Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Na naradzie PZD z udziałem przedstawicieli okręgowych zarządów i zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w dniu 4 lutego 2009 r., została omówiona aktualna sytuacja ogrodów i Związku.  Jej efektem było przyjęcie Stanowiska.
Wprowadzenia do tematyki narady dokonał Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Następnie przedstawiciele okręgów, jak i rodzinnych ogrodów działkowych przedstawili sytuację na własnym terenie, odnosząc się do uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Głos zabrał również Prezes OZ PZD Szczecin Tadeusz Jarzębak. Oto treść jego wystąpienia:

Stabilność sytuacji rodzinnego ogrodnictwa działkowego w Okręgu wynika nie tylko z uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych, określających cele i metody realizacji zadań przez jednostki organizacyjne PZD. Na całokształt sytuacji oddziałują bowiem wszystkie zjawiska pochodzące z otoczenia zewnętrznego - bliższego i dalszego. Nieuchronność współżycia i współpracy z tym otoczeniem jest niejako naturalnie wpisana w treść działania związkowego.
W ostatnim okresie wystąpiły dość istotne wydarzenia stanowiące symptomy działań okalających Związek z różnych pozycji. Do wydarzeń tych należy zaliczyć:
• Przyjęcie w dość specyficznym trybie tzw. „Specustawy drogowej”.
• Rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny skargi miasta Wrocławia z 2006 roku.
• Zapowiedź wprowadzenia kontroli jednostek PZD przez NIK.
• Kampania związana z zalegalizowaniem meldowania na działce.
• Silne naciski na problematykę naruszeń prawa budowlanego przez członków PZD oraz spraw związanych z ochroną środowiska.
• Ciągłe podkreślane działania związane z inicjatywą zmian prawnych, regulujacych funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Wydarzenia te, aczkolwiek pochodzące z różnych źródeł, zmierzają do jednego celu - osłabienia pozycji Polskiego Związku Działkowców w walce o zachowanie ogrodów.
Znaczenie poszczególnych wydarzeń jest różne i o zmiennym natężeniu w terenie:

1.    Zakresem tzw. specustawy w okręgu szczecińskim mągą być objęte ogrody głównie w aglomeracji szczecińskiej, związane z modernizacją systemu komunikacyjnego, a dotykające w szerszym lub węższym zakresie przynajmniej 11 ROD. Dotychczas Gmina Szczecin nie skorzystała z zapisów tej ustawy, ale nie ma gwarancji, iż przy każdej sprzyjającej okazji gmina mając takie prawo, może z niego skorzystać.
Z ogrodów poza aglomeracją szczecinską przepisy specustawy mogą dotyczyć w przyszłości dwóch do trzech ROD.
2.    Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP niektórych ptrzepisów ustawy o ROD, samo w sobie nie jest tak drastyczne. Jednak niepokojące może być uzasadnienie do wyroku, które daje możliwość wielorakiego interpretowania, w zależności od celu tej interpretacji.
Na terenie miasta Szczecina 21 274 działki mają nieuregulowany status prawno-terenowy. W miejscowościach poza Szczecinem, ten problem przedstawia się korzystniej, bowiem tylko 4 323 działki nie są prawnie uregulowane. Łącznie na 54 122 działki jest to wielkość i tak bardzo duża.
Zachodzi pytanie, czy w nowej sytuacji prawnej samorządy nie zechcą przyjąć pozycji bardziej wyczekującej . Na dzień dzisiejszy ze strony urzędów nie ma dobrej woli, dotyczącej polityki w zakresie tej materii. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego należy spodziewać się uaktywnienia głosów podważających prawa PZD do zajmowanych gruntów, zwłaszcza tych nie w pełni uregulowanych.

3.    Zapowiadane kontrole jednostek organizacyjnych przez NIK wynikają z ustawowych uregulowań. W tym zakresie nie ma więc podstwaw do szczególnyvh obaw o stwierdzanie nieprawidłowości w gospodarce mieniem państwowyn lub samorządowym, bowiem takowych w istocie nie ma . Niemniej zagadką pozostaje pytanie - podjęcie samej kwestii kontroli, jej celu oraz ewentualnej interpretacji jej wyników. Zjawisko urodziło się dość niespodziewanie i należy przypuszczać, iż ma ono swoje głębsze podłoże.
4.    Badania spraw budownictwa ponadnormatywnego przez organy Nadzoru Budowlanego oraz rozważanie zagrożeń ekologicznych, nabrało obecnie w Okręgu Szczecińskim wymiar ekonomiczny i społeczny. Samo podjęcie tematu walki z tego typu zjawiskami jest zbieżne z dokumentami podjętymi przez organa PZD w tym zakresie. Niepokojące jadnak są głosy przypisywania skutków negatywnych, bezpośrednio Związkowi. Często pojawiaja się głosy o bezsilności Związku w tym zakresie, a nawet sugestie, że ogrody działkowe mogą być przyczyną występujących skażeń. Od takich stwierdzeń nie daleko do wniosków o konieczności nawet likwidacji ogrodów.
5.    Na wymienione wyżej czynniki nakłada się presja lansowana przez posłów PiS dążących do ustawowych zmian i forsowania tzw. „uwłaszczenia” – zabiegu nierealnego do wykonania, obłudnego co do istoty, bowiem zmierzającego do ubezwłasnowolnienia Związku przez próbę poszatkowania organizacji, atakowanie kierownictwa i rozdzielanie jedności władz Związku i działkowców oraz dewaluacji roli Związku w oczach społeczeństwa. Ten aspekt sprawy jest naszym zdaniem najgroźniejszy, bowiem uderza w newralgiczne sprawy Organizacji.
W okręgu szczecińskim nie notujemy negatywnej reakcji samorządów, w wyniku istniejącej sytuacji. Media szczecińskie są, jeżeli nie przychylne, to na pewno stonowane. Wypowiedzi posłów szczecińskich są optymistyczne . Wszystko jednak nie może usypiać naszej czujności i należy podejmować określone działania.
W okręgu szczecińskim działania te sprowadzają się do : 

