Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W obronie PZD

Odezwa w sprawie jubileuszu uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Pięć lat minęło od historycznego wydarzenia w rozwoju społecznego ruchu polskich działkowców. 8 lipca 2005 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.
W walce o rozwój oraz zachowanie ogrodów działkowych ustawa jest czynnikiem umacniającym prawa działkowców już posiadane a w prowadziła nowe elementy powodujące bezpieczne funkcjonowanie tych urządzeń użyteczności publicznej.
W tym jubileuszowym dniu pięciolecia funkcjonowania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pozdrawiamy wszystkie rodziny działkowców szczecińskiego okręgu, życząc, aby zdobycze osiągnięte zachować dla następnych pokoleń, dla dobra ludzi, którym działka pozwala godnie żyć w obcowaniu z przyrodą.
Dziękujemy Posłom Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego za ich wielki wkład w uchwalenie tego ważnego dokumentu. Składamy również podziękowania wszystkim Parlamentarzystom, którzy przyczynili się do uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Podziękowanie składamy wszystkim Samorządom Miast i Gmin za zrozumienie roli ogrodnictwa działkowego dla rozwoju rodziny.
Szanujmy to, co mamy wierząc, że w jedności całego Polskiego Związku Działkowców tkwi źródło naszej siły i droga do sukcesu.
 

Prezydium Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

Uchwała Nr 2/2011 Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie

VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców docenia ogromną determinację walki o prawa działkowców, gwarantowane ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, o istnienie i rozwój ogrodów oraz o jedność ruchu działkowego, wyraża w formie uchwały podziękowanie dla Pana:

mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego
Prezesa Polskiego Związku Działkowców

za bezprzykładną, toczoną przez 20 lat walkę oraz za mądre kierowanie Krajową Radą PZD od zarania powstania Związku o zachowanie ogrodów dla przyszłych pokoleń.

Mijająca kadencja 2007 - 2011 oraz całe 30-lecie PZD dowodzi, że wytrwałość i precyzyjnie wytyczana przez Prezesa Związku strategia, wydała rezultaty w postaci tego, że ogrody istnieją i wypełniają swoje zadania przewidziane ustawą z pożytkiem dla rodzin działkowców i społeczeństwa.

Za trud minionego okresu i bezgraniczne oddanie idei rodzinnych ogrodów działkowych, wyrażamy należne uznanie wraz z życzeniami zdrowia i sił do działania w nadchodzącym niełatwym czasie.
Szczecińscy działkowcy PZD mają zaufanie do najwyższych organów statutowych Związku, popierają jego politykę i zapewniają, iż w tych zmaganiach o nasze ogrody nie zabraknie żadnego uczciwego działkowca.

Przewodniczący Zjazdu
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Stanowisko Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie

w sprawie poparcia Krajowej Rady o zwołaniu II Kongresu PZD

Ostatnie 3 lata mijającej kadencji dla działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców były okresem szczególnych zmagań z zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz, które zmierzają do zmiany ustawy o rod, rozbicia organizacyjnego i otwarcia drogi do gruntów pod ogrodami.

Dla obrony praw zagwarantowanych ustawą o rod oraz obrony ogrodów Krajowa Rada PZD zwołała 14 lipca 2009 roku I Kongres PZD w obronie ogrodów. Odniesione zwycięstwo w postaci odrzucenia projektu ustawy autorstwa Posłów PiS w pierwszym czytaniu przez Sejm RP, nie zakończyło walki i nie zażegnało niebezpieczeństwa. Pojawiły się nowe a może jeszcze większe zagrożenia ze strony najwyższych organów państwowych. W obliczu zagrożenia Krajowa Rada postanowiła zwołać na dzień 22 września 2011 roku II Kongres PZD w Warszawie.

Czytaj więcej...

Apel Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie

z dnia 30.08.2011 do działkowców okręgu szczecińskiego w sprawie racjonalnego pojmowania obowiązku wobec idei ogrodnictwa działkowego.

Od dwudziestu lat Polski Związek Działkowców toczy walkę o zachowanie ogrodów, o ochronę praw działkowców oraz o trwałość naszego społecznego ruchu działkowego. Dotychczasową walkę udawało się wygrywać skutecznie. Było to możliwe, dzięki zwartej postawie wszystkich działkowców skupionych w strukturach Polskiego Związku Działkowców.

Czytaj więcej...

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Szczecinie

z dnia 18.07.2011 roku w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Wyrażoną opinię przez Prokuratora Generalnego RP w stosunku do wniosku I Prezesa Sadu Najwyższego, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja RP całej ustawy o rod, środowisko działkowe przyjęło z dużym zadowoleniem. Opinia podziela poglądy działkowców na istotne problemy dotyczące funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.
Wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego jest zdaniem działkowców wysoce radykalny co nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce codziennego funkcjonowania ustawy.

Czytaj więcej...

Stanowisko Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w Szczecinie

z dnia 18.05.2011 w sprawie zagrożenia praw działkowców gwarantowanych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych

Uchwalenie przez Sejm RP w dniu 05.07.2005 roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych było doniosłym aktem dla środowiska działkowców w Polsce.
Ustawa dostosowała regulacje prawne do zmian ustrojowych Państwa. Zachowując nabyte prawa działkowców, w zgodzie z bogatą tradycją społecznego ruchu działkowców, umocniła jednocześnie pozycję działkowców i ogrodów w sytuacjach wcześniej nieunormowanych, a dotyczących problemów planowania przestrzennego oraz ochrony przed likwidacją ogrodów i zaspokajania roszczeń.

Ustawa została entuzjastycznie przyjęta w środowisku przy wcześniejszym poparciu projektu ustawy masowymi wystąpieniami działkowców i organów statutowych PZD.
Radość środowiska działkowców i wiara w stabilne prawo została zmącona wystąpieniem
I Prezesa Sądu Najwyższego z zaskarżeniem ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 7/XVI/2011

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 10.03.2011 roku w sprawie zadań organów statutowych okręgu szczecińskiego w walce o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych

Zagrożenie wywołane zaskarżeniem ustawy o rod przez I Prezesa Sadu Najwyższego potęgowane raportem NIK z kontroli gmin oraz konkluzja wystąpienia Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego, musi budzić ogromny niepokój działkowców o ich losy i przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych.
Od nas zależy czy ogrody będą istniały w przyszłości i jaki będą miały charakter.
Od nas zależy czy zachowamy prawa nabyte i czy zachowamy strukturę organizacyjną dzisiaj dobrze funkcjonującą z pożytkiem dla rodzin działkowców i społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 11/XIV/2010

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 11.10.2010 roku w sprawie:     obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie, jako organ statutowy reprezentujący 50 000 rodzin działkowców z terenu województwa Zachodniopomorskiego oświadcza, że ustawa o ROD, która w tym roku świętuje 5-lecie swojego istnienia, dobrze służy działkowcom i ogrodom od momentu jej uchwalenia.
Ustawa kompleksowo unormowała najważniejsze zagadnienia dotyczące rodzinnego ogrodnictwa działkowego.
Zapisy ustawy skutecznie bronią praw działkowców, a także pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działowych.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 4/IX/2009 OZ PZD w Szczecinie

w sprawie:  czujności w dążeniu do zachowania jedności organizacyjnej Polskiego Związku Działkowców

Doświadczenia ostatnich lat dowiodły, że Polski Związek Działkowców jest niezbędny dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych.
Kolejne osiągnięcia były możliwe dzięki postawie działkowców i zwartości całego Związku.
Zdarzają się przypadki niezrozumienia znaczenia tej jedności przez niektórych działkowców i w źle pojętym interesie dla całości organizacji, najczęściej dla osiągnięcia własnych celów, kreują niekorzystny wizerunek PZD.
Każde działanie zmierzające do osłabienia jedności musi spotkać się z potępieniem przez otoczenie. Nie możemy dopuścić do plamienia czystości idei ogrodnictwa działkowego przez łamanie prawa, samowolę pojedynczych działkowców oraz woluntarystyczne postępowanie niektórych działaczy.
Zachowajmy krytycyzm i odwagę do postawienia tamy dla każdego, kto godzi w interesy Polskiego Związku Działkowców.

Prezes OZ PZD w Szczecinie - mgr Tadeusz Jarzębak
Sekretarz OZ PZD w Szczecinie - inż. Edward Grabowski

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

z dnia 11.10.2010 r. w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych i Związku, wynikających z zaskarżenia całej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego

Złożone 6.09.2010 r. pismo procesowe rozszerzające zakres wniosku złożonego 22.02.2010 r. wywołało zrozumiale oburzenie środowiska działkowców, które i tak już było zaniepokojone losem ustawy o ROD, w wyniku zmagających się działań zmierzających do ograniczenia praw działkowców.
Ustawa o ROD, przyjęta w 2005 r. w ocenie środowiska działkowców, jest dobrym aktem prawnym. Ustawa dobrze służy działkowcom, ogrodom, organizacji związkowej oraz społeczeństwu.
Podważanie konstytucyjności zapisów ustawy zmierza do jej uchylenia i do tworzenia jednego ogólnego aktu prawnego dla ogrodnictwa działkowego, które by miało zaspokoić wszelkie oczekiwania zarówno prawne jak i społeczne.
Czy uda się taki dokument stworzyć, który zachowałby dotychczasowe osiągnięcia i zdobycze ruchu ogrodnictwa działkowego, funkcjonującego grubo ponad 100 lat,
a gwarantujący zachowanie praw nabytych? To jest pytanie, na które dzisiaj nie ma odpowiedzi.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 1/VII/2009

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 21.04.2009 roku w sprawie:  obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantującej prawa działkowcom i Związkowi oraz dalszy rozwój ogrodów działkowych w Polsce.
                                    
