Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W związku z licznymi wystąpieniami na forum publicznym Pana Jakuba Sztajbera, PZD Okręgowy Zarząd w Szczecinie prostuje oczywiste pomówienia i niezgodności ze stanem faktycznym i prawnym, wskazując przy tym iż:

Pan Jakub Sztajber oraz Pani Maria Sztajber od 2005 roku użytkowali działki na terenie ROD „Gryf w Szczecinie”. Pan Jakub Sztajber użytkował działkę nr 366 oraz ½ działki 365, natomiast Pani Maria Sztajber użytkowała działkę 364 oraz ½ działki 365. Powyższe trzy działki użytkowane były wspólnie przez Państwa Sztajber i tworzyły nieformalnie jedną działkę ogrodową. Prawo użytkowania działek Państwo Sztajber uzyskali na mocy Uchwały Zarządu ROD Gryf z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Działka (połączona z trzech działek) od początku użytkowana była niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności chodzi tu o nieprawidłowe zagospodarowanie działki. Działka jest nieuprawiana, natomiast w punkcie centralnym połączonych działek wybudowany został budynek mieszkalny, w którym Pani Maria i Jakub Sztajber wspólnie zamieszkali, a następnie złożyli wniosek o zameldowanie na w/w działce. Dnia 26 listopada 2008 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję o zameldowaniu Pana Jakuba i Marię Sztajber na działce ogrodowej na terenie ROD Gryf w Szczecinie.

W związku z zaistniałą sytuacją i wykrytymi nadużyciami sprawą Pana Jakuba i Marii Sztajber zainteresował się Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie. Po wnikliwym i dogłębnym zbadaniu sprawy Państwa Sztajber, Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie Uchwałą z dnia 20 listopada 2008 r. stwierdziło nieważność Uchwały nadającej członkostwo Związku i prawo użytkowania działki. Powyższej uchwale zarzucono szereg uchybień w szczególności sprzeczność i niezgodność z prawem w zakresie w jakim w jednej uchwale kilku kandydatom na członków PZD nadano w użytkowanie więcej niż jedną działkę. Jednocześnie zobowiązano Zarząd ROD „Gryf” w Szczecinie do podjęcia uchwał zgodnych z obowiązującym prawem. Uchwały Prezydium OZ PZD w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o nadaniu członkostwa i prawa użytkowania działek zaskarżone zostały przez Pana Jakuba Sztajber oraz Marię Sztajber do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Wyrokiem z dnia 21 maja 2009 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo przeciwko PZD, wskazując w uzasadnieniu, iż uchwała Prezydium OZ PZD jest zgodna z obowiązującymi przepisami,  natomiast Pani Marii Sztajber oraz Jakubowi Sztajber nigdy skutecznie nie nadano członkostwa Związku i prawa użytkowania zajmowanych działek. Od powyższego wyroku powodowie nie złożyli apelacji w związku z czym wyrok uprawomocnił się.

W związku z wytycznymi skierowanymi przez Okręgowy Zarząd do Zarządu ROD „Gryf” w Szczecinie wszczęte zostało postępowanie w sprawie nadania członkostwa w PZD i prawa użytkowania działek 364, 365 i 366.  Zarząd Ogrodu wykonując zobowiązanie nałożone przez Prezydium Okręgowego Zarządu podjął decyzję w sprawie nadania członkostwa Związku i przydziału działki.  Dnia 23 września 2009 r. Zarząd ROD podjął uchwałę nr 74/2009 oraz uchwałę 73/2009 odmawiającą nadania członkostwa Związku i prawa użytkowania działki pozwanym, ze względu na rażące naruszanie przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD, regulaminu ROD w szczególności poprzez budowę ponadnormatywnej altany oraz zamieszkiwanie na działce. Od powyższych uchwał pozwani złożyli odwołanie do Prezydium Okręgowego Zarządu. Uchwałą nr 164/2009 z dnia 15 października 2009 r. oraz uchwałą nr 165 z dnia 15 października 2009 r. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie w oparciu o kompetencje wynikające z § 56 statutu PZD, postanowiło odwołań nie uwzględnić. Uchwała podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna i nie przysługiwało stronom odwołanie. Skarżący próbowali w trybie nadzwyczajnym  wzruszyć prawomocne orzeczenia organów PZD. Ich wnioski zostały jednak oddalone. Jednocześnie Prezydium OZ w Szczecinie po stwierdzeniu działań i uchybień ze strony Zarządu ROD „Gryf” podjęło uchwałę o jego odwołaniu i powołało Zarząd Komisaryczny w celu doprowadzenia ogrodu do stanu zgodnego z przepisami.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż Pani Maria i Jakub Sztajber nigdy nie nabyli skutecznie członkostwa Związku i prawa użytkowania przedmiotowych działek. Nie legitymują się żadnym tytułem prawnym do przedmiotowych działek i  począwszy od 27 kwietnia 2005 r. zajmują je bezprawnie. Działki nie są wykorzystywane zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności:
- poprzez zamieszkiwanie - co potwierdza fakt zameldowania na terenie ROD „Gryf” oraz sami użytkownicy w pismach kierowanych do OZ PZD
- wybudowanie ponadnormatywnej altany.

Wszystkie próby wyegzekwowania przysługującego PZD prawa pozostały bezskuteczne. Państwo Sztajber nadal przebywają na działce oraz permanentnie uchylają się od obowiązku wydania ich PZD w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz do przewrócenia działek do stanu zgodnego z prawem. W związku z czym OZ PZD w Szczecinie pozwem z dnia 26 maja 2010 r. wystąpił do Sądu o wydanie przedmiotowych działek. Sprawa jest w toku.

Jednocześnie Pan Jakub Sztajber rozpoczął walkę ze strukturami Polskiego Związku Działkowców. Pod przykrywką walki o uwłaszczenie działkowców dąży wyłącznie do zalegalizowania ponadnormatywnej altany. Jest autorem strony internetowej, w której szkaluje i oczernia dobre imię PZD.  Instruuje w jaki sposób tanim kosztem można na terenie rodzinnych ogrodów działkowych wybudować ponadnormatywne,  niezgodne z przepisami prawa altany,  jak założyć stowarzyszenie. W artykułach zamieszczonych na swojej stronie internetowej oraz blogu pomawia i zniesławia pracowników OZ PZD, posługując się przy tym nieprawdziwymi dokumentami. W związku z czym OZ PZD w Szczecinie złożył w dniu 19 lipca 2010 r. zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Jakuba Sztajber, a obecnie, nie mogąc dłużej tolerować istniejących nadużyć, rozważa możliwość wystąpienia  do sądu z prywatnym aktem oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego tj. z art. 212 k.k. 
OZ PZD skierował również zawiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o wybudowaniu altany z naruszeniem ustawy Prawo Budowlane.

Prawnik OZ PZD - Piotr Kapiński

 

Licznik wejść

Dzisiaj 43

Wczoraj 201

W tygodniu 43

W miesiącu 4284

Wszystkich 495315

Kubik-Rubik Joomla! Extensions