7 lat i 8-12 lat

I. ORGANIZATOR

Polski Związek Działkowców Okręg w Szczecinie

II. CEL KONKURSU

1. Zachęcenie dzieci (przedszkolaków i uczniów) do czynnego zainteresowania się tematyką ogrodniczą.

2. Kształtowanie świadomości ekologicznej.

3. Zwrócenie uwagi najmłodszych na piękno przyrody i zmiany, jakie w niej zachodzą.

4. Promocja PZD.

5. Rozwój zdolności plastycznych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci w przedziałach wiekowych 4-7 lat oraz 8-12 lat, okręgu szczecińskiego.

2. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców/opiekunów,  który należy złożyć w karcie zgłoszenia.

3. Każda placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie 7 prac.

4. Nadesłane prace (brystol, format A4 lub A3), muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie przez dziecko, nie przedstawianymi na innych konkursach.

5. Prace mogą  być wykonane dowolną techniką (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, kolaż).

6. Tematyka prac:

a) Owady zapylające na działce.

b) Warzywa i kwiaty na działce.

7. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, opatrzoną tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem, wiekiem dziecka, telefonem kontaktowym i nazwą ROD – jeśli rodzice/ dziadkowie są użytkownikami działki.

8. Z konkursu zostaną wyłączeni/wyłączone:

- uczestnicy konkursu z ubiegłego roku,

- prace wykonane z udziałem rodziców/opiekunów

- prace niezwiązane z tematyką konkursu.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem praw na wykorzystanie prac: w druku, umieszczenia na stronie internetowej oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także reprezentowania prac na wystawach, kiermaszach w celu promocji PZD oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.

10. Rodzice/opiekunowie nadsyłający prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez PZD (organizatora konkursu) danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dni. 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn.zm).

11. Koszt przejazdu po odbiór nagród bądź wyróżnienie pokrywa uczestnik.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1. Prace należy składać osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 29 czerwca 2018 r. na adres:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Okręg w Szczecinie

ul. Uznamska 4

70-853Szczecin

2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zawracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności.

3. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, bądź nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.ozpzd-szczecin.pl

5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

6. Oceny będą ustalone wg następujących kryteriów:

· trafność doboru tematu pracy,

· jakość wykonania,

· pomysłowość,

· stopień trudności.

V. NAGRODY

1. Organizator przyzna 3 nagrody główne (rzeczowe) w kategoriach wiekowych:

4-7 lat                                                               8-12 lat

I miejsce  - do 300 zł                                           I miejsce  - do 350 zł 

II miejsce – do 200 zł                                          II miejsce – do 250 zł

III miejsce – do 150 zł                                         III miejsce – do 200 zł

Miejsca IV i V w obu kategoriach wiekowych – nagrody w kwocie do 100 zł.

2. Pozostali laureaci otrzymują wyróżnienie i upominek do 20 zł.

3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny.

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Okręgowych Dni Działkowca 2018 lub w inny sposób ogłoszony przez Organizatora.

3. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Okręgu PZD w Szczecinie w zakładce konkursy.

 KARTA ZGŁOSZENIA -TUTAJ

 

 

                                  

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 192

Wczoraj 287

W tygodniu 1544

W miesiącu 4343

Wszystkich 515088

Kubik-Rubik Joomla! Extensions