Zgłoszony w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa Posłów PiS, jest przejawem nowego zamachu na ogrody działkowe oraz na obowiązujący porządek prawny w dziedzinie rodzinnego ogrodnictwa działkowego.
Projekt ustawy przewiduje preferencyjne uwłaszczenie działkowców i nową koncepcję zarządzania ogrodami w postaci wspólnot.
Przyjęcie projektu oznacza uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 1995 r., likwidację Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizację jego majątku.
Projekt ustawy nie wnosi nowych rozwiązań w stosunku do projektu z 2006 roku, który został już w trakcie wstępnej oceny prac legislacyjnych odrzucony i nie był akceptowany przez działkowców.

Czytaj więcej...

KR PZD w sprawie interpretacji statutu

Krajowa Rada po rozpoznaniu na swoim posiedzeniu w dniu 26 listopada 2008 roku następującego zagadnienia prawnego:

"Czy osoba rażąco naruszająca statutowe obowiązki członka PZD może sprawować mandat w organach Związku, a jeżeli nie może – to jakie działanie powinien podjąć organ wyższego stopnia w stosunku do takiej osoby?"

Na podstawie § 150 ust. 2 pkt 5 statutu PZD stwierdza, co następuje:
Niedopuszczalne jest sprawowanie mandatu w jakimkolwiek organie Związku przez osobę, która w sposób rażący narusza statutowe obowiązki członka PZD. Organ wyższego stopnia powinien niezwłocznie pozbawić taką osobę sprawowanego mandatu poprzez jej odwołanie ze składu organu albo – w sytuacjach wyjątkowo jaskrawych – stwierdzić nieważność uchwały o wyborze takiej osoby w skład danego organu PZD.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

z dnia 25.02.2010 r. w sprawie obrony ogrodów działkowych

W lipcu 2009 I kongres PZD przyjął stanowisko w sprawie dalszego rozwoju ROD i społecznego znaczenia PZD. Potwierdził wolę obrony ustawy o ROD i zachowania istniejącej formy funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce, co zostało zaakceptowane wcześniej 614 tys. podpisami działkowców. 
Wszystkie dokumenty tego forum działkowców zostały przesłane do władz państwowych i samorządowych w Kraju. Działkowcy odetchnęli po odrzuceniu przez Sejm RP projektu ustawy o ROD autorstwa grupy posłów PiS.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 3/IX/2009 OZ PZD w Szczecinie

w sprawie: zadań dla ROD wynikających z dokumentów I Kongresu PZD w obronie ogrodów działkowych.

Obrady I Kongresu PZD w Warszawie w dniu 14.07.2009 r., zademonstrowały społeczeństwu siłę i jedność milionowej organizacji pozarządowej działowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Celem Kongresu było uzmysłowienie grożącego niebezpieczeństwa, które zawisło nad ogrodami w wyniku zgłoszenia przez posłów PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych. Zgłoszony projekt pod hasłem uwłaszczenia doprowadziłby w końcu do upadku ogrodnictwa działkowego w Polsce, jednocześnie wywłaszczając działkowców z ich własności i użytkowanych działek.
Kongres miał wartość historyczną, nigdy dotychczas działkowcy tak licznie nie wypowiedzieli się w sprawie teraźniejszości i przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nigdy dotychczas idea ogrodnictwa działkowego nie została tak szeroko poparta przez przedstawicieli władz państwowych, polityków, przedstawicieli samorządów, a przede wszystkim przez działkowców. Było to osiągnięcie zamykające jeden z rozdziałów historii walki o ogrody, zakończone pozytywnym efektem w postaci odrzucenia przez Sejm RP zgłoszonego projektu PiS, co przywróciło w ogrodach stabilizację i uspokojenie.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 5/X/2009 OZ PZD w Szczecinie

w sprawie: pokongresowego działania w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zebrani na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej szczecińskiego Okręgu PZD, wyrażamy zaniepokojenie informacjami, iż niespełna po sześciu miesiącach od chwili, gdy zakończył obrady I Kongres PZD, który wypowiedział się jednoznacznie za niezmienianiem ustawy o ROD a po jego obradach Sejm RP, w pierwszym czytaniu odrzucił pomysły ustawowe Posłów PiS, zdążające do zmian ustawy, znowu prowadzone są działania zmierzające do bliżej nieokreślonych zmian w zakresie funkcjonowania ogrodów działkowych i PZD.
Na I Kongresie PZD w Warszawie, ze strony zaproszonych Posłów padały zapewnienia, że ogrody mogą rozwijać się swobodnie, nie tracąc sił i środków na ciągłe zmaganie się z nowymi pomysłami, że mogą doskonalić działania w wypełnianiu społecznej roli, do jakiej zostały powołane od początku swojego istnienia.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 83

Wczoraj 126

W tygodniu 1147

W miesiącu 3186

Wszystkich 288783

Kubik-Rubik Joomla! Extensions