1.    Przeprowadzonych w miesiącu styczniu narad z prezesami i przewodniczącymi komisji rewizyjnych ROD, pod kątem wyczulenia organów na istotę sprawy, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i wyniki kontroli.
2.    Na zebraniu Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, w miesiącu grudniu 2008 roku, podjęte zostało stanowisko apelujące o poparcie władz krajowych w walce o ogrody oraz przyjęto uchwałę w sprawie realizacji zadań nakreślonych uchwałami V Zebrania Krajowej Rady PZD. Dokumenty powyższe przesłane zostały do wszystkich ogrodów Okręgu.
3.    Przyjęty został kierunek inwestowania, zwłaszcza w celu wzmocnienia małych ogrodów. W ramach zaplanowanych zadań otwartego długofalowego programu remontów i modernizacji przewidziano dofinansowanie zadań w ogrodach na kwotę ponad 700 tysięcy złotych.
4.    Przygotowano zadania dla osób obsługujących zebrania sprawozdawcze, które powinny uwzględniać specyficzną sytuację PZD i trafiać do świadomości działkowców, o koniecznośći wzmożenia działań integracyjnych środowiska, promocji ogrodnictwa w społeczeństwie i jednoczenia wszystkich wokół obrony ustawy o ROD.
5.    Podejmowane są próby rozwiązania problemów wspólnie z samorządami gmin, w zakeresie ograniczenia zamieszkiwania, ochrony środowiska i ładu w ogrodach. Działania takie podjęte zostały w Świnoujściu, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim.
6.    Ogrody w okręgu szczecińskim korzystają z pomocy samorządów, co prawda nie na miarę potrzeb, ale jednak wymiernej - na odwodnienie, elektryfikację oraz z pomocy fachowej.

W specyficznej sytuacji obecnego okresu celowym wydaje się podjęcie następujących działań:
• Powołać zespół do bieżącego śledzenia sytuacji i podejmowania określonych decyzji w porozumieniu z Władzami Krajowymi PZD, w zależności od rozwoju sytuacji.
• Otoczyć większą opieką samorządy ogrodowe. Zbierać informacje dotyczące nastrojów i reakcji na proponowane zmiany.
• Realizować uchwały V Zebrania Krajowej Rady PZD, w oparciu o konkretne plany działania, w stosunku do poszczególnych ogrodów.
• Zwiększyć czujność na przejawy propagandowe, w zakresie proponowanych zmian prawa. W tym celu wykorzystać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - w sprawie spółdzielczości mieszkaniowej.
• Demaskować złudność założeń PiS i uświadamiać działkowcom, iż bez ustawy o ROD zostaniemy bezbronni .
• Nasilić współpracę   z samorządami gmin, wykorzystując w tym celu radnych będących członkami PZD.
• Zwiększyć ofensywność działań medialnych przez popularyzację osiągnięć i wzorów dobrej współpracy z samorządami.
• Reagować na każdy przejaw ataku na struktury związkowe.
• Zwiększyć mobilność informacji w pionie i w poziomie.
• Wykorzystać zebrania sprawozdawcze w ROD, do uświadomienia działkowcom konieczności działań obronnych. 

• Powołać zespół do bieżącego śledzenia sytuacji i podejmowania określonych decyzji w porozumieniu z Władzami Krajowymi PZD, w zależności od rozwoju sytuacji.2.    Otoczyć większą opieką samorządy ogrodowe. Zbierać informacje dotyczące nastrojów i reakcji na proponowane zmiany.
• Realizować uchwały V Zebrania Krajowej Rady PZD, w oparciu o konkretne plany działania, w stosunku do poszczególnych ogrodów.
• Zwiększyć czujność na przejawy propagandowe, w zakresie proponowanych zmian prawa. W tym celu wykorzystać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - w sprawie spółdzielczości mieszkaniowej.
• Demaskować złudność założeń PiS i uświadamiać działkowcom, iż bez ustawy o ROD zostaniemy bezbronni .
• Nasilić współpracę   z samorządami gmin, wykorzystując w tym celu radnych będących członkami PZD.
• Zwiększyć ofensywność działań medialnych przez popularyzację osiągnięć i wzorów dobrej współpracy z samorządami.
• Reagować na każdy przejaw ataku na struktury związkowe.
• Zwiększyć mobilność informacji w pionie i w poziomie.
• Wykorzystać zebrania sprawozdawcze w ROD, do uświadomienia działkowcom konieczności działań obronnych.


Na zakończenie narady Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim uczestnikom narady, którzy zabrali głos i zaprezentowali problemy i swoje oceny. Wezwał wszystkich do integracji wokół Związku, wokół struktur Związku, a przede wszystkim  wokół ustawy, statutu, tradycji oraz istnienia i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 188

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions