Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Konkursy w Okręgu

Regulamin (najlepszy ROD)

Konkursu „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2012”.

Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:

I. Działalność organizacyjna i konkursowa 

1. Dokumentacja organizacyjna ogrodu (dokumentacja: walnych zebrań ROD za rok 2011 – zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał ze  statutem PZD i regulaminem ROD – karty rejestracyjne „A” i „B”) 0-10 pkt.
2. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu ROD (okres od VI 2010 do V 2011) 0-12 pkt
3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, zabezpieczenie rejestru, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,) 0-10 pkt.
4. Karty rejestracyjne C 0-5 pkt
5. Terminowe złożenie w Okręgowym Zarządzie i potwierdzone przez OZ PZD: 

a) sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2010 0-5 pkt
b) preliminarza finansowego na rok 2011 0-5 pkt
c) dokumentacji z walnego zebrania sprawozdawczego 2011 0-5 pkt

6. Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych ogrodu w stosunku do Okręgowego Zarządu PZD 0-5 pkt.
7. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt dostępny dla działkowców – wymienić jakie: 0-10 pkt.
8. Współpraca z placówkami opieki społecznej, domami dziecka, szkołami i przedszkolami 0-10 pkt.
9. Organizowanie imprez o charakterze społecznym w 2010 roku: 

a) dni działkowca 0-5 pkt
b) wystawy plonów 0-5 pkt
d) inne – wymienić jakie (festyny, kiermasze itp.): 0-5 pkt

10. Organizowanie imprez o charakterze oświatowym w 2010 roku: 

a) konkursy z zakresu zagospodarowania i estetyki działek 0-10 pkt
b) konkursy z zakresu upowszechniania wiedzy ogrodniczej 0-10 pkt
c) konkursy ze znajomości przepisów Związkowych i ogólnych - dotyczących ochrony środowiska 0-10 pkt

Razem 122 pkt.

II. Działalność upowszechnieniowa i oświatowa 
1. Organizowanie różnych form szkolenia dla działkowców (po 2 punkty za jedno udokumentowane szkolenie – z udziałem min. 10 osób) 0-10 pkt.
2. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD (1 instruktor na 100 działkowców w ogrodzie - praca instruktorów musi być udokumentowana) 0-10 pkt.
3. Wizualne upowszechnianie wiedzy ogrodniczej (informacji dot. czasopism i wydawnictw PZD, własnych aktualnych zaleceń ogrodniczych na tablicach informacyjnych) 0-10 pkt.
4. Prenumerata miesięcznika „działkowiec” w latach 2010-2011 (po 2 punkty za każde 5 egzemplarzy) 0-10 pkt.
5. Udokumentowane rozprowadzanie przez zarząd ROD w latach 2010-2011 literatury ogrodniczej i wydawnictw PZD 0-5 pkt.
6. Posiadanie i prowadzenie biblioteki ogrodowej oraz jej wyposażenie 0-5 pkt.
7. Prowadzenie na bieżąco kroniki ogrodowej 0-10 pkt.
Razem 60 pkt.
  
III. Inwestycje i remonty infrastruktury ROD  (dotyczy zadań realizowanych w latach 2010-2011) 

1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów zgodnie ze statutem PZD i uchwałą nr 69/99 Prezydium KR PZD z dnia 28 października 1999 roku (uchwały walnych zebrań, wprowadzenie zadania do planu inwestycji i remontów OZ PZD, zgoda Prezydium OZ PZD na realizację zadania) 0-20 pkt.
2. Opracowanie programu rozwoju i modernizacji ogrodu (infrastruktury ogrodowej: sieci, ciągów komunikacyjnych, obiektów kubaturowych itp.) 0-10 pkt
Razem 30 pkt.

IV. Zagospodarowanie ogrodu 

1. Stan techniczny infrastruktury ROD 

a) ogrodzenie zewnętrzne 0-5 pkt.
b) bramy i furtki 0-5 pkt.
c) tablice z nazwą ogrodu (ROD) 0-10 pkt.
d) drogi i alejki ogrodowe – ich stan i funkcjonalność 0-5 pkt.
e) miejsca postojowe dla samochodów 0-5 pkt.
f) stan techniczny i estetyczny obiektów kubaturowych (dom działkowca, świetlica, budynki gospodarcze) 0-10 pkt.
g) zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych oraz rekreacyjnych (place zabaw i gier sportowych, ogródki jordanowskie) 0-10 pkt.
h) sanitariaty ogólnie dostępne - ich stan 0-10 pkt.

2. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci 0-10 pkt.
3. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie 0-10 pkt.
4. Porządek w ogrodzie i ogólna estetyka ogrodu 0-20 pkt.
Razem 100 pkt.

V. Zagospodarowanie działek 

1. Nowoczesne zagospodarowanie działek (system kwaterowy i wydzielona część rekreacyjna) 0-10 pkt.
2. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD): 

a) altany (ich prawidłowe usytuowanie, powierzchnia i wysokość) 0-5 pkt.
b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działki  0-5 pkt.
c) szklarnie i tunele foliowe 0-5 pkt.
d) mała architektura na działkach (murki kwiatowe, pergole, trejaże, skalniaki, oczka wodne, inne) 0-5 pkt.

3. Powszechność stosowania kompostowników 0-10 pkt.
4. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie i zdrowotność) 0-15 pkt.
Razem 55 pkt.

VI. Działalność na rzecz ochrony środowiska 

1. Pasy izolacyjne od dróg komunikacyjnych lub innych źródeł zanieczyszczeń 0-10 pkt.
2. Organizowanie przez Zarząd ROD badań gleby w latach 2008-2011 0-5 pkt.
3. Budki lęgowe i karmniki dla ptaków 0-5 pkt.
Razem 20 pkt.

VII Zabezpieczenie i ubezpieczenie majątku Związku oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie 

1. Udokumentowana współpraca z policją i strażą miejską w latach 2010-2011 0-10 pkt.
2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku 0-10 pkt.
3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w ogrodzie 0-10 pkt.
Razem 30 pkt.
  
Razem w konkursie 417 pkt.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 33

Wczoraj 157

W tygodniu 347

W miesiącu 4084

Wszystkich 356818

Kubik-Rubik Joomla! Extensions